Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Innledning

Det er i tilknytning til budsjettproposisjonen for 2014 utarbeidet tre standardtabeller med følgende nøkkeltall for Norsk Romsenter:

Tabell 1 Utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise virksomhetenes brutto utgifter og inntekter basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter samme prinsipper som gjelder for de bruttobudsjetterte virksomhetene. Tall for årene 2010–12 og 2013 er basert på henholdsvis virksomhetens regnskaper og interne budsjett.

Tabell 2 Inntekter etter inntektskilde: De fleste nettobudsjetterte virksomheter har flere inntektskilder, og formålet med tabellen er å gi en oversikt over de ulike inntektskildene. Tall for årene 2010–12 og 2013 er basert på henholdsvis virksomhetens regnskaper og interne budsjett.

Tabell 3 Virksomhetenes kontantbeholdning per 31. desember med spesifikasjon av de formål kontantbeholdningene skal benyttes til: Formålet med tabellen er å vise de totale overføringer til neste budsjettår og sammensetningen av overføringene.

Tabeller med kommentarer (alle beløp i 1 000 kroner)

Utgifter og inntekter etter art

Utgiftsart

2010

2011

2012

2013

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

28 505

29 562

32 824

38 042

Varer og tjenester

71 121

70 890

67 419

59 940

Sum driftsutgifter

99 626

100 452

100 243

97 982

Investeringsutgifter:

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

659

251

0

0

Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

659

251

0

0

Overføringer fra virksomheten:

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

0

0

0

0

Utbetalinger til andre virksomheter

571 117

568 515

538 487

502 200

Sum overføringer fra virksomheten

571 117

568 515

538 487

502 200

Finansielle aktiviteter:

Kjøp av aksjer og andeler

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

20

23

2

20

Sum finansielle aktiviteter

20

23

2

20

Sum utgifter

671 422

669 241

638 732

600 202

Driftsinntekter:

Inntekter fra salg av varer og tjenester

0

0

0

0

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

0

0

0

0

Refusjoner

149

280

44

102

Andre driftsinntekter

59 869

69 150

40 247

32 200

Sum driftsinntekter

60 018

69 430

40 291

32 302

Inntekter fra investeringer:

Salg av varige driftsmidler

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringer til virksomheten:

Inntekter fra statlige bevilgninger

610 300

606 820

602 440

555 500

Andre innbetalinger

0

0

0

10 400

Sum overføringer til virksomheten

610 300

606 820

602 440

565 900

Finansielle aktiviteter:

Innbetaling ved salg av aksjer og andeler

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbetaling av rente)

2

0

0

0

Sum finansielle aktiviteter

2

0

0

0

Sum inntekter

670 320

676 250

642 731

598 202

Netto endring i kontantbeholdning

-1 102

7 009

3 999

-2 000

Inntekter etter inntektskilde

Inntektstype

2010

2011

2012

2013

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget:

Bevilgninger fra fagdepartementet

610 300

606 819

602 440

555 500

Bevilgninger fra andre departement

9 170

7 394

11 500

10 400

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

0

0

0

0

Tildelinger fra Norges forskningsråd

0

0

0

0

Sum bevilgninger til statsoppdraget

619 470

614 213

613 940

565 900

Offentlige og private bidrag:

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

0

0

0

0

Bidrag fra private

1 200

0

0

0

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

9 872

10 068

9 541

0

Sum bidrag

11 072

10 068

9 541

0

Oppdragsinntekter m.v.:

Oppdrag fra statlige virksomheter

0

0

0

0

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

0

0

0

0

Oppdrag fra private

500

500

615

0

Andre inntekter og tidsavgrensninger

39 278

51 469

18 635

32 302

Sum oppdragsinntekter m.v.

39 778

51 969

19 250

32 302

Sum inntekter

670 320

676 250

642 731

598 202

Kommentarer til tabell 2

  • Bidrag fra private er betaling fra Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) i forbindelse med datarettigheter til Radarsat-programmet. Beløpet trekkes fra den statlige bevilgningen til programmet.

  • Tilskudd fra internasjonale organisasjoner er overføring fra den europeiske romorganisasjonen ESA, som bidrag til EASP-programmet på Andøya Rakettskytefelt. Beløpet knytter seg til Frankrikes, Tysklands og Sveits’ del av programmet.

  • Andre inntekter og tidsavgrensninger er inntekter fra avtaler Norsk Romsenter har med NASA og ESA om å levere tjenester til NPP-programmet og Hinode-progammet, og kommunikasjonstjenester til NASA og NOAA via fibersambandet til Svalbard. Disse inntektene motsvares av nærmest identiske utgiftsposter. Eventuelle forskjeller skyldes valutaeffekt.

Virksomhetens kontantbeholdninger per 31. desember

Balansedag 31. desember

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Endring fra 2011 til 2012

Kontantbeholdning:

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank

46 135

53 144

57 142

3 998

Beholdning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbeholdninger

0

0

0

0

Sum kontanter og kontantekvivalenter

46 135

53 144

57 142

3 998

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår:

Feriepenger m.v.

2 127

3 685

2 651

-1 034

Skattetrekk og offentlige avgifter

2 164

2 362

3 067

705

Gjeld til leverandører

1 646

-4

1 412

1 416

Gjeld til oppdragsgivere

0

0

0

0

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

-5 187

-2 835

0

2 835

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

750

3 208

7 130

3 922

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i framtidige budsjettår:

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

0

0

0

0

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

1 253

7 409

0

-7 409

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

23 567

18 471

37 470

18 999

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

4 735

4 807

0

-4 807

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

2 568

775

-4 038

-4 813

Sum avsetninger til planlagte tiltak i framtidige budsjettår

32 123

31 462

33 432

1 970

Andre avsetninger:

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

0

0

0

0

Fri virksomhetskapital

13 262

18 473

16 580

-1 893

Sum andre avsetninger

13 262

18 473

16 580

-1 893

Langsiktig gjeld (netto):

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler

0

0

0

0

Annen langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktelser

46 135

53 143

57 142

3 999

Kommentarer til tabell 3

  • Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet dreier seg om valutaeffekt som justeres i påfølgende budsjettår.

  • Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet er prosjekter som finansieres over nasjonale følgeprogrammer som ennå ikke er utbetalt.

  • Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål er midler til medfinansiering av følgeprogrammer fra andre organisasjoner, hvor midlene ikke er satt i ansvar.