Finansdepartementet (FIN)

Forslag
Under Finansdepartementet blir i Prop. 1 S (2013–2014) statsbudsjettet for budsjettåret 2014 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:
Kapitla 20–51 og 1600–1650, 3021–3051, 4600–4638, 5341, 5580, 5605 og 5692–5693

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjeringa

20

Statsministerens kontor

01

Driftsutgifter

95 600 000

95 600 000

21

Statsrådet

01

Driftsutgifter

151 300 000

151 300 000

24

Regjeringsadvokaten

01

Driftsutgifter

61 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

17 500 000

79 000 000

Sum regjeringa

325 900 000

Stortinget og underliggjande institusjonar

41

Stortinget

01

Driftsutgifter

862 000 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald , kan overførast

180 900 000

70

Tilskot til partigruppene

165 000 000

72

Tilskot til Det Norske Nobelinstituttets bibliotek

1 500 000

73

Kontingentar, internasjonale delegasjoner

11 400 000

1 220 800 000

42

Ombodsmannsnemnda for Forsvaret

01

Driftsutgifter

6 800 000

6 800 000

43

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

01

Driftsutgifter

63 300 000

63 300 000

44

Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste

01

Driftsutgifter

10 400 000

10 400 000

51

Riksrevisjonen

01

Driftsutgifter

476 400 000

476 400 000

Sum Stortinget og underliggjande institusjonar

1 777 700 000

Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet

01

Driftsutgifter

321 800 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

58 600 000

70

Forsking på og allmennopplysning om finansmarknaden

12 600 000

393 000 000

1602

Finanstilsynet

01

Driftsutgifter

327 500 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald , kan overførast

12 300 000

339 800 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

01

Driftsutgifter

338 200 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

8 400 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald , kan overførast

19 900 000

366 500 000

1608

Tiltak for å styrkja statleg økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

17 000 000

17 000 000

Sum finansadministrasjon

1 116 300 000

Skatte- og avgiftsadministrasjon

1610

Toll- og avgiftsetaten

01

Driftsutgifter

1 507 500 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald , kan overførast

64 900 000

1 572 400 000

1618

Skatteetaten

01

Driftsutgifter

4 554 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

167 200 000

22

Større IT-prosjekt , kan overførast

298 800 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald , kan overførast

104 400 000

70

Tilskot

3 000 000

5 127 400 000

Sum skatte- og avgiftsadministrasjon

6 699 800 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå

01

Driftsutgifter

527 400 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

208 300 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald , kan overførast

10 200 000

745 900 000

Sum offisiell statistikk

745 900 000

Andre føremål

1632

Kompensasjon for meirverdiavgift

61

Tilskot til kommunar og fylkeskommunar , overslagsløyving

19 800 000 000

72

Tilskot til private og ideelle verksemder , overslagsløyving

1 690 000 000

21 490 000 000

1634

Statens innkrevjingssentral

01

Driftsutgifter

284 500 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald , kan overførast

16 500 000

301 000 000

1638

Kjøp av klimakvotar

01

Driftsutgifter , kan overførast

9 200 000

21

Kvotekjøp, generell ordning , kan overførast

520 000 000

22

Kvotekjøp, flyreiser for tilsette i staten , kan overførast

1 500 000

530 700 000

1645

Statens finansfond

70

Tilskot til drift

3 000 000

3 000 000

Sum andre føremål

22 324 700 000

Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

1650

Statsgjeld, renter m.m.

01

Driftsutgifter

33 000 000

89

Renter og provisjon m.m. på innanlandsk statsgjeld , overslagsløyving

10 145 600 000

10 178 600 000

Sum statsgjeld, renter og avdrag m.m.

