Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet 27. september 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Dokumentet i pdf-format