Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

På grunnlag av forslag i Gul bok for 1995 sluttet Stortinget seg til en endring av bevilgningsreglementet slik at stikkordet «kan overføres» i visse tilfeller også kan knyttes til andre poster enn bygg- og anleggs- og materiellbevilgninger når dette anses påkrevd for å oppnå best mulig resultat av vedkommende bevilgning.

Under Nærings- og handelsdepartementet foreslås stikkordet knyttet til enkelte poster utenom postgruppen 30–49. Disse er oppført i tabellen nedenfor. Bruk av stikkordet begrunnes ut fra følgende to forhold:

  1. Bevilgningen gjelder bygg- og anleggs- og materiellbevilgninger.

  2. Utbetaling av tilsagn om tilskudd gitt i 2014 må helt eller delvis kunne foretas i 2015 eller senere budsjetterminer for å sikre at alle vilkår i tilsagnene er oppfylt før midlene utbetales.

Under Nærings- og handelsdepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2013

Forslag 2014

Begrunnelse for stikkordet

900

21

Spesielle driftsutgifter

55 694

53 100

b

900

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

-

20 100

b

904

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

24 794

230 200

b

922

72

Nasjonale følgemidler

0

33 400

b

922

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter

0

19 100

a+b

934

21

Spesielle driftsutgifter

7 674

13 000

b

2421

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer

109 550

430 000

b

2421

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

445 342

285 000

b

2421

76

Miljøteknologi

230 551

143 400

b