Justis- og politidepartementet (JD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Forslag
Under Justis- og beredskapsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet for budsjettåret 2014 opp følgende forslag til vedtak:
Kapitlene 61, 400–491, 3400–3490

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

354 204 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling , kan overføres

23 185 000

50

Norges forskningsråd

22 070 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

9 672 000

409 131 000

Sum Administrasjon

409 131 000

Rettsvesen

61

Høyesterett

01

Driftsutgifter

93 158 000

93 158 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

01

Driftsutgifter

1 778 565 000

21

Spesielle driftsutgifter

20 724 000

1 799 289 000

411

Domstoladministrasjonen

01

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 410 post 01

73 946 000

73 946 000

413

Jordskiftedomstolene

01

Driftsutgifter

217 069 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

13 328 000

230 397 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

01

Driftsutgifter

164 605 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 723 000

203 328 000

Sum Rettsvesen

2 400 118 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgsdirektoratet

01

Driftsutgifter

3 662 332 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under kap. 430 post 01

84 165 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

31 608 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv. , kan overføres

92 300 000

70

Tilskudd

17 964 000

3 888 369 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

01

Driftsutgifter

171 386 000

171 386 000

Sum Kriminalomsorg

4 059 755 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

12 617 275 000

21

Spesielle driftsutgifter

226 013 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag , kan overføres

7 861 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

77 142 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak

5 330 000

70

Tilskudd

40 573 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 553 000

72

Datalagringsdirektivet , kan overføres

220 000 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

116 644 000

13 315 391 000

442

Politihøgskolen

01

Driftsutgifter

560 737 000

560 737 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

01

Driftsutgifter

560 872 000

560 872 000

445

Den høyere påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

162 990 000

162 990 000

446

Den militære påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

7 704 000

7 704 000

448

Grensekommissæren

01

Driftsutgifter

6 385 000

6 385 000

Sum Politi og påtalemyndighet

14 614 079 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Driftsutgifter

646 783 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

5 002 000

70

Overføringer til private

12 856 000

664 641 000

452

Sentral krisehåndtering

01

Driftsutgifter

14 511 000

14 511 000

454

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

794 578 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

453 720 000

1 248 298 000

455

Redningstjenesten

01

Driftsutgifter

82 025 000

21

Spesielle driftsutgifter

18 022 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

10 982 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

25 396 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

98 671 000

235 096 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

01

Driftsutgifter

490 163 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

1 248 632 000

1 738 795 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

3 901 341 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker

01

Driftsutgifter

39 867 000

39 867 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

01

Driftsutgifter

1 087 349 000

1 087 349 000

467

Norsk Lovtidend

01

Driftsutgifter

3 397 000

3 397 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

01

Driftsutgifter

16 110 000

16 110 000

469

Vergemålsordningen

01

Driftsutgifter

175 533 000

21

Spesielle driftsutgifter

67 896 000

243 429 000

Sum Andre virksomheter

1 390 152 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp

01

Driftsutgifter

6 502 000

70

Fri sakførsel

596 556 000

71

Fritt rettsråd

162 994 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

31 300 000

797 352 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m. , overslagsbevilgning

121 715 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging , overslagsbevilgning

21 169 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

60 000 000

202 884 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

01

Driftsutgifter

46 392 000

70

Erstatning til voldsofre , overslagsbevilgning

435 514 000

481 906 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Driftsutgifter

42 958 000

42 958 000

474

Konfliktråd

01

Driftsutgifter

95 367 000

95 367 000

475

Bobehandling

01

Driftsutgifter

76 097 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

6 877 000

82 974 000

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 703 441 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

323 245 000

323 245 000

Sum Svalbardbudsjettet

323 245 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet

01

Driftsutgifter

793 234 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

1 741 702 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

59 546 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overføres

7 471 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

303 171 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak

513 870 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

18 073 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger , kan overføres

110 618 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak , kan nyttes under kap. 821 post 60

6 977 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet , kan overføres

18 497 000

3 573 159 000

491

Utlendingsnemnda

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21

282 437 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling , kan nyttes under post 1

