Miljøverndepartementet (MD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Vedtak nr. 665, 20. juni 2013

«Stortinget ber Regjeringa vurdere korleis friluftsliv i større grad kan prioriterast for å oppfylle Statens mål i folkehelsepolitikken og dei idrettspolitiske måla om «idrett og fysisk aktivitet for alle»»

Miljøverndepartementet uttaler i brev 22. august 2013:

«Regjeringen vil legge fram «Nasjonal strategi for aktivt friluftsliv» og «Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder» Hovedpunktene vil bli omtalt i Prop. 1 S (2013–2014) under resultatområde 8 – Aktivt friluftsliv.»