Arbeidsdepartementet (AD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Forslag
Under Arbeidsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2013–2014) statsbudsjettet for budsjettåret 2014 opp følgende forslag til vedtak:
Kapitlene 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2686, 3600–3642, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

600

Arbeidsdepartementet

01

Driftsutgifter

180 370 000

180 370 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

62 400 000

50

Norges forskningsråd

134 120 000

70

Tilskudd

22 860 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

14 510 000

233 890 000

Sum Administrasjon

414 260 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 21

701 440 000

701 440 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Driftsutgifter

10 850 430 000

21

Spesielle driftsutgifter

29 810 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

247 220 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte , kan overføres

208 800 000

11 336 260 000

606

Trygderetten

01

Driftsutgifter

66 100 000

66 100 000

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

12 103 800 000

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

18 500 000

18 500 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

8 663 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse , overslagsbevilgning

96 000 000

8 759 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

1 016 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse , overslagsbevilgning

11 000 000

1 027 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter

87 000 000

70

Tap/avskrivinger

2 000 000

90

Utlån , overslagsbevilgning

26 500 000 000

26 589 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

83 000 000

83 000 000

616

Gruppelivsforsikring

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

174 000 000

174 000 000

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

36 650 500 000

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

63 740 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte , kan overføres

191 720 000

70

Frivillig arbeid , kan overføres

58 160 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner m.v.

10 890 000

324 510 000

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

324 510 000

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv. , kan overføres

60 400 000

60

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune

23 800 000

76

Tiltak for arbeidssøkere , kan overføres

6 310 330 000

77

Varig tilrettelagt arbeid , kan overføres

1 207 800 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

41 410 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

36 000 000

7 679 740 000

635

Ventelønn

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

85 000 000

85 000 000

Sum Arbeidsmarked

7 764 740 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet

01

Driftsutgifter

510 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

10 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

4 500 000

525 700 000

642

Petroleumstilsynet

01

Driftsutgifter

215 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

23 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

1 800 000

240 700 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

111 600 000

111 600 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd , kan overføres

3 200 000

3 200 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

01

Driftsutgifter

16 600 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 01

1 960 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

4 130 000

22 690 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer

10 900 000

10 900 000

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

914 790 000

Kontantytelser

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære , overslagsbevilgning

121 000 000

71

Tilskudd, sivile , overslagsbevilgning

300 000 000

421 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

80 000 000

80 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

1 660 000 000

1 660 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

425 000 000

425 000 000

Sum Kontantytelser

2 586 000 000

Statens forretningsdrift

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter , overslagsbevilgning

-635 822 000

2 Driftsutgifter , overslagsbevilgning

484 993 000

3 Avskrivninger

116 544 000

4 Renter av statens kapital

16 215 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

30 476 000

30 476 000

Sum Statens forretningsdrift

30 476 000

Arbeidsliv

2541

Dagpenger

70

Dagpenger , overslagsbevilgning

10 800 000 000

10 800 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. , overslagsbevilgning

690 000 000

690 000 000

Sum Arbeidsliv

11 490 000 000

Sosiale formål

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad , overslagsbevilgning

2 380 000 000

72

Stønad til barnetilsyn , overslagsbevilgning

390 000 000

73

Utdanningsstønad

60 000 000

75

Tilskudd til flytting for å komme i arbeid

300 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag

784 000 000

3 614 300 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere m.v. , overslagsbevilgning

34 010 000 000

71

Sykepenger for selvstendige , overslagsbevilgning

1 730 000 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m. , overslagsbevilgning

550 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv. , kan overføres

310 720 000

75

Feriepenger av sykepenger , overslagsbevilgning

1 920 000 000

38 520 720 000

2651

Arbeidsavklaringpenger

70

Arbeidsavklaringspenger , overslagsbevilgning

33 380 000 000

71

Tilleggsstønad , overslagsbevilgning

385 000 000

72

Legeerklæringer

345 000 000

34 110 000 000

2655

Uførhet

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

24 215 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

37 470 000 000

72

Særtillegg , overslagsbevilgning

2 295 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade , overslagsbevilgning

117 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. Lovgivning , overslagsbevilgning

61 000 000

64 158 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler m.v.

