Kulturdepartementet (KUD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

5.1 Fordeling av spilleoverskuddet i 2014

Ved behandling av statsbudsjettet for 2013 vedtok Stortinget følgende:

”Stortinget samtykker i at fordelingen av Norsk Tipping AS' overskudd fra og med 2015 endres slik at 64 pst. skal fordeles til idrettsformål, 18 pst. til kulturformål og 18 pst. til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene til kulturformål skal fordeles av Kongen”, jf. Innst. 14 S (2012–2013), jf. Prop. 1 S (2012–2013).

Regjeringen foreslår å endre pengespilloven § 10, slik at overskuddet fra Norsk Tipping AS i 2014 fordeles slik:

  • 56 pst. til idrettsformål

  • 14,9 pst. til kulturformål utenfor statsbudsjettet

  • 18 pst. til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

  • 11,1 pst. til kulturformål (inntektsføres på statsbudsjettet)

Spillemidler til idrettsformål og kulturformål utenfor statsbudsjettet fordeles av Kongen. Midler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fordeles i henhold til forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

5.2 Fordeling av spilleoverskuddet i 2013

Den nåværende tippenøkkelen for fordeling av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping trådte i kraft 1. januar 2013. Spilleoverskuddet fra 2012 til fordeling i 2013 ble fordelt med 47,9 pst. til idrettsformål, 14,6 pst. til kulturformål utenfor statsbudsjettet, 18 pst. til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner og 19,5 pst. til kulturformål (inntektsført på statsbudsjettet).

5.2.1 Fordeling av spilleoverskudd til kulturformål

Det er for 2013 fordelt totalt 500 mill. kroner i spillemidler til kulturformål ved kongelig resolusjon:

Tabell 5.1  Fordeling av spilleoverskuddet til kulturformål i 2013 på de fire hovedområdene

(i 1 000 kr)

Tildeling

2013

Den kulturelle skolesekken:

- grunnskole

142 426

- videregående skole

55 894

- forskning og utvikling

1 700

Sum

200 020

Kulturbygg:

- desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg

128 115

- regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur

7 000

Sum

135 115

Frifond

150 015

Den kulturelle spaserstokken

14 900

Totalt

500 050

I 2013 utgjør spillemidler til Frifond til sammen 150 mill. kroner. I tråd med erfaringstall og forslag til fordelingsnøkkel fra de tre paraplyorganisasjonene er midlene fordelt med 69,7 pst. til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), 23,6 pst. til Norsk musikkråd og 6,7 pst. til Norsk teaterråd.

Den kulturelle spaserstokken finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap. Samlet tilskudd til Den kulturelle spaserstokken i 2013 utgjør 29,8 mill. kroner hvorav 14,9 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og 14,9 mill. kroner fra spillemiddeloverskuddet. I likhet med midler til Den kulturelle skolesekken er Kulturdepartementets andel av Den kulturelle spaserstokken fra 2013 finansiert av øremerkede spillemidler til kultur.

Tilskudd er tidligere år fordelt til kommunene etter skjønnsmessig vurdering av konkrete prosjektomtaler i årlige søknader til Kulturdepartementet. Fra 2014 skal midlene i stedet fordeles via fylkeskommunene, basert på kvantitative kriterier etter modell av Den kulturelle skolesekken. Omleggingen innebærer blant annet at fylkets areal og antall personer over 70 år får innvirkning på den fylkesvise fordelingen.

5.2.2 Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål

Det er for 2013 fordelt totalt 1 640,6 mill. kroner i spillemidler til idrettsformål ved kongelig resolusjon:

Tabell 5.2  Fordeling av spilleoverskuddet til idrettsformål i 2013:

(i 1 000 kr)

Tildeling

2013

Idrettsanlegg i kommunene

740 385

Anleggspolitisk program

40 000

Anlegg for friluftsliv i fjellet

9 000

Utstyr

12 000

Nasjonalanlegg

16 000

Spesielle anlegg

965

Forsknings- og utviklingsarbeid

21 050

Antidopingarbeid

30 000

Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag

13 200

Friluftstiltak for barn og ungdom

14 000

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

580 000

Tilskudd til lokale lag og foreninger

164 000

Sum

1 640 600

5.2.3 Fordeling av spilleoverskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Det er for 2013 avsatt totalt 616,5 mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene ble fordelt i tråd med forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping. Ti organisasjoner mottar midler uten søknad, mens øvrige organisasjoner som faller innenfor ordningen, er søknadsberettiget.

Tabell 5.3  Fordeling av spilleoverskuddet til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner i 2013:

(i 1 000 kr)

Tildeling

2013

Norsk Folkehjelp

16 029

Norges Røde Kors

215 158

Redningsselskapet

132 547

Handikapforbundet

20 345

Kreftforeningen

69 048

Landslaget for hjerte- og lungesyke

11 714

Blindeforbundet

18 495

Flyktningehjelpen

9 864

Redd Barna

11 097

Nasjonalforeningen for folkehelsen

6 782

Søknadsberettigede samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

105 421

Sum

616 500

Etter forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping skal eventuelt gjenstående beløp bli overført til fordeling for påfølgende år dersom det samlede søknadsbeløpet fra søknadsberettigede organisasjoner er mindre enn størrelsen på det samlede tilskuddet. De senere år har årlig gjenstående beløp vært om lag 50 mill. kroner. Det gjenstående beløpet blir tilbakeført til fordeling i tråd med forskriften.