Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Innledning

I dag er to av tre kvinner sysselsatte, og kvinner er i flertall innenfor høyere utdanning. Det er likevel store kjønnsforskjeller i utdannings- og yrkesvalg som innebærer at kvinner utgjør en uutnyttet ressurs blant ledere, styrerepresentanter, entreprenører og eiere i næringslivet. Dette er også bakgrunnen for at kvinner utgjør en definert målgruppe i næringspolitikken.

I dette kapitlet omtales aktiviteter innenfor virkemidler på Nærings- og handelsdepartementets (NHDs) område som har relevans i likestillingssammenheng. Videre omtales departementets oppfølging av likestillingsspørsmål i forvaltning av statens eierinteresser. Det vises også til tilstandsrapportering fordelt på kjønn for NHD og de største etatene.

Omtale av relevante virkemidler på Nærings- og handelsdepartementets område

De næringsrettede virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd er gitt et særskilt ansvar for å legge til rette for å styrke kvinners deltakelse og posisjon i næringslivet. Aktørene skal bl.a. bidra til å få flere kvinner inn i lederstillinger, bli styremedlemmer, satse på egne bedrifter, eller en næringsrettet forskerkarriere. Det er også andre virkemidler innenfor Nærings- og handelsdepartementets ansvarsområde som har betydning i en likestillingssammenheng. Det gjelder bl.a. tilskudd til organisasjonen Ungt Entreprenørskap.

Kap. 2421 Innovasjon Norge, post 50 Innovasjon – prosjekter, fond, og post 71 Reiseliv, nettverks og kompetanseprogrammer

Innovasjon Norge har et program «Kvinner i næringslivet» som skal bidra til økt verdiskaping og innovasjon gjennom å styrke kvinners deltakelse og posisjon i næringslivet som gründere, i ledelse og i styrer. Programmet består av en integrert satsing og tre særskilte ordninger. Den integrerte satsingen innebærer at Innovasjon Norge har lagt økt vekt på å integrere mål og ambisjoner for kvinner i næringslivet i eksisterende tjenester og sektorer. I 2012 bidro Innovasjon Norge med 2,4 mrd. kroner til kvinnerettede prosjekter og bedrifter gjennom sine virkemidler. Det utgjorde om lag 34 pst. av Innovasjon Norges samlede bevilgninger. Innovasjon Norges særskilte kvinnesatsing besto i 2012 av følgende tre ordninger:

  • Ledermentor: Dette er et utviklingsprogram for kvinnelige ledere hvor hver deltaker får sin egen mentor. Målsettingen er å få flere kvinner inn i høyere lederposisjoner og styrer ved å støtte dem i deres karriereutvikling. I 2012 ble det igangsatt egne Ledermentorprogrammer for Reiselivsnæringen og Østlandet.

  • Styrekandidatbasen: Programmet finansierer drift av Innovasjon Norges database over aktuelle styrekandidater og gjør dermed kvalifiserte styrekandidater tilgjengelige for styreledere og valgkomiteer. Ved utgangen av 2012 var det om lag 2 400 kvalifiserte kvinner og menn som var søkbare i databasen, hvor om lag halvparten var kvinner.

  • Årets gründerkvinne: Prisen Årets gründerkvinne ble utdelt for fjerde gang i 2012. Formålet er å framheve gode kvinnelige rollemodeller innenfor entreprenørskap.

Arbeidet som ble igangsatt med Regjeringens «Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner (2008–2013)» vil bli videreført i 2014.

Kap. 2426 SIVA SF, post 70 Tilskudd

I perioden 2006–12 har SIVA benyttet totalt 59 mill. kroner til sin satsing «Kvinnovasjon» (Kvinner og entreprenørskap). Programmet er finansiert over Kommunal – og regionaldepartementets budsjett og gjennomføres i nært samarbeid med Innovasjon Norges kvinnesatsing. I tråd med funnene i følgeevalueringen av programmet som ble avsluttet høsten 2011, er satsingen spisset i 2012. Midlene skal gå til kvinnelige gründere med ambisjon om bedriftsetablering og etablerte bedrifter med vekstambisjoner. Deltakerne skal motiveres til å bli ledere og styreledere og kobles mot profesjonelle nettverk for økt kapitaltilgang.

I 2012 har 15 regionale samarbeidsprosjekter og 62 ulike verdiskapingsmiljøer deltatt i programmet. Rapporter fra disse miljøene viser at både antallet gründere, så vel som kvinneandelen, i selskapsmassen har økt som resultat av konkrete aktiviteter igangsatt med støtte gjennom SIVA. Andelen «kvinnebedrifter» (kvinner i ledende stilling) blant inkubatorbedriftene som ble tatt opp i inkubasjonsprogrammet i 2012 er 29 pst., mot 30 pst. for opptaket i de tre inkubatorprogrammene i 2011. For næringshageprogrammet var andelen 31 pst. i 2012, mot 29 pst. i 2011. Måltallet for andelen «kvinnebedrifter» i næringshageprogrammet er 36 pst.

Kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap er en organisasjon som arbeider aktivt sammen med skoler og utdanningsinstitusjoner for å bidra til at alle elever og studenter får et tilbud om entreprenørskapsutdanning. Entreprenørskap i opplæringen er spesielt viktig med tanke på likestilling i samfunns- og næringsliv. Det å satse på de unge gjennom entreprenørskap i utdanningen vil styrke framtidige generasjoners holdninger til og kunnskap om entreprenørskap.

Ungt Entreprenørskap arbeider bevisst for å inkludere jenter i sine aktiviteter, bl.a. gjennom målrettede programmer som «Jenter og ledelse» i videregående skole og KAN programmet (kvinner, ambisjoner, nettverk) i høyere utdanning. Satsingen har gitt positive resultater. Rapporter viser at andelen jenter i ledelse og styrer er omtrent 50 pst. i Ungt Entreprenørskaps Ungdomsbedrifter (videregående skole).

Oppfølging av likestilling og mangfold i eierskapsforvaltningen

Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierinteresser i 24 selskaper, hvorav sju allmennaksjeselskaper, ti heleide aksjeselskaper, to statsforetak, ett særlovselskap, tre deleide aksjeselskaper og ett aktiebolag (registrert i Sverige).

Det legges vekt på kompetanse, kapasitet og relevant mangfold, herunder forskjeller i erfaringsbakgrunn, når departementet foreslår personer valgt inn i styrer og bedriftsforsamlinger.

I forbindelse med oppfølgingen av kravet til kjønnsrepresentasjon i styrene i allmennaksjeselskaper, statsaksjeselskaper og statsforetak arbeider departementet for lik representasjon mellom kjønnene.

For deleide aksjeselskaper og svenske selskaper gjelder det ikke bestemmelser om kjønnsrepresentasjon. Men også for disse selskapene er statens mål å få en mest mulig lik representasjon mellom kjønnene. Gjennom Meld. St. 13 (2010–2011) Aktivt Eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi (eierskapsmeldingen), jf. Innst. 392 S (2010–2011), kommuniserer staten som eier forventninger om at selskapene ivaretar mangfold og likestilling. Det framgår av eierskapsmeldingen at Regjeringen vil arbeide for å øke andelen kvinnelige styreledere i selskap der staten er eier.

Eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet har styrket arbeidet med å rekruttere styremedlemmer. Departementet har en ambisjon om at det skal bli flere kvinnelige styreledere i de statlig eide selskapene.

I eierskapsmeldingen pekes det også på at selv om lovbestemt kjønnsrepresentasjon i styrene har vært et nødvendig tiltak, så er ikke dette tilstrekkelig for å sikre likestilling på alle nivå i selskapet. Kvinner innehar mer enn halvparten av plassene innen høyere utdanning, samtidig som det fortsatt er få kvinner i ledende posisjoner i norske selskaper. Regjeringen uttrykker i meldingen forventninger om at selskaper med statlig eierandel utarbeider en strategi for hvordan den beste kompetansen i selskapet benyttes, herunder hvordan kvinner kan rekrutteres til topplederstillinger. Dette vil bli tatt opp i eierdialogen med selskapene, og staten forventer at styrene er aktive på dette feltet, og at selskapene har en positiv utvikling og rapporterer på tiltak og utvikling.

Rapportering om likestilling i NHD og etater

Likestillingsloven § 1 a, diskrimineringsloven § 3 a og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3 pålegger statlige virksomheter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. I tillegg skal virksomhetene redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak for å fremme likestilling. Tabellen nedenfor gir en tilstandsrapport for likestillingsområdet for Nærings- og handelsdepartementet og de seks største underliggende etater. For en nærmere redegjørelse vises det til departementets og de underliggende etaters årsrapporter for 2012.

Tilstandsrapportering kjønn

Kjønnsbalanse

antall og i pst.

Kvinners lønn i pst. av menns

Deltid pst.

Midlertidig ansettelse pst.

Foreldrepermisjon pst.

Legemeldt sykefravær pst.

2011

Totalt

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

Nærings- og handelsdepartementet

199

46

54

91

3

8

8

7

1

5

1,5

4,9

Sjøfartsdirektoratet

316

65

35

85

2

5

3

1

0,3

2,8

3,4

5,6

Brønnøysundregistrene

552

40

60

84

1

12

2

4

1

4

Norges geologiske undersøkelse

212

65

35

91

7

8

6

5

0

1,4

2,3

5,9

Patentstyret

260

39

61

85

2

19

3

5

0,3

4,6

2,6

6,3

Justervesenet

90

71

29

102

3

2

0

2

1

1

4,1

2

GIEK

63

56

44

87

1,5

6

1,5

1,5

0

5

0

0