Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

I henhold til rundskriv fra Finansdepartementet skal det gis en samlet framstilling av ansettelsesvilkårene til lederne i heleide statlige foretak i fagproposisjonene. For Nærings- og handelsdepartementet omfatter oversikten følgende selskaper:

Argentum Fondsinvesteringer AS

Administrerende direktør Nils E. Joachim Høegh-Krohn mottok kr 3 235 000 i fastlønn og kr 1 867 000 i variabel lønn for 2012. Annen godtgjørelse utgjorde kr 204 000. Administrerende direktør har en innskuddsbasert pensjonsordning og avtale om innskudd til livrente som totalt er kostnadsført med kr 375 000 i 2012.

Electronic Chart Centre AS

Administrerende direktør Robert Sandvik mottok kr 1 054 000 i fastlønn for 2012. Annen godtgjørelse utgjorde kr 23 000, mens pensjonskostnaden utgjorde kr 6 000. Administrerende direktør har pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse og har ingen etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

Administrerende direktør Per Åsmund Andersson mottok kr 1 695 000 i fastlønn for 2012. Annen godtgjørelse utgjorde kr 100 000. Pensjonskostnaden til administrerende direktør utgjorde kr 489 000.

Administrerende direktør inngår i samme ordinære alderspensjonsordning (67 år) som øvrige ansatte, men inngår ikke i førtidspensjonsordning fra 60 år. Det foreligger ikke sluttvederlagsordning eller bonusordning for administrerende direktør.

Kings Bay AS og Bjørnøen AS

Ole Øiseth er administrerende direktør for begge selskapene. Han mottok kr 791 000 i fastlønn for 2012. Annen godtgjørelse utgjorde kr 9 000. Pensjonskostnaden til administrerende direktør utgjorde kr 7 000.

Eksportkreditt Norge AS

Eksportkreditt Norge ble stiftet 25. juni 2012 og hadde sin første virkedag 2. juli 2012. Administrerende direktør Jarle Roth tiltrådte høsten 2012 og mottok kr 580 000 i fastlønn for 2012. Annen godtgjørelse utgjorde kr 30 000. Pensjonskostnaden til administrerende direktør utgjorde kr 118 000 i 2012.

Entra Holding AS

Kyrre Olaf Johansen fratrådte stillingen som administrerende direktør i april 2012. I perioden fra april til oktober var Rune Olsø konstituert administrerende direktør, mens Anne Harris var konstituert administrerende direktør fra oktober 2012 til januar 2013. Styret ansatte i desember 2012 Klaus-Anders Nysteen som ny administrerende direktør i selskapet. Nysteen tiltrådte stillingen 29. januar 2013.

Kyrre Olaf Johansen hadde en fastlønn på kr 3 496 000. Han mottok kr 611 000 i variabel lønn og kr 204 000 i annen godtgjørelse i 2012. Pensjonskostnaden utgjorde kr 131 000.

Rune Olsø hadde en fastlønn på kr 2 810 000. Han mottok kr 497 000 i variabel lønn og kr 496 000 i annen godtgjørelse i 2012. Pensjonskostnaden utgjorde kr 158 000.

Anne Harris hadde en fastlønn på kr 2 684 000. Hun mottok kr 512 000 i variabel lønn og kr 115 000 i annen godtgjørelse i 2012. Pensjonskostnaden utgjorde kr 158 000.

Ny administrerende direktør i Entra, Klaus-Anders Nysteen, har i 2013 en fastlønn på kr 2 850 000 og en individuell pensjonsavtale med innskuddspensjon på 30 pst. av fastlønn over 12 G. Administrerende direktør er ikke innlemmet i selskapets resultatlønnsordning, men har rett til seks måneders etterlønn basert på grunnlønnen.

Investinor AS

Eierskapet i Investinor ble i desember 2012 overført fra Innovasjon Norge til staten ved Nærings- og handelsdepartementet.

Administrerende direktør Geir Ove Kjesbu mottok kr 2 103 000 i fastlønn, kr 233 000 i variabel lønn og kr 97 000 i annen godtgjørelse i 2012. Pensjonskostnaden for året utgjorde kr 79 000.

Flytoget AS

Administrerende direktør Linda Bernander Silseth mottok kr 1 927 000 i fastlønn, kr 316 000 i variabel lønn og kr 152 000 i annen godtgjørelse i 2012. Pensjonskostnaden utgjorde kr 113 000.

Administrerende direktør har avtale om forlenget gjensidig oppsigelsestid i seks måneder. Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet, gis i tillegg 12 måneders etterlønn. Etterlønn samordnes fullt ut med andre arbeidsinntekter.

