Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

2.1 Utgifter

Utgifter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

Administrasjon

900

Nærings- og handelsdepartementet

299 205

298 639

335 600

12,4

Sum kategori 17.00 299 205 298 639 335 600 12,4

Infrastruktur og rammebetingelser

901

Patentstyret

235 920

235 400

242 800

3,1

902

Justervesenet

116 293

116 400

122 400

5,2

903

Norsk akkreditering

35 083

35 500

39 700

11,8

904

Brønnøysundregistrene

541 948

573 300

539 200

-5,9

905

Norges geologiske undersøkelse

251 744

258 600

260 200

0,6

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

23 094

30 400

69 800

129,6

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

1 594 903

1 600 000

1 700 000

6,3

910

Sjøfartsdirektoratet

340 229

358 150

373 000

4,1

913

Standardisering

28 000

28 000

29 000

3,6

914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

4 500

5 800

28,9

Sum kategori 17.10 3 167 214 3 240 250 3 381 900 4,4

Forskning, innovasjon og internasjonalisering

920

Norges forskningsråd

1 380 000

1 413 900

1 452 000

2,7

922

Romvirksomhet

688 526

751 200

826 500

10,0

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

20 831

100 000

89 900

-10,1

929

Norsk Designråd

36 800

38 000

-100,0

930

Norsk design- og arkitektursenter

75 200

934

Internasjonaliseringstiltak

15 443 356

372 000

388 000

4,3

937

Svalbard Reiseliv AS

2 100

2 100

2 100

0,0

2421

Innovasjon Norge

47 445 520

44 077 400

43 199 450

-2,0

2426

SIVA SF

114 500

438 000

149 800

-65,8

2429

Eksportkreditt Norge AS

9 460 749

28 610 000

19 605 200

-31,5

Sum kategori 17.20 74 592 382 75 802 600 65 788 150 -13,2

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap

74 463

25 700

25 700

0,0

953

Kings Bay AS

17 500

27 500

27 500

0,0

960

Raufoss ASA

6 028

8 200

8 300

1,2

Sum kategori 17.30

97 991

61 400

61 500

0,2

Sum utgifter

78 156 792

79 402 889

69 567 150

-12,4

Utgifter fordelt på postgrupper

         

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

01–29

Driftsutgifter

1 876 140

1 882 439

1 903 900

1,1

30–49

Investeringer

7 434

10 700

66 500

521,5

50–59

Overføringer til andre statsregnskaper

1 977 616

1 700 400

1 745 500

2,7

70–89

Overføringer til andre

4 068 680

4 369 350

4 501 250

3,0

90–99

Lånetransaksjoner

70 226 922

71 440 000

61 350 000

-14,1

Sum under departementet

78 156 792

79 402 889

69 567 150

-12,4

2.2 Inntekter

Inntekter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

Administrasjon

3900

Nærings- og handelsdepartementet

5 777

145

306

111,0

3901

Patentstyret

59 119

56 500

53 550

-5,2

3902

Justervesenet

80 777

79 400

84 400

6,3

3903

Norsk akkreditering

28 052

28 400

33 000

16,2

3904

Brønnøysundregistrene

641 261

553 000

588 000

6,3

3905

Norges geologiske undersøkelse

82 145

73 800

74 000

0,3

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

2 444

700

800

14,3

3910

Sjøfartsdirektoratet

214 267

207 800

212 800

2,4

3914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

500

500

0,0

3934

Internasjonaliseringstiltak

339 253

3950

Forvaltning av statlig eierskap

2 675 577

25 000

1 825 000

7 200,0

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

11 112

11 112

11 112

0,0

5325

Innovasjon Norge

44 008 324

42 470 900

42 372 200

-0,2

5326

SIVA SF

102 370

226 600

106 600

-53,0

5329

Eksportkreditt Norge AS

826 763

3 325 000

6 390 000

92,2

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

18 500

11 400

13 400

17,5

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

141 728

145 000

150 000

3,4

Sum ordinære inntekter 49 237 469 47 215 257 51 915 668 10,0

Renter og utbytte med mer

5613

Renter fra SIVA SF

26 222

29 600

21 900

-26,0

5614

Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt

100

100

0,0

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

337 040

403 500

342 900

-15,0

5629

Renter fra eksportkredittordningen

267 098

1 020 000

1 150 000

12,7

5650

Renter på lån fra Nærings- og handelsdpartementet

4 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

12 339 595

13 622 853

10 333 453

-24,1

Sum renter og utbytte med mer

12 969 955

15 076 053

11 852 353

-21,4

Sum inntekter

62 207 424

62 291 310

63 768 021

2,4