Forsvarsdepartementet (FD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Forsvarssektorens system for miljøstyring skal bidra til at miljø- og samfunnsansvar skal være en integrert del av alle plan- og beslutningsprosesser. Sentralt i miljøstyringssystemet er forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøstatus. Miljøvernarbeidet bygger bl.a. på føre var-prinsippet, på prinsippet om at forurenser betaler og på prinsippet om samlet belastning, som innebærer at det skal legges vekt på summen av påvirkningene på naturmiljøet. Forsvarssektoren følger den nasjonale miljøpolitikken og sørger for å ivareta sektoransvaret på miljøområdet. Forsvarets miljøutfordringer er spesielt knyttet til bruk av materiell, trening og øving som kan påføre omgivelsene miljøskader. Forsvaret har et selvstendig ansvar for å finne gode løsninger og effektive virkemidler for å redusere belastningen på miljøet. Miljøvernarbeidet i forsvarssektoren omfatter både forebygging av forurensning og opprydding etter tidligere tiders forurensning. Det utarbeides årlig en miljøredegjørelse og et miljø- og klimaregnskap for forsvarssektoren som er åpent for allmennheten.

6.1 Bevaring av naturens mangfold

Forsvarssektoren er en av landets største eiendomsforvaltere med til dels store og svært varierte arealer spredt over hele landet. Store landområder benyttes som skyte- og øvingsfelt, og det legges betydelig ressurser i å forebygge skade på naturen, både under utdanning og trening og ved større øvelser.

Kompetanse om naturmangfoldloven i organisasjonen skal legge til rette for naturfaglige vurderinger i planer og ved gjennomføring av aktiviteter og tiltak. Det er en målsetting å ha integrert kunnskapsbasert forvaltning, slik at hensyn til naturverdiene ivaretas ved alle aktiviteter som kan påvirke naturmiljøet, og ved utvikling, bruk, og avhending av forsvarssektorens eiendommer. Kunnskap om naturmangfoldet i Forsvarets skyte- og øvingsfelt og andre eiendommer skal holdes ved like.

Tilbakeføring av Forsvarets utrangerte skytefelt til sivile formål omfatter, i tillegg til rydding av eksplosivrester og skrot, bl.a. fjerning eller sikring av forurenset grunn, sikring mot miljøskadelige utslipp, fjerning av bygg, anlegg og veier, landskapsforming og etablering av ny vegetasjon. Ifm. tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt dokumenteres også fuglelivet og villreinens arealbruk kartlegges. Det skal legges vekt på at det lokale dyrelivet i minst mulig grad forstyrres under tilbakeføringsperioden. Opparbeidet natur- og miljøfaglig kompetanse fra Hjerkinnprosjektet skal videreføres i organisasjonen og benyttes i andre prosjekter for rydding og tilbakeføring av utrangerte skyte- og øvingsfelt. Det er betydelig interesse for det unike naturrestaureringsprosjektet på Hjerkinn, både fra fagmiljøer i forvaltning og forskning, fra rettighetshavere og fra allmennheten. Rydding og miljøsanering av skyte- og øvingsfelt er ytterligere omtalt under del II, kapittel 1710, post 01.

6.2 Bevaring og bruk av kulturminner

Kulturminner og kulturmiljøer i forsvarssektoren skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser, og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning. Forsvarssektoren skal ha kunnskap om forekomster av kulturminner og kulturmiljøer i øvings- og operasjonsområdene. Det utføres kartlegging, arkeologiske utgravinger og merking av arkeologiske kulturminner i Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Ved større øvelser utarbeider Forsvaret øvingskart med informasjon om kulturminner i øvelsesområdet slik at skader kan unngås, og det settes restriksjoner for militær aktivitet nær kulturminner. De nasjonale festningsverkene er viktige kulturminner og skal sikres for dagens og fremtidens generasjoner. Tilstandsvurdering og ekstraordinært vedlikehold av nasjonale festningsverk omtales under del II, kapittel 1710, post 46.

6.3 Rent hav og vann og et giftfritt samfunn

Forsvarssektoren skal følge opp nasjonale mål for bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier er en stor utfordring for forsvarssektoren, og det skal kontinuerlig arbeides for å redusere utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en trussel mot helse og miljø. Det er et mål å stanse eller redusere vesentlige utslipp og spredning av miljøgifter innen 2020.

Forurenset sjøbunn skal ikke medføre fare for alvorlige forurensningsproblemer. Det er derfor iverksatt omfattende tiltak for å rydde opp i forurensning fra tidligere tiders virksomhet. Opprydding av forurenset sjøbunn i Ramsund for å stanse spredning av miljøgifter til vannmasser og redusere risiko for opptak i organismer er gjennomført, og miljøtilstanden skal overvåkes kommende år. I samarbeid med sentrale og lokale myndigheter og samarbeidsparter forberedes tiltak for opprydding av forurenset sjøbunn i Horten, indre havn.

Forurenset grunn i Forsvarets utrangerte skyte- og øvingsfelt skal miljøsaneres for å redusere risiko for helse og miljø når feltene blir tilbakeført til sivile formål. Det gjennomføres forebyggende tiltak på eksisterende skyte- og øvingsfelt for å redusere fremtidig utlekking av tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer som følge av Forsvarets ammunisjonsbruk.

De siste årene har det vært en vesentlig økning i kvaliteten på kildesortering av alt avfall. Nye miljøstasjoner skal legge til rette for en best mulig avfallshåndtering og økt grad av gjenvinning av avfallsressursene. Det skal legges vekt på at farlig avfall håndteres forsvarlig slik at det ikke medfører fare for helse eller miljø.

6.4 Et stabilt klima og ren luft

Forsvarssektoren skal innen 2020 redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming vesentlig. Det settes krav til energieffektivitet ved nye bygg, bl.a. ved krav til høyeste energimerkeklasser, som passivbygg eller nullenergibygg. Det skal aktivt legges til rette for at administrative kjøretøyer skal ha lav- eller nullutslipp. Forsvarets fartøyer som ligger til kai ved Haakonsvern orlogsstasjon benytter landstrøm i stedet for egne dieselgeneratorer. Forsvarssektoren har fra 2012 utarbeidet klimaregnskap basert på internasjonale standarder. Klimagassregnskapet skal oppdateres årlig.

I samarbeid med Enova SF har Forsvarets energiledelsesprogram gjennomført tiltak for å effektivisere energiforbruket i bygg og anlegg. Energiledelsesprogrammet har gjennom fase 2 (2012–2016) som mål å oppnå en besparelse i 2016 på om lag 30 pst. sammenlignet med 2006.

Det gjennomføres omfattende enøk-prosjekter for å konvertere varmesentraler fra olje- og elektrisitetskjeler til fornybar energi. Det er en målsetting å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming med 70 pst. i 2016 sammenlignet med 2006.

6.5 Miljø- og samfunnsansvar i forsvarssektorens anskaffelser

Forsvarssektoren er en stor innkjøper av varer og tjenester, og kan påvirke og stimulere leverandører til å utvikle og prioritere løsninger som er miljøvennlige og holder et etisk forsvarlig nivå. Det skal legges vekt på å stille miljøkrav når forsvarssektoren inngår avtaler om anskaffelser over investering og gjennom rammeavtaler for bygg, materiell, varer og tjenester. Forsvarssektoren skal sikre at leverandører dokumenterer at leveranser ikke bryter med relevante ILO-konvensjoner og FNs barnekonvensjon.