Forsvarsdepartementet (FD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Tabell 2.1 Utgifter og inntekter fordelt på art

Alle tall i hele kroner

Utgifter/inntekter

Budsjett

2010

2011

2012

2013 ( i 2013 kr)

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter (1)

483 381 610

483 981 380

499 813 854

530 000 000

Varer og tjenester

264 999 708

286 522 127

238 002 083

290 000 000

Sum driftsutgifter

748 381 318

770 503 507

737 815 937

820 000 000

Investeringsutgifter

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

23 745 782

38 397 486

23 313 296

45 000 000

S um investeringsutgifter

23 745 782

38 397 486

23 313 296

45 000 000

Overføringer fra virksomheten

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

0

0

0

0

Utbetalinger til andre i EU-consortiet

0

8 789 440

8 193 691

9 000 000

Andre utbetalinger

0

19 096 715

0

0

Sum overføringsutgifter

0

27 886 155

8 193 691

9 000 000

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

0

Sum utgifter

772 127 100

836 787 148

769 322 924

874 000 000

Alle tall i hele kroner

2. Inntekter

Budsjett

Driftsinntekter

2010

2011

2012

2013

Inntekter fra salg av varer og tjenester

569 512 627

596 216 952

578 062 147

658 474 000

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

0

152 278

0

0

Refusjoner (1)

9 608 109

11 534 972

10 729 633

11 000 000

Andre driftsinntekter

1 296 135

1 167 848

8 405 158

0

S um driftsinntekter

580 416 871

609 072 050

597 196 938

669 474 000

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

49 123

118 550

0

0

Sum investeringsinntekter

49 123

118 550

0

0

Overføringer til virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger (2)

195 060 000

200 938 000

206 848 000

213 526 000

Andre innbetalinger

Sum overføringsinntekter

195 060 000

200 938 000

206 848 000

213 526 000

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalinger

0

0

0

0

Sum finansielle inntekter

0

0

0

0

Sum inntekter

775 525 994

810 128 600

804 044 938

883 000 000

3. Netto endring i kontant- beholdningen (2-1)

3 398 894

-26 658 548

34 722 014

9 000 000

Tabell 2.1, noter:

Generelt:

Det samlede utgifts- og inntektsnivået stabiliserte seg i 2010 etter noen år med jevn stigning. Dette er et uttrykk for at FFI har som mål å stabilisere sin aktivitet omtrent på det nåværende nivået. Budsjettet for 2013 viser en forventning om en svak prisøkning, men også noe økt aktivitet med større omsetning av forskningsårsverk.

Noter:

 1. Lønnsrelaterte refusjoner (bl.a. foreldrepenger og sykepenger) er klassifisert som inntekter i tabellen på egen linje.

 2. Inntekter fra statlige bevilgninger: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet HU Sverdrup.

Tabell 2.2 Inntekter etter inntektskilde

Alle tall i hele kroner

Inntektskilde

Budsjett

2010

2011

2012

2013

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet (1)

195 060 000

200 938 000

206 848 000

213 526 000

Bevilgninger fra andre departement

0

0

0

0

Tildelinger fra Norges forskningsråd (2)

892 552

95 000

0

500 000

Sum bevilgninger

195 952 552

201 033 000

206 848 000

214 026 000

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

0

0

0

0

Bidrag fra private

0

0

0

0

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter m.v.

Oppdrag fra statlige virksomheter (3)

542 039 518

546 137 182

529 986 135

564 974 000

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

0

0

0

0

Oppdrag fra private (4)

26 629 680

36 683 973

48 076 011

85 000 000

Andre inntekter

1 296 135

14 739 473

8 405 158

8 000 000

Sum oppdragsinntekter m.v.

569 965 333

597 560 628

586 467 304

657 974 000

Refusjoner lønn

9 608 109

11 534 972

10 729 633

11 000 000

Sum refusjoner lønn

9 608 109

11 534 972

10 729 633

11 000 000

Sum inntekter

775 525 994

810 128 600

804 044 937

883 000 000

Tabell 2.2, noter:

Generelt:

Omfang og utvikling av andre inntekter:

 • bevilgningstildelinger fra andre departementer eller Norges forskningsråd: lite og forholdsvis stabilt i omfang, gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av Norges forskningsråd eller andre departementer.

