Forsvarsdepartementet (FD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Tabell 5.1 

Felleselementer

Luftforsvaret

Sjøforsvaret

Hæren

Heimevernet

Etterretningstjenesten

Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets spesialstyrker:

- Forsvarets spesialkommando/ Hærens jegerkommando

- Marinejeger- kommandoen

Forsvarets logistikkorganisasjon:

- Vertslandsstøttebataljon

- Strategisk luft- og sjøtransportkapasitet

- Stasjonær logistikk og støtte

Nasjonalt ledelseselement for logistikk (JLSG)

Forsvarets felles sanitetsstyrker

Forsvarets informasjonsinfrastruktur:

- Kapasitet for deployerbar kommunikasjon og informasjon

- Militær kommunika- sjonssatellitt

Felles NATO luft- og bakkeovervåkning

Luftoperasjonssenter

Luftkontroll og varsling (K&V) – ARS Sørreisa

57 F-16 deretter

inntil 52 F-35 kampfly

18 Bell 412 transporthelikoptre

4 P-3 C og 2 P-3 N maritime overvåkingsfly

2+1 DA-20 EK- og kalibreringsfly

4 C-130J transportfly

NASAMS luftvern

Baseforsvarskapasitet

Logistikkbase, luft

14 NH-90 maritime helikoptre

Redningstjeneste:

12 Sea King rednings- helikoptre

Marinen:

1 taktisk maritim kommando

6 korvetter, Skjold-klasse

5 fregatter, Fridtjof Nansen-klasse m/ NH90 helikoptre

3+3 minejakt/-sveip, Oksøy/Alta-klasse

6 ubåter, Ula-klasse

Minedykkerkommandoen

Kystjegerkommandoen

Logistikk- og støttefartøy

Logistikkbase, sjø

Kystvakten:

1 Ytre kystvakt m/ NH90, Svalbard-klasse

3 Ytre kystvakt m/ NH90, Nordkapp-klasse

5 Ytre kystvakt Ålesund-/ Harstad-/Barentshav-klasse

5 Indre kystvakt, Nornen-klasse

Brigade Nord:

- Brigadeledelse

- 2 mekaniserte bataljoner

- 1 infanteribataljon

- Etterretningsbataljon

- Sambandsbataljon

- Artilleribataljon

- Ingeniørbataljon

- Logistikkbataljon

- Sanitetsbataljon

- MP-kompani

HM Kongens Garde

Grensevakten

Logistikkbase, land

11 distriktsstaber

45 000 i innsats- og områdestrukturen

Logistikkbase, felles

Transportkontrollenhet

Luftterminalenhet

Havne- og jernbaneterminalenhet

Felles vannrenseenhet

Eksplosivryddeenhet

Militærpolitienhet

Felles landtransportkompani