Kulturdepartementet (KUD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Regjeringen har som mål å forenkle samhandlingen mellom det offentlige og frivillig sektor. I Soria Moria II heter det: ”Regjeringen vil forenkle og avbyråkratisere samhandlingen mellom det offentlige og frivillig sektor og vri støtten over fra prosjektstøtte til frie midler.” St.meld. nr. 39 (2006–2007) Frivillighet for alle skisserer strukturer og rammevilkår som vil inngå i forenklingsarbeidet overfor frivillig sektor.

Kulturdepartementet har gjennomført et prosjekt som skal forenkle barne- og ungdomsorganisasjonenes samhandling med det offentlige. På bakgrunn av prosjektets anbefalinger er det opprettet en nettside med oversikt over statlige tilskuddsordninger som er aktuelle for barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er opprettet et årlig kontaktpunkt der forvaltere av statlige tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner møter representanter fra organisasjonene. Et utkast til en veileder for forvaltere av tilskuddsordninger som barne- og ungdomsorganisasjoner søker på har vært ute på høring. Veilederen vil bli lansert i løpet av 2013. Departementet vil fortsette arbeidet med forenkling. Med utgangspunkt i en kartlegging av statlige tilskuddsordninger som frivillig sektor søker på, vil departementet vurdere flere tiltak som kan forenkle samhandlingen mellom staten og frivillige organisasjoner.

Formålet med Frivillighetsregisteret er å forbedre og forenkle samhandling mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter. Frivillighetsregisteret skal også bidra til å øke kunnskapen om frivillig sektor. I dag er nærmere 30 000 organisasjoner registrert. Gjennom Frivillighetsregisteret kan organisasjonene søke grasrotandel og momskompensasjon. På sikt vil flere støtteordninger bli knyttet til registeret. Kulturdepartementet har startet et arbeid for å forenkle innrapportering av data til Frivillighetsregisteret. Registeret sees nå i sammenheng med øvrige registre på frivillighetsfeltet for å unngå dobbeltarbeid for organisasjonene og for å sikre et mest mulig relevant register.

Reglene for momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er forenklet i 2013. Bl.a. er beløpsgrensen for krav om autorisert revisjon økt, og kravet til hvor lenge dokumentasjon må oppbevares er redusert.

Ansvaret for stiftelsesområdet ble 1. januar 2013 overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kulturdepartementet. Overføringen omfatter ikke lovansvaret for stiftelsesloven, men adgangen til å gi forskrifter etter loven. Det ble også delegert til Kulturdepartementet å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendig for overføringen. Inntil det er opprettet en egen stiftelsesklagenemnd, forblir ansvaret for behandling av klager mot Stiftelsestilsynets vedtak etter stiftelsesloven hos Justis- og beredskapsdepartementet.