Forsvarsdepartementet (FD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Tabell 4.1  Fordeling av vedtatt budsjett

År

Materiellinvesteringer

EBA- investeringer

Drift uten kap. 1792

Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

2014

20,8 pst.

5,1 pst.

72,1 pst.

2,0 pst.

2013

20,8 pst.

4,9 pst.

71,5 pst.

2,8 pst.

2012

20,0 pst.

4,9 pst.

72,1 pst.

3,0 pst.

2011

20,7 pst.

4,8 pst.

71,5 pst.

3,0 pst.

Tabellen er basert på nominelle kroner.

Materiellinvesteringer omfatter:

 • Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  • post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

 • Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning

  • post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

EBA-investeringer omfatter:

 • Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

  • post 46 Ekstraordinært vedlikehold

  • post 47 Nybygg og nyanlegg

 • Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  • post 44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

  • post 48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

  • post 75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

 • Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning

  • post 47 Nybygg og nyanlegg

 • Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

  • post 47 Nybygg og nyanlegg

Tabell 4.2 Forsvarsbudsjettet og brutto nasjonalprodukt

År

BNP 1 pr. innbygger

Forsvarsutgifter 2 pr. innbygger

Forsvarsutgifter 3 som andel av BNP 4

2012

kr 578 920

kr 8 491

1,59 pst.

2011

kr 549 263

kr 8 184

1,60 pst.

2010

kr 516 103

kr 8 034

1,61 pst.

1 Basert på nominelle kroner. Foreløpige tall for 2012. Endelige BNP-tall offentliggjøres 23 måneder etter årets utløp.

2 Basert på nominelle kroner. Utgifter til pensjoner til ansatte i forsvarssektoren inngår iht. NATOs definisjon av forsvarsutgifter.

3 Basert på 2005-kroner. Utgifter til pensjoner til ansatte i forsvarssektoren inngår iht. NATOs definisjon av forsvarsutgifter.

4 Basert på 2005-kroner.

Den marginale nedgangen i forsvarsutgiftenes andel av BNP fra 2010 til 2012 skyldes ikke at forsvarsutgiftene er redusert, men at BNP har økt mer enn forsvarsutgiftene.