Justis- og politidepartementet (JD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

8.1 Endring av benevnelse kap . 471

Budsjettansvaret for Stortingets rettferdsvederlagsordning er fra og med 2014 overført fra Finansdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet. Det foreslås i den forbindelse å endre benevnelsen av kap. 471 Statens erstatningsansvar, til kap. 471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning. Under kap. 471 foreslås også å opprette en ny post 73 Statens erstatningsansvar.

8.2 Sammenslåing av kap. 440 og kap. 441

Det foreslås å slå sammen kapitlene 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten og kap. 441 Oslo politidistrikt til ett budsjettkapittel. Etter Justis- og beredskapsdepartementet sin oppfatning vil dette styrke Politidirektoratet som etatsleder og gi økt budsjettmessig fleksibilitet. På denne måten vil politidirektøren ha større mulighet for å prioritere og å se mål og oppgaver i sammenheng for hele etaten. Kap. 441 Oslo politidistrikt foreslås overført til kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten. Kap. 3441 Oslo politidistrikt foreslås overført til kap. 3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten. Kap. 3441, post 02 Refusjoner foreslås overført til kap. 3440, post 02 Refusjoner m.v. Kap. 3441, post 03 Salgsinntekter foreslås overført til kap. 3440, post 03 Salgsinntekter.

8.3 Nytt budsjettkapittel for Politiets sikkerhetstjeneste

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å opprette et eget budsjettkapittel for Politiets sikkerhetstjeneste – nytt kap. 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med tilhørende post 01 Driftsutgifter. Det foreslås å omdisponere 475,1 mill. kroner som var saldert budsjett 2013 til posten, fra kap. 440, post 01. Forslaget vil bidra til å synliggjøre formålet og bevilgningen til tjenesten.

Bevilgningen til PST har ligget under kap. 440 Politidirektoratet- politi og lensmannsetaten, post 01 Driftsutgifter. PST får i dag tildelt midler til Den sentrale enhet (DSE), men PST har også lokalt ansatte og ressurser i politidistriktene. Det foreslås at bevilgningen til DSE overføres til nytt budsjettkapittel kap. 444.

Det foreslås å opprette et eget inntektskapittel for PST – nytt kap. 3444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med tilhørende post 02 Refusjoner. Posten foreslås bevilget med 15 mill. kr i 2014. Inntektene på posten knytter seg til refusjon av merutgifter PST påføres som følge av enkeltoppdrag, samt særskilt bistand til UD. Inntektene her genereres av og kan knyttes til PSTs aktivitetsnivå, foreslås det at Stortinget i 2014 gir JD fullmakt til at bevilgningen på kap. 444, post 01 kan overskrides tilsvarende merinntektene på kap. 3444, post 02.

8.4 Nye budsjettkapitler for Redningshelikoptertjenesten

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å opprette et eget budsjettkapittel – nytt kap. 454 Redningshelikoptertjenesten med tilhørende poster, post 01 Driftsutgifter og post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres. Det foreslås omdisponert 794,6 mill. kroner fra kap. 455 Redningstjenesten til kap. 454, post 01. Det foreslås omdisponert 453,7 mill. kroner fra kap. 455, post 45 til kap. 454, post 45. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å opprette et nytt kap. 3454 Redningshelikoptertjenesten med tilhørende post 01 Refusjoner. Det foreslås en bevilgning på 23,2 mill. kroner på kap. 3454, post 01. Bevilgningen dekker refusjoner fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det foreslår også en fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 454, post 01, mot tilsvarende merinntekt under kap. 3454, post 01, jf. forslag til vedtak. Forslaget vil bidra til å synliggjøre kostnadene tilknyttet redningshelikoptertjenesten.