Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

I 2012 ble det utbetalt 9,95 mill. kroner til enkeltsaker som fikk støtte under kap. 900, post 21. Oversikt over disse enkeltsakene går fram av tabellen nedenfor.

Beskrivelse

Kroner

50-årsmarkering av Kings Bay-ulykken – støtte til Veteranklubben

126 000

50-årsmarkering av Kings Bay-ulykken – støtte til Kings Bay AS

50 000

OECDs nettverk for eierstyring av statlig eide bedrifter i det sørlige Afrika

748 600

Professorat NTNU om bærekraftig transport i nordområdene

1 250 000

FNs sjøfartsorganisasjon IMO – bistandsprosjekter

1 185 168

Delfinansiering av Maritim utvikling (MARUT) – støtte til Norsk Industri

500 000

Karrieredag – arena for kobling av norske studenter i Asia med norsk næringsliv i Asia

20 000

Transatlantic Science Week 2012 i Houston – støtte til arrangementet (Generalkonsulatet i Houston)

189 288

Informasjons- og holdingskampanje Piratkopiering – støtte til NHO og Toll- og avgiftsdirektoratet

200 000

Nasjonalt leverandørutviklingsprogram – NHO/KS.

250 000

Støtte til forskningsprosjektet «Krise, omstilling og vekst»

1 000 000

Støtte til drift av Morokulien infosenter som skal bidra til økt grenseoverskridende samarbeid med Sverige

217 000

Markering av 50 år med norsk romvirksomhet – støtte til Andøya Rakettskytefelt

400 000

Global Future 2010–2013 – arena for økt mangfold i næringslivet

1 500 000

Støtte til gjennomføring av Det Norske Måltid

500 000

Forum for kultur og næringsliv – drift og videre utvikling Arts & Business

1 100 000

Støtte til pilotprosjekt om Urban turisme

225 000

Spørreundersøkelse om Russland – støtte til Norstella

92 000

Utviklingssenter for reiselivsnæringen

400 000

Sum

9 953 056