Kulturdepartementet (KUD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Programkategori 08.10 Administrasjon (kap. 300)

Utgifter under programkategori 08.10 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

300

Kulturdepartementet

122 645

120 034

122 280

1,9

Sum kategori 08.10

122 645

120 034

122 280

1,9

Utgifter under programkategori 08.10 fordelt på postgrupper

         

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

01-01

Driftsutgifter

119 281

115 600

119 691

3,5

21-23

Spesielle driftsutgifter

3 364

4 434

2 589

-41,6

Sum kategori 08.10

122 645

120 034

122 280

1,9

Programkategori 08.10 omfatter Kulturdepartementets administrasjonsutgifter.

Kap. 300 Kulturdepartementet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Driftsutgifter

119 281

115 600

119 691

21

Spesielle driftsutgifter

3 364

4 434

2 589

Sum kap. 0300

122 645

120 034

122 280

Budsjettforslag 2014

Post 01 Driftsutgifter

Departementets hovedoppgaver er knyttet til utvikling og gjennomføring av den statlige politikken på kultur-, medie-, idretts- og frivillighetsfeltet.

Bevilgningen skal dekke departementets egne lønns- og driftsutgifter.

Posten kan overskrides med inntil samme beløp som departementet får i merinntekter under kap. 3300, post 01, jf. forslag til vedtak II, nr. 1.

Post 21 spesielle driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke drift av Brønnøysundregistrenes system for kontroll av fødselsnummer som legges til grunn for utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. I tillegg skal posten dekke andre driftsutgifter i departementet, bl.a. utgifter til utredninger i regi av departementet og kjøp av særskilte varer og tjenester mv.

Rapport 2012

De viktigste administrative arbeidsoppgavene på frivillighetsfeltet, tros- og livssynsfeltet, kulturfeltet og samfunnsfeltet var:

 • arbeid med forenklingsprosjekt overfor frivillig sektor

 • oppfølging av merverdiavgiftskompensasjonsordning til frivillige organisasjoner

 • oppfølging av Frivillighetsregisteret og Innsamlingsregisteret

 • oppfølging av Frifond

 • arbeid med ulike tilskudd og andre løpende saker på frivillighetsfeltet, herunder oppfølging og kontroll av tilskudd til frivilligsentraler.

 • behandling av klager over enkeltvedtak fattet av fylkesmennene når det gjelder bl.a. tilskudd til tros- og livssynssamfunn

 • arbeid med andre løpende saker på tros- og livssynsområdet

 • følge opp kulturnæringsplan

 • arbeid med norsk-russisk handlingsplan for kultursamarbeid i nordområdene

På kulturområdet var de viktigste administrative arbeidsoppgavene:

 • oppfølging av kulturløftet med basis i regjeringserklæringen

 • løpende forvaltning av statsinstitusjoner og tilskudd til institusjoner og tiltak

 • oppfølging av framlagte stortingsmeldinger innen kunstområdet, (bl.a. St.meld. nr. 32 (2007–2008) Bak kulissene , St.meld. nr. 10 (2007–2008) Knutepunkt. Kriterium for knutepunktstatus og vurdering av gjennomføring av knutepunktoppdraget , St.meld. nr. 21 (2007–2008) Samspill. Et løft for rytmisk musikk, Meld. St. 23 (2011–2012) Visuell kunst

 • arbeid med ny lov om Norsk kulturråd

 • arbeid med etablering av minnesteder etter 22. juli 2011 og et monument over kong Christian Frederik

 • arbeid med omlegging av stipendordninger på det kunstnerpolitiske området, herunder forskriftsarbeid

 • arbeid med framtidig sammenslåing av stiftelsene Norsk Form og Norsk Designråd

 • forberedende arbeid med garantisaker knyttet til de store utstillingene i forbindelse med 150-årsmarkering for Edvard Munch

 • gjennomført evaluering av knutepunktinstitusjonene Ultima Oslo Contemporary Music Festival og Festspillene i Nord-Norge, og igangsatt evaluering av Festspillene i Bergen og Festspillene i Elverum

 • etablering av stiftelsen Music Norway med sikte på å overføre deler av virksomheten i MIC Norsk musikkinformasjon og i Music Export Norway til den nye stiftelsen

 • omlegging av Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet

 • oppfølging av søknader og fordeling fra Den kulturelle spaserstokken

 • utarbeidelse av en strategi for dans

 • utvikling av et pilotprosjekt for evaluering av institusjoner på musikk- og scenekunstfeltet

 • arbeid med en stortingsmelding om det utenrikskulturelle feltet

 • utarbeidelse og framleggelse av Meld. St. 7 (2012–2013) Arkiv

 • oppfølging av arbeidet med Arkivverkets fellesdepot som sammen med Norsk helsearkiv er planlagt etablert på Tynset