10 178 600 000

Sum departementets utgifter

43 168 900 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjeringa

3021

Statsrådet

01

Leigeinntekter

300 000

300 000

3024

Regjeringsadvokaten

01

Vederlag for utgifter i rettssaker

13 900 000

13 900 000

Sum regjeringa

14 200 000

Stortinget og underliggjande institusjonar

3041

Stortinget

01

Salsinntekter

7 600 000

03

Leigeinntekter

1 000 000

40

Sal av leilegheiter

105 000 000

113 600 000

3051

Riksrevisjonen

01

Refusjon innland

1 800 000

02

Refusjon utland

650 000

2 450 000

Sum Stortinget og underliggjande institusjonar

116 050 000

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet

02

Diverse refusjonar

1 000 000

1 000 000

4602

Finanstilsynet

03

Prospektkontrollgebyr

10 000 000

86

Vinningsavståing og gebyr for regelbrot m.m.

500 000

10 500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

01

Økonomitenester

45 900 000

45 900 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

01

Særskilt vederlag for tolltenester

6 200 000

02

Andre inntekter

2 500 000

03

Refunderte pante- og tinglysingsgebyr

2 000 000

04

Diverse refusjonar

3 200 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjonar

20 000 000

85

Gebyr for regelbrot – valutadeklarering

6 000 000

39 900 000

4618

Skatteetaten

01

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

82 000 000

02

Andre inntekter

25 800 000

05

Gebyr for utleggsforretningar

28 000 000

07

Gebyr for bindande førehandsfråsegner

1 500 000

85

Gebyr for regelbrot

100 000

137 400 000

4620

Statistisk sentralbyrå

01

Salsinntekter

300 000

02

Oppdragsinntekter

208 300 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

218 600 000

4634

Statens innkrevjingssentral

02

Refusjonar

41 400 000

85

Misleghaldne lån i Statens lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragingar m.m.

1 300 000 000

87

Trafikantsanksjonar

70 000 000

88

Forseinkingsgebyr, Rekneskapsregisteret

200 000 000

1 851 400 000

4638

Sal av klimakvotar

01

Salsinntekter

539 600 000

539 600 000

Sum Finansdepartementet

2 844 300 000

Ymse inntekter

5341

Avdrag på uteståande fordringar

95

Avdrag på lån til andre statar

300 000

300 000

Sum ymse inntekter

300 000

Skatter og avgifter

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag frå tilsynseiningane

329 800 000

329 800 000

Sum skatter og avgifter

329 800 000

Renter og utbytte m.m.

5605

Renter av kontantar i statskassa og av andre fordringar

80

Av statskassas foliokonto i Noregs Bank

233 200 000

81

Av verdipapir og bankinnskot i utanlandsk valuta

300 000

82

Av innanlandske verdipapir

1 579 500 000

83

Av alminnelige fordringar

30 000 000

84

Av driftskreditt til statsverksemder

309 800 000

85

Renteinntekter frå byteavtaler m.m.

790 300 000

86

Renter av lån til andre statar

200 000

87

Renteinntekter m.m. frå Statens finansfond

16 700 000

89

Garantiprovisjon

40 100 000

3 000 100 000

5692

Utbyte av statens kapital i Den nordiske investeringsbanken

85

Utbyte

77 200 000

77 200 000

5693

Utbyte av aksjar i ymse selskap m.m.

85

Utbyte frå Folketrygdfondet

1 100 000

1 100 000

Sum renter og utbytte m.m.

3 078 400 000

Sum departementets inntekter

6 383 050 000

Fullmakter til å overskrida gjevne løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2014 kan:

 1. overskrida løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 1600 post 21

  kap. 4600 post 02

  kap. 1605 post 01

  kap. 4605 post 01

  kap. 1610 post 01

  kap. 4610 postane 01 og 04

  kap. 1618 post 01

  kap. 4618 post 02

  kap. 1634 post 01

  kap. 4634 post 02

 2. overskrida løyvinga til oppdragsverksemd på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med eit beløp som svarer til meirinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02 Oppdragsinntekter. Unytta meirinntekter kan reknast med ved utrekning av overførbart beløp på posten.

