Justis- og politidepartementet (JD)

7.1 Om oppfølging av anmodningsvedtak fra stortingssesjonen 2011–2012

Vedtak nr. 77, 1. desember 2011

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2012 fremme egnede lovendringsforslag som bedre ivaretar vitners og informanters sikkerhet.»

Justis- og beredskapsdepartementet har fulgt opp vedtaket gjennom Prop. 147 L (2012–2013), som varslet i tidligere melding.

Vedtak nr. 369, 7. februar 2012

«Stortinget vedtok den 7. februar 2012 en anmodning til Regjeringen om å
  1. foreta en gjennomgang av rettshjelpsrundskrivet for å vurdere en eventuell klargjøring av praksis knyttet til reglene om rettshjelp til fornærmede i utlandet.

  2. vurdere en tydeliggjøring av kravet til kunnskap slik at foreldelsesfristen ikke løper før skadelidte har hatt faktisk kunnskap om den skadevoldende handlingen i tråd med vedtak ENV-2011-761i Erstatningsnemnda.

  3. vurdere om det kan lempes på foreldelseskravet på andre måter, for eksempel gjennom å se på vilkår for avbrytelse av foreldelse og muligheten for å frikoble voldsoffererstatningsregelverket fra de alminnelige foreldelsesreglene.

  4. ta initiativ til et samarbeidsmøte mellom politiet, voldsoffererstatningsmyndigheten og departementet for å forbedre informasjonsutvekslingen, og at det i den forbindelse vurderes å legge oppgaven med å oversende dokumentene til stevnekontorene i det enkelte politidistrikt.

  5. vurdere å opprette en nasjonal kriminalitetsoffermyndighet basert på dagens eksisterende strukturer ved å se hen til den svenske Brottsoffermyndighetens arbeid og oppgaver, som for eksempel et voldsofferfond.»

Vedtaket er omtalt under programkategori 06.70.

Vedtak nr. 405, 8. mars 2012

«Stortinget ber regjeringen utrede bedre måter å belønne velfungerende SLT-samarbeid på, med sikte på å styrke det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet og samfunnsberedskapen.»

I Innst. 167 S (2012–2013) står det at Politidirektoratet innen 1. desember 2012 skal utrede bedre måter å belønne velfungerende SLT-samarbeid på. Politidirektoratet har i sin vurdering kommet med flere innspill til hvordan samarbeidet kan styrkes, herunder vektlegges behovet for å se nærmere på forholdet mellom samarbeidsstrukturene politiråd og SLT. Dette er omtalt i Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap , punkt 4.3.2 side 32-33. Her varsles det videre at dette vil bli fulgt opp med tiltak i en ny handlingsplan for forebygging av kriminalitet. I arbeidet med handlingsplanen har flere instanser gitt innspill til hvordan det kriminalitetsforebyggende samarbeidet gjennom både politiråd og SLT kan styrkes.

Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013–2016) ble fremlagt i september 2013. Oppfølgingen inkluderer blant annet en forskningsbasert evaluering av politiråd, som også skal se på forholdet mellom politiråd og SLT for de kommunene som har begge samordningsmodellene. Videre legges det opp til en tettere oppfølging av kommuner som etablerer SLT gjennom en fadderordning for nye SLT-koordinatorer, veiledningsmøter i nye SLT-kommuner og utvikling av evalueringsverktøy for det lokale samarbeidet.

Vedtak nr. 406, 8. mars 2012

«Stortinget ber regjeringen legge fram for Stortinget en videreutviklet og forsterket overordnet plan for å forebygge og håndtere mulige terrorangrep i Norge.»

Justis- og beredskapsdepartementet har i Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap Del 1 redegjort for oppfølging av vedtaket. I tillegg fremmet regjeringen forslag til budsjettvedtak for å finansiere enkelte av tiltakene i strategien, jf. Prop. 77 S (2012–2013) Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (Tiltak for å styrke samfunnssikkerheten og politiberedskapen).