 • arbeid med forslag til lov om bokomsetning (bokloven)

 • behandling av klager på avslag på innsynsbegjæringer i 22. juli-kommisjonens referater

 • arbeid med revisjon av lov om folkebibliotek og pliktavleveringsloven

 • oppfølging av museumsreformen

 • norsk formannskap i Nordisk ministerråd, og arbeid med etablering av Nordisk råds pris for barne- og ungdomslitteratur

 • videreføring av forprosjekt for nybygg på Vestbanen for Nasjonalmuseet

 • oppfølging av arbeidet med rehabilitering av Eidsvollsbygningen til grunnlovsjubileet

De viktigste administrative arbeidsoppgavene på medieområdet var:

 • framleggelse av stortingsproposisjon om gjennomføring av AMT-direktivet i norsk rett, jf. Prop. 9 L (2012–2013) Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova (gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.) og Innst. 143 L (2012–2013)

 • framleggelse av stortingsproposisjon om endringer i film- og videogramlova (filmkontrollgebyret), jf. Prop. 18 L (2012–2013) og Innst. 140 L (2012–2013)

 • framleggelse av stortingsproposisjon om endringer i pengespilloven (endring av tippenøkkelen, jf. Prop. 20 L (2012–2013) og Innst. 122 L (2012–2013)

 • oppfølging etter høring av forslag om endringer i åndsverkloven, styrking av håndheving av opphavsretten på Internett, jf. Prop. 65 L (2012–2013) og Innst. 266 L (2012–2013) – endringen trådte i kraft 1. juli 2013

 • utarbeidelse av høringsnotat med forslag til endringer i medieeierskapsloven, samt oppfølging etter høring, jf. Prop. 142 L (2012–2013) og Innst. 468 L (2012–2013)

 • oppfølging av høring om forskrift om overgangsregler til lov om endringer i åndsverkloven der formålet med forskriften var å etablere en midlertidig ordning for å klargjøre hvem som er rett organisasjon for klarering av rettigheter ved videresending av kringkasting – forskriften trådte i kraft 30. mars 2012

 • oppfølging etter høring av evalueringsrapport om regionale filmfond

 • oppfølging etter høring av endringsforslag om regler for klagebehandling knyttet til tildeling av pressestøtte og tilskudd til audiovisuelle produksjoner

 • gjennomgang av regelverket for beskyttelse av barn mot skadelig medieinnhold, utarbeidelse av høringsnotat med forslag til endringer i film- og videogramloven, samt oppfølging etter høring

 • forslag til endringer i kringkastingsforskriften om listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning – forberedelse av notifisering til ESA

 • endring av pengespilloven § 10 med sikte på trinnvis gjennomføring av ny tippenøkkel – fra 2015 vil fordelingen være 64 pst. til idrettsformål, 18 pst. til kulturformål og 18 pst. til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner

 • forslag til endring av forskrift om Grasrotandelen, for å forhindre og forebygge misbruk av ordningen, ble sendt på høring

 • arbeid med å legge om produksjonstilskuddsordningen til en plattformnøytral mediestøtte, etter anbefaling fra Mediestøtteutvalget (NOU 2010: 14)

Departementets viktigste oppgaver på idrettsområdet var:

 • forvaltning av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål

 • fordeling av tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene samt oppfølging av departementets anleggspolitiske program

 • dialog med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) om søknad og rapportering samt om forbundets økonomi

 • videreføring av tilskuddsordningen til lokale idrettslags arbeid for barn og ungdom og tilskuddsordningen inkludering i idrettslag

 • arbeid innenfor antidopingfeltet

 • forsknings- og utviklingsarbeid

 • oppfølging av det elektroniske systemet for idrettsanleggsregistrering

 • oppfølging av tilskuddsordningen for merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

 • arbeid med stortingsmeldingen om idrett, Meld. St. 26 (2011–2012) Den norske idrettsmodellen

 • arbeid med Ungdoms-OL, Youth Olympic Games – YOG, som avholdes på Lillehammer i 2016

 • arbeid i forbindelse med en mulig søknad om å få arrangere vinter-OL i Norge i 2022

 • oppfølging av internasjonalt idrettssamarbeid

Kap. 3300 Kulturdepartementet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Ymse inntekter

308

72

75

16

Refusjon av foreldrepenger

1 115

18

Refusjon av sykepenger

2 484

Sum kap. 3300

3 907

72

75

Post 01 Ymse inntekter

Posten gjelder inntekter i forbindelse med seminarer, konferanser m.m., jf. kap. 300, post 01.