Bidrag og oppdragsinntekter:

 • Bidragene til forvaltningsoppdrag og driften av forskningsfartøyet HU Sverdrup har over tid vært stabile.

 • Oppdragsinntektene er i all hovedsak relatert til pågående og fremtidige materiellprosjekter og har vært økende de siste årene. Årsaken til nedgangen i oppdragsinntektene tilsvarende 11,1 mill. kroner fra 2011 til 2012 er en økning i kundefordringer og overføringer i samme periode.

Noter:

 1. Bevilgninger fra fagdepartement: består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet HU Sverdrup. Bevilgningene fra fagdepartementene var i 2012 på 206,8 mill. kroner, og utgjorde 25,7 pst. av de totale inntektene til FFI.

 2. Tildelinger fra Norges forskningsråd: prosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd.

 3. Oppdrag fra statlige virksomheter: oppdragsforskning for Forsvaret.

 4. Oppdrag fra private: oppdragsforskning for institusjoner utenfor Forsvaret.

Tabell 2.3 Virksomhetens kontantbeholdning pr. 31. desember i perioden 2010–2012 med spesifikasjon av formål kontantbeholdningen skal benyttes til

Alle tall i hele kroner

Regnskapspost

Regnskap

Endring

 

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

2010 til 2011

2011 til 2012

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank (1)

402 712 069

385 194 142

423 749 920

-17 517 927

38 555 778

Andre kontantbeholdninger (avstemningsposter)

0

0

0

0

0

Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter (2)

13 360 629

4 220 008

386 244

-9 140 621

-3 833 764

Sum kontantbeholdning

416 072 698

389 414 150

424 136 164

-26 658 548

34 722 014

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår:

Feriepenger m.v.

40 884 174

40 599 227

42 529 708

-284 947

1 930 481

Skattetrekk og offentlige avgifter

36 406 703

33 510 774

43 654 597

-2 895 929

10 143 823

Gjeld til leverandører

65 667 195

51 669 528

66 211 598

-13 997 667

14 542 070

Gjeld til oppdragsgivere (3)

228 311 548

216 181 555

217 546 833

-12 129 993

1 365 278

Annen netto gjeld/fordring som forfaller i neste budsjettår

-3 017 968

-6 467 634

-7 947 127

-3 449 666

-1 479 493

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

368 251 652

335 493 450

361 995 609

-32 758 202

26 502 159

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

0

0

0

0

0

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

0

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

0

0

0

0

0

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

0

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

0

0

0

0

0

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

0

0

0

0

0

Andre avsetninger:

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

663 149

912 310

3 976 905

249 161

3 064 595

Fri virksomhetskapital (4)

47 157 897

53 008 390

58 163 650

5 850 493

5 155 260

Sum andre avsetninger

47 821 046

53 920 700

62 140 555

6 099 654

8 219 855

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler

0

0

0

0

0

Annen langsiktig gjeld

0

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld (netto)

0

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktelser

416 072 698

389 414 150

424 136 164

-26 658 548

34 722 014

Tabell 2.3, noter:

Generelt:

Kontantbeholdningen har de siste årene holdt seg stabil. En vesentlig del skyldes penger som kunden har innbetalt i prosjekter, men der arbeidet ikke er fullført ennå. I tillegg fører en økning i leverandørgjeld, samt skyldig skatt og offentlig avgifter til en økt kontantbeholdning. Variasjonen på størrelsen av gjeldspostene er helt normal, og all gjeld blir betalt iht. forfall.

Noter:

 1. Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank: inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 3 under.

 2. Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: kontantkasse HU Sverdrup, beholdning for gavekort og forskuddsinnbetaling fra EU på en valutakonto.

 3. Gjeld til oppdragsgivere: prosjekter som er under gjennomføring, men som ennå ikke har blitt utført for kunden.

 4. Fri virksomhetskapital: Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarets forskningsinstitutt å ha inntil 10 pst. av årsomsetningen i fri virksomhetskapital. Ved utgangen av 2012 utgjorde fri virksomhetskapital om lag 7,2 pst. av de samlede inntektene for året.