Miljøverndepartementet (MD)

5.1 Merknader til budsjettframlegget

Regjeringa foreslår ei samla løyving til Miljøverndepartementet på 6 004,115 mill. kroner på utgiftssida og 670,932 mill. kroner på inntektssida.

5.2 Utgifter

Utgifter under programkategori 12.10 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1400

Miljøverndepartementet

608 038

596 332

662 654

11,1

1406

Miljøvennleg skipsfart

4 132

1407

Miljøhensyn i offentlige innkjøp

10 000

1408

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

12 599

1410

Miljøvernforsking og miljøovervaking

550 361

621 253

661 042

6,4

Sum kategori 12.10

1 158 399

1 217 585

1 350 427

10,9

Utgifter under programkategori 12.20 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1420

Miljødirektoratet

2 817 997

1425

Vilt- og fisketiltak

84 713

85 400

84 700

-0,8

1426

Statens naturoppsyn

224 794

209 197

-100,0

1427

Direktoratet for naturforvaltning

1 355 330

1 514 492

-100,0

Sum kategori 12.20

1 664 837

1 809 089

2 902 697

60,5

Utgifter under programkategori 12.30 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1429

Riksantikvaren

268 453

509 050

556 519

9,3

1432

Norsk kulturminnefond

59 480

61 440

63 590

3,5

Sum kategori 12.30

327 933

570 490

620 109

8,7

Utgifter under programkategori 12.40 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1441

Klima- og forureiningsdirektoratet

745 569

784 969

-100,0

1445

Miljøvennleg skipsfart

3 807

4 132

-100,0

1447

Miljøomsyn i offentlege innkjøp

17 545

14 000

-100,0

1448

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

11 363

12 512

-100,0

Sum kategori 12.40

778 284

815 613

-100,0

Utgifter under programkategori 12.50 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

625 040

720 994

775 033

7,5

2465

Statens kartverk

17 555

12 000

15 288

27,4

Sum kategori 12.50

642 595

732 994

790 321

7,8

Utgifter under programkategori 12.60 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1471

Norsk Polarinstitutt

259 390

257 334

275 943

7,2

1472

Svalbard miljøvernfond

14 701

12 320

12 320

0,0

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

42 801

37 253

52 298

40,4

Sum kategori 12.60

316 892

306 907

340 561

11,0

5.3 Inntekter

Inntekter under programkategori 12.10 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

4400

Miljøverndepartementet

5 093

1 893

1 959

3,5

Sum kategori 12.10

5 093

1 893

1 959

3,5

Inntekter under programkategori 12.20 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

4420

Miljødirektoratet

102 671

4426

Statens naturoppsyn

1 396

664

-100,0

4427

Direktoratet for naturforvaltning

24 551

18 190

-100,0

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

88 400

93 900

93 200

-0,7

Sum kategori 12.20

114 347

112 754

195 871

73,7

Inntekter under programkategori 12.30 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

4429

Riksantikvaren

7 211

4 800

5 159

7,5

4432

Norsk kulturminnefond

59 480

1 400 000

-100,0

Sum kategori 12.30

66 691

1 404 800

5 159

-99,6

Inntekter under programkategori 12.40 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

4441

Klima- og forureiningsdirektoratet

80 524

76 529

-100,0

Sum kategori 12.40

80 524

76 529

-100,0

Inntekter under programkategori 12.50 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1 105 009

663 000

377 900

-43,0

5465

Statens kartverk

367

Sum kategori 12.50

1 105 376

663 000

377 900

-43,0

Inntekter under programkategori 12.60 fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

4471

Norsk Polarinstitutt

83 269

75 095

77 723

3,5

4472

Svalbard miljøvernfond

2

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

14 699

12 320

12 320

0,0

Sum kategori 12.60

97 970

87 415

90 043

3,0

Utgifter fordelte på postgrupper

         

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

01-01

Driftsutgifter

1 502 079

1 550 913

1 580 810

1,9

11-25

Varer og tenester

1 255 453

1 253 177

1 294 743

3,3

30-49

Nybygg, anlegg m.v.

540 175

647 226

700 238

8,2

50-59

Overføringar til andre statsrekneskaper

438 162

488 733

520 965

6,6

60-69

Overføringar til kommunar

86 014

104 750

129 345

23,5

70-89

Overføringar til private

1 067 057

1 407 879

1 778 014

26,3

Sum under departementet

4 888 940

5 452 678

6 004 115

10,1

Inntekter fordelte på postgrupper

         

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

01-29

Sal av varer og tenester m.v.

1 303 829

835 873

565 412

-32,4

50-91

Skattar, avgifter og andre overføringar

165 805

1 510 518

105 520

-93,0

Sum under departementet

1 469 634

2 346 391

670 932

-71,4

Oversikt over bruk av stikkordet «kan overførast»

Under Miljøverndepartementet blir stikkordet foreslått knytta til desse postane utanom postgruppe 30-49:

       

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2013

Forslag 2014

1400

61

Framtidas byar og bærekraftig byutvikling

37 000

1400

65

Områdesatsing i byar

47 000

1400

74

Tilskot til AMAP

4 000

1400

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

36 050

1400

81

Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming

12 557

1420

69

Oppryddingstiltak

39 845

1420

70

Tilskott til vassmiljøtiltak

20 800

1420

73

Førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga

64 600

1420

78

Friluftsformål

103 588

1420

79

Oppryddingstiltak

1 264

1420

81

Verdensarvområde, kulturlandskap og verdiskaping naturarv

24 100

1420

82

Tilskot til prioriterte arter og utvalde naturtypar

28 089

1420

85

Nasjonalparksenter og andre naturinformasjonssenter

52 700

1425

70

Tilskot til fiskeformål

11 500

1425

71

Tilskot til viltformål

27 600

1429

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne

30 005

1429

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

120 402

1429

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

58 821

1429

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring

41 997

1429

74

Tilskot til fartøyvern

51 712

1429

75

Tilskot til fartøyvernsenter

6 726

1429

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområde

8 264

1429

79

Tilskot til verdsarven

49 202

1465

21

Spesielle driftsutgifter

487 334

1471

21

Spesielle driftsutgifter

69 542

1474

50

Tilskot til statlege mottakarar

20 000

1474

70

Tilskot til private mottakarar

28 000