12 413 000

294 850 000

Sum Beskyttelse og innvandring

3 868 009 000

Sum departementets utgifter

32 669 271 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Diverse inntekter

2 496 000

02

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 136 000

3 632 000

3410

Rettsgebyr

01

Rettsgebyr

191 039 000

03

Diverse refusjoner

1 654 000

192 693 000

3413

Jordskiftedomstolene

01

Saks- og gebyrinntekter

15 181 000

02

Sideutgifter

13 416 000

28 597 000

3430

Kriminalomsorgsdirektoratet

02

Arbeidsdriftens inntekter

85 655 000

03

Andre inntekter

15 690 000

04

Tilskudd

2 140 000

103 485 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

03

Andre inntekter

947 000

947 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

01

Gebyr - pass og våpen

261 600 000

02

Refusjoner mv.

342 618 000

03

Salgsinntekter

90 232 000

04

Gebyr - vaktselskap

2 000 000

05

Personalbarnehage

5 767 000

06

Gebyr - utlendingssaker

143 000 000

07

Gebyr - sivile gjøremål

670 021 000

1 515 238 000

3442

Politihøgskolen

02

Diverse inntekter

14 894 000

03

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

16 560 000

31 454 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

02

Refusjoner

15 000 000

15 000 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Gebyr

134 660 000

03

Diverse inntekter

23 940 000

158 600 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

01

Refusjoner

23 197 000

23 197 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

01

Brukerbetaling

142 896 000

02

Variable refusjoner

59 790 000

03

Faste refusjoner

8 784 000

211 470 000

3469

Vergemålsordningen

01

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

8 901 000

8 901 000

3470

Fri rettshjelp

01

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 571 000

3 571 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Diverse inntekter

5 000

5 000

3474

Konfliktråd

02

Refusjoner

2 490 000

2 490 000

3490

Utlendingsdirektoratet

01

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

126 654 000

02

Gebyr for nødvisum

124 000

03

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

20 945 000

04

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

929 413 000

05

Refusjonsinntekter

11 023 000

06

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

6 977 000

1 095 136 000

Sum Departementets inntekter

3 394 416 000

Sum departementets inntekter

3 394 416 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 61 post 01

  kap. 3061 post 03

  kap. 400 post 01

  kap. 3400 post 01

  kap. 410 post 01

  kap. 3410 post 03

  kap. 411 post 01

  kap. 3411 post 03

  kap. 413 post 01

  kap. 3413 post 01

  kap. 413 post 21

  kap. 3413 post 02

  kap. 430 post 01

  kap. 3430 postene 03 og 04

  kap. 430 post 21

  kap. 3430 post 02

  kap. 432 post 01

  kap. 3432 post 03

  kap. 440 post 01

  kap. 3440 postene 02, 03, 04, 05 og 06

  kap. 442 post 01

  kap. 3442 post 02 og 03

  Kap. 444 post 01

  Kap. 3444 post 02

  kap. 451 post 01

  kap. 3451 post 03 og 06

  kap. 454 post 01

  kap. 3454 post 01

  kap. 455 post 01

  kap. 3455 post 01

  kap. 456, post 01

  kap. 3456, post 02

  kap. 456 post 45

  kap. 3456 post 02

  kap. 473 post 01

  kap. 3473 post 01

  kap. 474 post 01

  kap. 3474 post 02

  kap. 490 post 01

  kap. 3490 post 05

  kap. 491 post 01

  kap. 3491 post 01

 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 01 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

65 mill. kroner

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

592 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

490

Utlendingsdirektoratet

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

3 mill. kroner

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

50 mill. kroner

V

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

Andre fullmakter

VI

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan:

 1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 01 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet

 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

 3. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 4. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

VII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

VIII

Midlertidig drift av statlige mottak

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan inngå avtaler om midlertidig drift av statlige mottak med varighet utover 2014. Dersom behovet for mottaksplasser for asylsøker og flyktninger blir større enn antatt i statsbudsjettet for 2014, samtykker Stortinget i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke antall plasser i statlige mottak innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av det statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere eller post 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak.

IX

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, dog slik at grensen er 500 000 kroner for HIV-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.