Justis- og politidepartementet (JD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Kap.

Betegnelse

Årsverk 01.03.11

Årsverk 01.03.12

Årsverk 01.03.13

400

Justis- og beredskapsdepartementet

357

378

389

Sum

06.10 Administrasjon

357

378

389

61

Høyesterett

62

64

58

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1 469

1 479

1 454

411

Domstoladministrasjonen

81

82

83

413

Jordskiftedomstolene

244

242

230

Sum

06.20 Rettsvesen

1 856

1 867

1 825

430

Kriminalomsorg

3 886

3 951

4 058

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter

439

421

391

Sum

06.30 Kriminalomsorg

4 325

4 372

4 449

440

Politidirektoratet, politi- og lensmannsetaten

11 224

11 128

11 469

441

Oslo politidistrikt

2 427

2 495

2 601

442

Politihøgskolen

340

376

411

445

Den høyere påtalemyndighet

150

154

148

446

Den militære påtalemyndighet

10

10

7

448

Grensekommissæren

5

4

4

Sum

06.40 Politi- og påtalemyndighet

14 156

14 167

14 640

450

Sivile vernepliktige

8

7

0

451

Samfunnssikkerhet og beredskap

572

556

574

455

Redningstjenesten

44

44

43

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

50

65

83

Sum

06.50 Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

674

672

700

460

Spesialenheten for politisaker

31

34

34

468

Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker

12

11

11

Sum

06.60 Andre virksomheter

43

45

45

472

Voldsoffererstatning og rådgivning til kriminalitetsofre

34

55

62

473

Statens sivilrettsforvaltning

50

52

58

474

Konfliktrådene

78

81

89

Sum

06.70 Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

162

188

209

480

Svalbardbudsjettet

34

35

35

Sum

06.80 Svalbardbudsjettet

34

35

35

490

Utlendingsdirektoratet

1 048

1 025

989

491

Utlendingsnemnda

330

331

350

Sum

06.90 Beskyttelse og innvandring

1 378

1 356

1 339

Sum

Programområde 06

22 985

23 080

23 636

Totalt Justis- og beredskapsdepartementet

22 985

23 080

23 631