70

Grunnstønad , overslagsbevilgning

1 790 000 000

71

Hjelpestønad , overslagsbevilgning

1 690 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

154 700 000

74

Tilskudd til biler

795 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

2 559 100 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

235 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 220 000 000

78

Høreapparater

490 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

25 000 000

8 958 800 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

59 140 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

111 080 000 000

72

Ventetillegg , overslagsbevilgning

9 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv. , overslagsbevilgning

5 810 000 000

176 039 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

1 240 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

985 000 000

72

Særtillegg , overslagsbevilgning

101 000 000

74

Utdanningsstønad

500 000

75

Stønad til barnetilsyn , overslagsbevilgning

6 000 000

2 332 500 000

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad , overslagsbevilgning

194 000 000

194 000 000

Sum Sosiale formål

327 927 320 000

Sum departementets utgifter

400 206 396 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Arbeidsdepartementet

3605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Administrasjonsvederlag

22 110 000

04

Tolketjenester

2 300 000

05

Oppdragsinntekter mv.

52 300 000

06

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

23 000 000

99 710 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

01

Gebyrinntekter, lån

61 000 000

90

Tilbakebetaling av lån

10 200 000 000

10 261 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

01

Premieinntekter

154 000 000

154 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

01

Premieinntekter

97 000 000

97 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, Arbeidsmarkedstiltak

200 000

200 000

3635

Ventelønn m.v.

01

Refusjon statlig virksomhet m.v.

34 050 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

800 000

34 850 000

3640

Arbeidstilsynet

01

Diverse inntekter

1 240 000

04

Kjemikaliekontroll, gebyrer

6 110 000

05

Tvangsmulkt

2 200 000

07

Byggesaksbehandling, gebyrer

19 791 000

08

Refusjon utgifter regionale verneombud

10 660 000

40 001 000

3642

Petroleumstilsynet

02

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

880 000

03

Gebyr tilsyn

48 490 000

49 370 000

Sum Arbeidsdepartementet

10 736 131 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

18 070 000

18 070 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

18 070 000

Skatter og avgifter

5571

Sektoravgifter under Arbeidsdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

86 870 000

86 870 000

Sum Skatter og avgifter

86 870 000

Renter og utbytte mv.

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

2 182 000 000

2 182 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

2 182 000 000

Folketrygden

5701

Diverse inntekter

02

Diverse inntekter

570 000 000

03

Hjelpemiddelsentraler m.m.

36 590 000

71

Refusjon ved yrkesskade

844 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

305 000 000

80

Renter

1 700 000

1 757 290 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

02

Dividende

170 000 000

170 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

01

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

65 000 000

04

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

5 000 000

70 000 000

Sum Folketrygden

1 997 290 000

Sum departementets inntekter

15 020 361 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 01

kap. 3600 post 02

kap. 601 post 21

kap. 3601 post 02

kap. 605 post 01

kap. 3605 postene 01, 04, 05 og 06

kap. 605 post 21

kap. 3605 post 02

kap. 621 post 21

kap. 3621 post 02

kap. 640 post 01

kap. 3640 postene 01, 06 og 07

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 08

kap. 642 post 01

kap. 3642 postene 06 og 07

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 02

III

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2014 kan:

  1. omdisponere inntil 40 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere, til kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter.

  2. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen på kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid, til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

  3. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter.

  4. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større nyanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 10 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 590,68 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

695,61 mill. kroner

Andre fullmakter

VI

Utbetaling ved midlertidig likviditetsmangel

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2014 kan forskuttere utgifter til pensjonsutbetalinger under kap. 664 Pensjonstrygden for sjømenn, post 70 Tilskudd, ved midlertidig likviditetsmangel. Det forutsettes at Pensjonstrygden for sjømenn i løpet av 2014 tilbakefører forskutteringen. Tilbakeføringen nettoføres som utgiftsreduksjon under kap. 664 Pensjonstrygden for sjømenn, post 70 Tilskudd.

VII

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2014 kan ettergi rente- og avdragsfrie lån gitt til arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede der dette blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre driften.

VIII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2014 kan:

  1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 642 Petroleumstilsynet, post 01 Driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester.

  2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, postene 01, 21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgifter til opprettelse og drift av NAV-kontorer.

Folketrygden

Andre fullmakter

II

Folketrygdytelser

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2014 skal følgende ytelser etter folketrygden utgjøre 1 :

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats)

7 836

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

11 976

1c.

eller til

15 708

1d.

eller til

23 136

1e.

eller til

31 356

1f.

eller til

39 168

2a-1.

Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset 2 3

13 068

2a-2.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie 4

14 052

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie 4

28 104

2c.

eller til

56 208

2d.

eller til

84 312

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

22 083

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-11 og 17-9 5

for første barn

45 345

for to barn

59 169

for tre og flere barn

67 043

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.

3 Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

4 Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.

5 Fra 1. januar 2004 dekkes 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.