Forsvarsdepartementet (FD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Forslag
Under Forsvarsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2013–2014) statsbudsjettet for budsjettåret 2014 opp følgende forslag til vedtak:
Kapitlene 1700–1795, 4700–4799

I

Utgifter:

Kap.

Post

 

Kroner

Kroner

alle

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

373 483 000

73

Forskning og utvikling , kan overføres

31 174 000

404 657 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter , kan overføres

3 034 794 000

46

Ekstraordinært vedlikehold og komponentutskifting , kan overføres

164 366 000

47

Nybygg og nyanlegg , kan overføres

1 588 411 000

4 787 571 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

180 600 000

180 600 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

254 421 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

6 330 000

71

Overføringer til andre , kan overføres

71 865 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter , kan overføres

273 400 000

606 016 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsutgifter

3 872 711 000

3 872 711 000

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

01

Driftsutgifter

32 363 000

32 363 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsutgifter

198 466 000

198 466 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter

2 020 488 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

135 875 000

70

Renter låneordning , kan overføres

5 793 000

2 162 156 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

5 240 804 000

5 240 804 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

3 427 384 000

3 427 384 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

4 403 498 000

4 403 498 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

1 183 838 000

1 183 838 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 145 733 000

1 145 733 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter

2 087 765 000

2 087 765 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 017 568 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel , kan overføres

38 302 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

7 908 100 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel , kan overføres

26 500 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet , kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

88 085 000

9 078 555 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

01

Driftsutgifter

83 257 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

966 182 000

47

Nybygg og nyanlegg , kan overføres

152 902 000

1 202 341 000

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

1 014 339 000

1 014 339 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

857 541 000

857 541 000

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

851 525 000

851 525 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsutgifter

268 307 000

72

Overføringer til andre

2 412 000

270 719 000

Sum alle

43 008 582 000

Sum departementets utgifter

43 008 582 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

alle

4700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter

2 246 000

2 246 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter

3 882 404 000

47

Salg av eiendom

167 350 000

4 049 754 000

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter

750 000

750 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsinntekter

67 925 000

67 925 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsinntekter

4 868 000

4 868 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

01

Driftsinntekter

55 134 000

55 134 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter

62 998 000

62 998 000

4732

Sjøforsvaret

01

Driftsinntekter

51 904 000

51 904 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter

175 133 000

175 133 000

4734

Heimevernet

01

Driftsinntekter

5 747 000

5 747 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsinntekter

130 384 000

130 384 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter

1 035 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

26 500 000

27 535 000

4790

Kystvakten

01

Driftsinntekter

1 031 000

1 031 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsinntekter

794 292 000

794 292 000

4792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsinntekter

10 368 000

10 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsinntekter

9 256 000

9 256 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

500 000

Sum alle

5 449 825 000

Sum departementets inntekter

5 449 825 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

  1. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

  2. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1720

  Felles ledelse og kommandoapparat

  01

  Driftsutgifter

  430 mill. kroner

  1725

  Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

  01

  Driftsutgifter

  75 mill. kroner

  1731

  Hæren

  01

  Driftsutgifter

  130 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  810 mill. kroner

  1733

  Luftforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  750 mill. kroner

  1734

  Heimevernet

  01

  Driftsutgifter

  65 mill. kroner

  1740

  Forsvarets logistikkorganisasjon

  01

  Driftsutgifter

  1 200 mill. kroner

  1760

  Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  01

  Driftsutgifter

  100 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

  80 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  17 000 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

  165 mill. kroner

  1761

  Nye kampfly med baseløsning

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  14 500 mill. kroner

  1790

  Kystvakten

  01

  Driftsutgifter

  2 080 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  01

  Driftsutgifter

  60 mill. kroner

  1792

  Norske styrker i utlandet

  01

  Driftsutgifter

  25 mill. kroner

  1795

  Kulturelle og allmennyttige formål

  01

  Driftsutgifter

  2 mill. kroner

 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

68 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kapittel 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og kapittel 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 1. Forsvarsdepartementet i 2014 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2013–2014).

 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2013–2014), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2013–2014), herunder endrede kostnadsrammer.

 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2013–2014).

 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 6. igangsette planlegging og prosjektering av bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for eiendom, bygg og anlegg på post 46 og post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA ( NATO Support Agency ), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.