Vedtak nr. 407, 8. mars 2012

«Stortinget ber regjeringen iverksette eventuelle nødvendige tiltak for å forbedre informasjonen til pårørende i en krisesituasjon.»

Justis- og beredskapsdepartementet har i Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap Kap. 8.12.4 redegjort for oppfølging av vedtaket.

Vedtak nr. 408, 8. mars 2012

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå erfaringene fra ordningen med fast kontakt for ofre og pårørende i forbindelse med en krise og vurdere om den skal utvides til å bli en generell ordning for kommunene.»

Justis- og beredskapsdepartementet har i Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap Kap. 8.12.4 redegjort for oppfølging av vedtaket.

Vedtak nr. 412, 8. mars 2012

«Stortinget ber regjeringen fremme egen sak om felles nødnummer, slik Stortinget tidligere har forutsatt.»

I Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap Kap. 8.14.5 vises det til Meld. St. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet, hvor det framgår at regjeringen har besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt i Drammen for utprøving av ett felles nødnummer og felles nødsentraler for brannvesen, politi og helsetjeneste. Det fremgår videre i Meld. St. 21 at regjeringen legger opp til at det fremmes en sak om felles nødnummer og felles nødsentraler for Stortinget etter at pilotprosjektet er gjennomført og evaluert. I mellomtiden vil Stortinget bli holdt løpende orientert gjennom de årlige budsjettproposisjonene.

Vedtak nr. 414, 8. mars 2012

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med resultatreformen foreta en vurdering av hvilken politidekning som må forutsettes for at ulike krav om responstid skal kunne realiseres.»

Justis- og beredskapsdepartementet har i Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap, kap. 8.6.3 redegjort for oppfølging av vedtaket.

Vedtak nr. 415, 8. mars 2012

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå dagens system med varsling til landets politidistrikt ved riksalarm og særlig vurdere innføring av et mer moderne alarmsystem som kan varsle flere sentrale politiledere i tillegg til sentralene ved politidistriktene.»

Justis- og beredskapsdepartementet har i Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap, kap. 8.6.3 redegjort for oppfølging av vedtaket.

Vedtak nr. 417, 8. mars 2012

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjene for «skyting pågår», samt gjennomgå opplærings- og oppfølgingstilbudet til ansatte i politiets operative avdelinger for å sikre at disse er i stand til å håndtere situasjoner hvor sivile angripes med våpenmakt.»

Justis- og beredskapsdepartementet har i Meld. St. 21 (2012–2013) Terrorberedskap, kap. 8.6.3 redegjort for oppfølging av vedtaket.

Vedtak nr. 483, 10. mai 2012

«Stortinget ber regjeringen sikre at politiet har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund, herunder på skoler.»

Vedtak nr. 484, 10. mai 2012

«Stortinget henstiller til regjeringen å sikre at det etableres flere narkotikahund-ekvipasjer til bruk for politiet.»

Vedtak nr. 485, 10. mai 2012

«Stortinget ber regjeringen presisere overfor politiet at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres eventuelle personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene.»

Angående vedtak 483, 484 og 485:

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Politidirektoratet om å kartlegge behovet for flere narkotikahundeekvipasjer, samt muligheten til å benytte andre etaters hunder i tjenesten.

Det er per i dag totalt 68 hundeekvipasjer knyttet til narkotikabekjempelse/ forebygging, hvorav fire er hos Utrykningspolitiet (UP). Med unntak av Øst- og Vestfinnmark, har samtlige politidistrikt narkotikahund tilgjengelig. 22 ekvipasjer er under opplæring.

Både kriminalomsorgen, tollvesenet og Forsvaret disponerer narkotikahundeekvipasjer. Denne kapasiteten er kjent for politidistriktene. Det er jevnlig samarbeid ved behov. Samarbeidet er i hovedsak relatert til operative saker.