III

Fullmakter til overskriding

Stortinget samtykkjer i at:

 1. Statsministerens kontor i 2014 kan overskrida løyvinga på kap. 21 Statsrådet, post 01 Driftsutgifter, for å setja i verk naudsynte tryggingstiltak for regjeringa.

 2. Finansdepartementet i 2014 kan overskrida løyvinga på kap. 1638 Kjøp av klimakvotar, post 01 Driftsutgifter, til dekking av honorar, transaksjonskostnader og utgifter til fagleg støtte i samband med sal av klimakvotar.

 3. Finansdepartementet i 2014 kan overskrida løyvinga på kap. 1638 Kjøp av klimakvotar, post 21 Kvotekjøp, generell ordning, med eit beløp som tilsvarer inntekter frå sal av klimakvotar som er rekneskapsførte på kap. 4638 Sal av klimakvotar, post 02 Sal av innkjøpte kvotar.

Fullmakter til å pådra staten skyldnader utover løyvingane

IV

Tingingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2014 kan gjera tingingar utover det som er løyvt, men slik at den samla ramma for nye tingingar og gammalt ansvar ikkje overstig desse summane:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1602

Finanstilsynet

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

10 mill. kroner

1610

Toll- og avgiftsetaten

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

30 mill. kroner

1634

Statens innkrevjingssentral

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

5 mill. kroner

V

Kjøp av klimakvotar

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2014 kan gjera avtalar om kjøp av klimakvotar ved bruk av Kyoto-mekanismane innanfor ei samla ramme på 2 000 mill. kroner for gamle og nye skyldnader under kap. 1638 Kjøp av klimakvotar, post 21 Kvotekjøp, generell ordning.

VI

Fullmakt til å gjera avtalar om investeringsprosjekt

Stortinget samtykkjer i at:

 1. dei investeringsprosjekta som er omtalte i Prop. 1 S (2013–2014) under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan gjennomførast i 2014 innanfor den kostnadsramma som er gjeven der.

 2. Finansdepartementet i 2014 kan gjennomføra dei investeringsprosjekta som er omtalte i Prop. 1 S (2013–2014) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekt, innanfor dei kostnadsrammene som er gjevne der.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2014 kan gje garantiar for:

 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbanken innanfor ei samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar på 1 243 659 651 euro.

 2. lån frå Den nordiske investeringsbanken som gjeld ordninga med prosjektinvesteringslån innanfor ei samla ramme for nye tilsegner og gammalt garantiansvar på 329 309 000 euro.

 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbanken innanfor ei samla ramme for nye tilsegner og gammalt garantiansvar på 61 324 000 euro.

VIII

Fullmakt til vidare bubehandling

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet for 2014 under ordninga med oppfølging av staten sine krav i konkursbu kan pådra staten skyldnader utover løyvingane, men slik at den samla ramma for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig 25,9 mill. kroner. Utbetalingar vert dekte av løyvingane under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 01 Driftsutgifter, og kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Andre fullmakter

IX

Fullmakt til å retta opp uoppklåra differansar og feilposteringar i statsrekneskapar for tidlegare år

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2014 i einskildsaker kan retta opp uoppklåra differansar i rekneskapane og feilposteringar i statsrekneskapen som gjeld rekneskapar for tidlegare år. Dette må gjerast ved å postera over kontoen for forskuvingar i balansen i statsrekneskapen i rekneskapen for det inneverande året. Fullmakta gjeld opp til 1 mill. kroner.

X

Nettobudsjetteringsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2014 kan:

 1. trekkja direkte utgifter i samband med auksjonssal frå salsinntektene før det overskytande vert ført som inntekter under kap. 4610 Toll- og avgiftsetaten, post 02 Andre inntekter.

 2. nettoføra refusjonar av fellesutgifter og liknande der Skatteetaten framleiger lokale, som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 01 Driftsutgifter.