Arbeidsdepartementet (AD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Finansdepartementet har i samråd med aktuelle departement etablert nye prosedyrar for innrapportering av nettobudsjetterte verksemder sine kontantbehaldningar pr. 31. desember med verknad frå statsrekneskapen for 2010. Det blei i samband med budsjettproposisjonen for 2011 utarbeida tre standardtabellar med nøkkeltal for STAMI:

Utgifter og inntekter etter art: Føremålet med tabellen er å vise verksemda sine brutto utgifter og inntekter ut frå kontantprinsippet og med inndeling etter art ut frå dei same prinsippa som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene (i heile kroner)

Utgifter/inntekter

Rekneskap 2010

Rekneskap 2011

Rekneskap 2012

Budsjett 2013

1. Utgifter

Driftsutgifter:

Utgifter til løn

76 224 504

76 755 111

79 507 351

80 700 000

Varer og tenester

43 533 103

40 544 902

39 629 603

40 600 000

Sum driftsutgifter

119 757 607

117 300 013

119 136 954

121 300 000

Investeringsutgifter:

Investeringar, større anskaffingar og vedlikehald

3 519 519

4 286 234

2 354 031

5 000 000

Sum investeringsutgifter

3 519 519

4 286 234

2 354 031

5 000 000

Sum utgifter

123 277 126

121 586 247

121 490 985

126 300 000

2. Inntekter

Driftsinntekter:

Inntekter frå sal av varer og tenester

3 883 669

3 985 450

3 766 017

3 300 000

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

400

450

700

0

Refusjonar

1 804 200

1 670 180

1 285 395

1 300 000

Andre driftsinntekter

574 966

450 561

375 594

350 000

Sum driftsinntekter

6 263 235

6 106 641

5 427 706

4 950 000

Overføringar til verksemda:

Inntekter frå statlege løyvingar

98 300 000

99 950 000

102 600 000

104 850 000

Andre innbetalingar

24 059 140

16 574 680

17 180 437

16 500 000

Sum overføringsinntekter

122 359 140

116 524 680

119 780 437

121 350 000

Sum inntekter

128 622 375

122 631 321

125 208 143

126 300 000

3. Nettoendring i kontantbehaldninga (2-1)

5 345 249

1 045 074

3 717 158

0

Inntekter etter inntektskjelde: Dei fleste nettobudsjetterte verksemdene har fleire inntektskjelder, og førermålet med tabell 2 er å gje ei oversikt over dei ulike inntektskjeldene (i heile kroner)

Inntektskjelde

2010

2011

2012

Budsjett 2013

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

0

0

0

0

Løyvingar frå fagdepartementet

98 300 000

99 950 000

102 600 000

104 850 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

0

0

0

0

Tildeling frå Noregs forskingsråd

8 494 979

8 067 775

7 851 014

7 500 000

Sum løyvingar

106 794 979

108 017 775

110 451 014

112 350 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

15 541 014

8 506 904

9 329 423

9 000 000

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

15 541 014

8 506 904

9 329 423

9 000 000

Oppdragsinntekter

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter (kursinntekter, laboratorieinntekter, refusjonar)

6 286 382

6 106 642

5 427 706

4 950 000

Sum oppdragsinntekter

6 286 382

6 106 642

5 427 706

4 950 000

Sum inntekter

128 622 375

122 631 321

125 208 143

126 300 000

Andre inntekter enn basisløyvinga er i hovudsak forskingsbidrag. Instituttet sine inntekter frå bidragsforskinga (frå private kjelder og frå Noregs forskingsråd) utgjorde i 2012 om lag 13,7 pst. av instituttet sine totale inntekter. Inntektskjeldene er i all hovudsak offentlege midlar frå andre finansieringskjelder, hovudsakleg Noregs forskingsråd og andre forskingsfond.

Verksemda si kontantbehaldning pr. 31. desember i perioden 2010–2012 med spesifikasjon av føremålet kontantbehaldninga skal nyttast til (i heile kroner)

Balanse 31. desember

2010

2011

2012

Endring 2011–2012

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i

Noregs Bank

53 432 669

54 477 743

58 194 901

3 717 158

Behaldning på andre bankkonti, andre kontantbehaldningar og kontantekvivalentar

0

0

0

0

Sum kontantbehaldning

53 432 669

54 477 743

58 194 901

3 717 158

Avsetningar til dekking av kostnader som forfell i neste budsjettår:

Feriepengar mv.

6 436 272

6 435 868

6 589 277

153 409

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 807 787

6 667 739

6 889 962

222 223

Gjeld til leverandørar

443 340

13 668

22 141

8 473

Gjeld til arbeidsgjevarar

0

0

0

0

Annan gjeld som forfell i neste budsjettår

-1 765 239

-3 876 433

-1 329 676

2 546 757

Sum til dekking av kostnader som forfell i neste budsjettår

11 922 160

9 240 842

12 171 704

2 930 862

Avsetningar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt fiansiert av Noregs forskingsråd

22 286 090

21 225 229

16 847 389

-4 377 840

Større oppstarta, fleirårige investeringsprosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartement

2 931 577

3 072 117

1 526 613

-1 545 504

Konkrete oppstarta, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette føremål

15 192 842

19 639 555

22 649 195

3 009 640

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

40 410 509

43 936 901

41 023 197

-2 913 704

Andre avsetningar

Avsetningar til andre føremål/ikkje spesifiserte føremål

1 100 000

1 300 000

5 000 000

3 700 000

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetninar

1 100 000

1 300 000

5 000 000

3 700 000

Langsiktige forpliktingar (netto)

0

0

0

0

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmiddel

0

0

0

0

Andre langsiktige forpliktingar

0

0

0

0

Sum langsiktige forpliktingar

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

53 432 669

54 477 743

58 194 901

3 717 158

Utanom avsetningar til arbeidsgjevaravgift, feriepengar og arbeidsgjevar sine pensjonsinnskott, inneheld kontantbehaldninga konkrete utgiftsforpliktingar i form av forskotsinnbetalte forskingsbidrag i dei enkelte prosjekta, og del av tidlegare års løyving som i framtidige år vil gå med til anskaffing av vitskapeleg utstyr i tillegg til dekking av periodevise høgare kostnader, mellom anna også for NOA og den nye arbeidsmedisinske satsinga.