Forsvarsdepartementet (FD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

I NATO har det pågått et arbeid med å utvikle målesystemer for å kunne gi et forbedret bilde av hvordan medlemslandene bidrar i alliansesamarbeidet innenfor utvalgte områder. Dette arbeidet har resultert i en egen rapport om « input & output metrics » som ble behandlet av NATOs forsvarsministre i oktober 2012. Samlet vurdert kommer Norge relativt godt ut av denne målingen. Dette er et resultat av et langvarig og målbevisst arbeid for å skape et norsk forsvar med moderne og fremtidsrettede kapasiteter og en styrket operativ evne.

Målingen gir en pekepinn på hvordan nasjonene har anvendt sine ressurser og styrker. I tillegg gis en vurdering av hvor stor andel av styrkene som er tilgjengelige for, og kan opprettholdes over tid, i internasjonale operasjoner. Rapporten er planlagt utgitt annethvert år.

Det er utfordrende å etablere systemer som på en helhetlig og dekkende måte kan måle nasjonenes samlede bidrag, og ikke minst kvaliteten på bidragene. Målingene gir derfor kun en forenklet kvantitativ fremstilling av nasjonenes bidrag på enkelte områder, og er et supplement til de mer grundige og helhetlige vurderingene som jevnlig gjøres i NATO. Hovedkonklusjonene fra den siste samlede vurderingen av Norge ble offentliggjort i Prop. 1 S (2012–2013). I tiden fremover vil det i NATO bli arbeidet videre med å forbedre vurderingene ytterligere.

Nedenfor følger et såkalt fakta-ark for Norge som lister opp de ulike indikatorene i målingen og som illustrerer hvordan Norge er plassert ift. NATOs øvrige medlemsland. Indikatorene er basert på regnskapstall og ikke på salderte budsjetter.

Tabell 8.1 Input/Output Metrics – Individual Nation's Fact Sheet 2011

Norway

Selected Indicator

Abs. Value

Contribution (%)

NATO Guideline (%)

Rank

1. Percentage of Gross Domestic Product (GDP) on Defence

Defence Expenditures (current prices, mil. of national currency):

40 534

1,50

2

Middle

2. Percentage of Defence Expenditure on Major Equipment and Associated Research and Development

Major Equipment Expenditures (current prices, mil. of national currency):

6 908

17,04

20

Top

3A. Percentage of Implementation of Quantitative National Targets

(Year: 2016)

-

94,23

100

Top

3B. Percentage of Implementation of Qualitative National Targets (Year: 2016)

-

72,86

100

Top

4A. Deployable Land Forces Personnel as a Percentage of Land Forces Personnel

Deployable Land Forces Personnel (unit):

4 488

49,65

50

Middle

4B. Deployable Airframes as a Percentage of Airframes

Deployable Airframes (unit):

93

88,57

40

Top

4C. Deployable Vessels as a Percentage of Vessels

Deployable Vessels (unit):

37

100,00

80

Top

5A. Sustainable Land Forces Personnel as a Percentage of Land Forces Personnel

Sustainable Land Forces Personnel (unit):

900

9,96

10

Middle

5B. Sustainable Airframes as a Percentage of Airframes

Sustainable Airframes (unit):

17

16,19

8

Top

5C.Sustainable Vessels as a Percentage of Vessels

Sustainable Vessels (unit):

11

29,73

28

Top

6A. Land Forces Personnel Deployed Abroad on NATO Operations as a Percentage of Deployable Land Forces Personnel

Land Forces Personnel Deployed Abroad on NATO Operations (unit):

580

12,92

-

Middle

6B. Land Forces Personnel Deployed Abroad on non-NATO Operations as a Percentage of Deployable Land Forces Personnel

Land Forces Personnel Deployed Abroad on non-NATO Operations (unit):

197

4,39

-

Top

6C. Land Forces Personnel Deployed Abroad on NATO and non-NATO Operations as a Percentage of Deployable Land Forces Personnel

Land Forces Personnel Deployed Abroad on NATO and non-NATO Operations (unit):

777

17,31

-

Middle

7A. Airframes Deployed Abroad on NATO Operations as a Percentage of Deployable Airframes

Airframes Deployed Abroad on NATO Operations (unit):

5

4,88

-

Middle

7B. Airframes Deployed Abroad on non-NATO Operations as a Percentage of Deployable Airframes

Airframes Deployed Abroad on non-NATO Operations (unit):

0

0,00

-

Middle

7C. Airframes Deployed Abroad on NATO and non-NATO Operations as a Percentage of Deployable Airframes

Airframes Deployed Abroad on NATO and non-NATO Operations (unit):

5

4,88

-

Middle

8A. Vessels Deployed Abroad on NATO Operations as a Percentage of Deployable Vessels

Vessels Deployed Abroad on NATO Operations (unit):

1

1,35

-

Middle

8B. Vessels Deployed Abroad on non-NATO Operations as a Percentage of Deployable Vessels

Vessels Deployed Abroad on non-NATO Operations (unit):

0

0,00

-

Middle

8C. Vessels Deployed Abroad on NATO and non-NATO Operations as a Percentage of Deployable Vessels

Vessels Deployed Abroad on NATO and non-NATO Operations (unit):

1

1,35

-

Middle

9. Percentage of Fulfilment of NATO Command Structure (NCS) positions

-

-

-

10. Percentage of Fulfilment of NATO Force Structure Headquarters

-

-

-

11. Percentage of Immediate Response Force (IRF) Fulfilment

-

16,99

100

Low