Administrerende direktør inngår i selskapets kollektive pensjonsordning. Denne gir en pensjonsytelse på 66 pst. av sluttlønn (inntil 12 G), forutsatt full opptjening i selskapet ved fylte 67 år. Bonus er fastsatt til maksimalt tre måneders lønn.

Mesta AS

Administrerende direktør Harald Rafdal mottok kr 2 697 000 i fastlønn for 2012. Annen godtgjørelse utgjorde kr 214 000 og årets pensjonskostnad kr 1 481 000.

Administrerende direktør har avtale om seks måneders lønn i oppsigelsestiden og 12 måneders etterlønn. Administrerende direktør er medlem av selskapets kollektive pensjonsordning og har rett til 66 pst. av lønn ved oppnådd pensjonsalder. Administrerende direktør har avtalefestet rett til å fratre ved fylte 65 år.

Norsk Eiendomsinformasjon as

Administrerende direktør Per Chr. Selmer mottok kr 1 497 000 i fastlønn for 2012. Annen godtgjørelse utgjorde kr 188 000 og pensjonskostnaden utgjorde kr 496 000 for 2012.

Stig W. Seljeseth tiltrådte som ny administrerende direktør i Norsk Eiendomsinformasjon as 1. mars 2013.

SIVA SF

Administrerende direktør Harald Kjelstad mottok kr 1 539 000 i fastlønn for 2012. Annen godtgjørelse utgjorde kr 153 000. Pensjonskostnaden utgjorde kr 623 000.

Etter styrets beslutning eller ved vesentlige endringer av SIVAs virksomhet har administrerende direktør rett og/eller plikt til å fratre sin stilling. Han har likevel rett til å arbeide som seniorkonsulent og opprettholde lønn og andre ytelser inntil redusert arbeidsplikt kan iverksettes fra fylte 60 år eller ved full pensjonering fra og med 67 år. Redusert arbeidsplikt innebærer inntil 50 pst. av full stilling og 66 pst. av full lønn. Pensjonsrettighetene, som også omfatter pensjonsmessig dekning for lønn over 12 G, opprettholdes som om han var fullt yrkesaktiv.

Statkraft SF

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen mottok kr 4 295 000 i fastlønn for 2012. Annen godtgjørelse utgjorde kr 165 000. Pensjonskostnaden var kr 2 479 000.

Konsernsjefen har en pensjonsalder på 67 år med en pensjonsytelse på 66 pst. av årslønnen forutsatt full opptjeningstid på 30 år.

Konsernsjefen har avtale om stillingsendring etter fylte 62 år. Avtalen innebærer at det på ethvert tidspunkt etter fylte 62 år foreligger en gjensidig rett for vedkommende eller selskapet til å be om, eller bli bedt om, å fratre konsernsjefstillingen uten nærmere begrunnelse. Gjør en av partene denne retten gjeldende, skal vedkommende tilbys en annen stilling med en lønn på 75 pst. av konsernsjeflønnen – og en arbeidstid på inntil 50 pst. fram til avtalt pensjonsalder. Lederlønnspolitikken er i dag endret, og nye slike avtaler vil ikke bli inngått.

Gjensidig oppsigelsestid for konsernsjef er avtalt til seks måneder. Ved mer enn to års ansettelsestid er arbeidsgivers oppsigelsestid seks måneder. Det er avtalt en særskilt etterlønn ved oppsigelse fra arbeidsgiver med kortere frist enn ovennevnte.

I avtalen fraskriver konsernsjefen seg rettighetene i arbeidsmiljølovens bestemmelser om oppsigelsesvern. Dersom arbeidsgiver benytter denne oppsigelsesadgangen, har konsernsjefen rett til et sluttvederlag på inntil 12 månedslønner utover avtalt oppsigelsestid. Sluttvederlaget skal reduseres etter fastsatte regler dersom vedkommende har annen inntekt innenfor utbetalingsperioden. Avtalen er inngått i henhold til Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i heleide statlige foretak og selskaper av 28. juni 2004. Lederlønnspolitikken er i dag endret slik at forhåndsavtalte etterlønnsavtaler ikke blir inngått, jf. Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper.

Innovasjon Norge

Administrerende direktør Gunn Ovesen mottok kr 2 151 000 i fastlønn for 2012. Annen godtgjørelse utgjorde kr 104 000. Pensjonskostnaden utgjorde kr 269 000. Det er ikke inngått noen etterlønnsavtale med administrerende direktør ut over ordinære oppsigelsesvilkår på seks måneder.