Bruk av narkotikahund i forebyggende tjeneste på skoler har pågått siden 2008. Oslo kommune har sammen med Oslo politidistrikt utarbeidet retningslinjer for slik bruk av narkotikahund. Elevene får utdelt skjema der elevene kan krysse av om de ønsker å delta eller ikke (samtykke).

Departementet har besluttet at det skal foretas en evaluering av bruk av hund i rusforebyggende arbeid i skolen. Formålet er å avdekke utilsiktede konsekvenser ved bruk av hund, herunder spørsmålet om utførelsen av det forebyggende arbeidet i praksis kan ha karakter av kontroll eller ransaking dersom hunden søker på elevene eller deres eiendeler uten at det foreligger grunnlag for konkret mistanke. Også reservasjonsretten skal utredes. Departementet har bedt Politidirektoratet om at bruk av hund i rusforebyggende arbeid ikke gjennomføres på slik måte at det kan ha karakter av kontroll eller ransaking, inntil evalueringen er gjennomført.

Vedtak nr. 511, 24. mai 2012

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig sørge for at hjemmelsgrunnlaget for INFO-FLYT-registeret blir brakt i orden.»

Et tettere og mer systematisk samarbeid med politiet har medført økt utveksling av informasjon mellom kriminalomsorgen og politiet for å avdekke og forebygge alvorlig kriminalitet. En viktig del av dette samarbeidet er det såkalte infoflytsystemet. Rapporten fra utvalget som har vurdert infoflytsystemet ble sendt på høring i 2012. Justis- og beredskapsdepartementet vil følge opp rapporten og høringen.

7.2 Om oppfølging av anmodningsvedtak fra stortingssesjonen 2012–2013

Vedtak nr. 83, 4. desember 2012

«Stortinget ber regjeringen synliggjøre hvilke vurderinger som har blitt gjort med hensyn til vedtaket som ble fattet i Prop. 65 L (2011–2012) vedrørende opprettelse av en offeromsorg.»

Vedtaket er omtalt under programkategori 06.70.

Vedtak nr. 417, 19. mars 2013

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i regelverket som sikrer tiltak som reduserer muligheten for å kunne opprette falsk identitet i Norge.»

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med å klarlegge hvilke regelverksendringer og andre tiltak som er mest egnet for å motvirke at utlendinger kan opptre med falsk identitet i Norge. I dette arbeidet ser vi blant annet hen til to sentrale rapporter fra første halvår 2013:

  • Biometri og identitet – Utfordringer og nye muligheter for utlendingsforvaltningen – Nasjonalt ID-senter

  • Behov for felles innsats – Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet – Oxford Research

Ett av de tiltakene departementet vurderer er et samlet biometriregister for utlendingssaker. Dette reiser både juridiske, personvernmessige, organisatoriske, tekniske og økonomiske utfordringer som må utredes nærmere. Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet arbeider Utlendingsdirektoratet med en konseptvalgutredning knyttet til videre IKT-utvikling innen utlendingsforvaltningen. I denne konseptvalgutredningen vil man blant annet kartlegge behov og muligheter og skissere mulige veivalg for fremtiden. Det er naturlig at spørsmålet om biometriregister vurderes i en slik sammenheng. Konseptvalgutredningen vil foreligge i løpet av annet halvår 2013, og Justis- og beredskapsdepartementet vil etter dette vurdere videre oppfølging.

Justis- og beredskapsdepartementet vurderer også andre mindre omfattende tiltak som kan gjennomføres ved regelendringer, og vil komme tilbake til Stortinget om dette på egnet måte.

Vedtak nr. 515, 6. juni 2013

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag for å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen ved å tillate at Sivilombudsmannen opptrer som hjelpeintervenient ved søksmål.»

Justis- og beredskapsdepartementet vil sende på høring et lovforslag om å tillate at Sivilombudsmannen opptrer som partshjelper ved søksmål. Et høringsforslag vil fortrinnsvis bli behandlet sammen med andre forslag til endringer i tvisteloven.