Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Forslag
Under Nærings- og handelsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2013–2014) statsbudsjettet for budsjettåret 2014 opp følgende forslag til vedtak:
Kapitlene 900–960, 2421, 2426, 2429 og 2460, 3900–3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625, 5629, 5650 og 5656

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

900

Nærings- og handelsdepartementet

01

Driftsutgifter

205 200 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

53 100 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

20 500 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

20 500 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 600 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

12 600 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter , kan overføres

20 100 000

335 600 000

Sum Administrasjon

335 600 000

Infrastruktur og rammebetingelser

901

Patentstyret

01

Driftsutgifter

242 800 000

242 800 000

902

Justervesenet

01

Driftsutgifter

120 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 400 000

122 400 000

903

Norsk akkreditering

01

Driftsutgifter

39 700 000

39 700 000

904

Brønnøysundregistrene

01

Driftsutgifter

309 000 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen , kan overføres

230 200 000

539 200 000

905

Norges geologiske undersøkelse

01

Driftsutgifter

186 200 000

21

Spesielle driftsutgifter

74 000 000

260 200 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

01

Driftsutgifter

23 800 000

30

Sikrings- og miljøtiltak , kan overføres

11 000 000

31

Miljøtiltak Løkken , kan overføres

35 000 000

69 800 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk , overslagsbevilgning

1 700 000 000

1 700 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

01

Driftsutgifter

373 000 000

373 000 000

913

Standardisering

70

Tilskudd

29 000 000

29 000 000

914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

01

Driftsutgifter

5 800 000

5 800 000

Sum Infrastruktur og rammebetingelser

3 381 900 000

Forskning, innovasjon og internasjonalisering

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

1 452 000 000

1 452 000 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

58 300 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

147 500 000

71

Internasjonal romvirksomhet

309 700 000

72

Nasjonale følgemidler , kan overføres

33 400 000

73

EUs romprogrammer

258 500 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter , kan overføres

19 100 000

826 500 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

89 900 000

89 900 000

930

Norsk design- og arkitektursenter

70

Tilskudd

75 200 000

75 200 000

934

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

13 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

375 000 000

388 000 000

937

Svalbard Reiseliv AS

71

Tilskudd

2 100 000

2 100 000

Sum Forskning, innovasjon og internasjonalisering

2 833 700 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

25 700 000

25 700 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

27 500 000

27 500 000

960

Raufoss ASA

71

Refusjon for miljøtiltak

8 300 000

8 300 000

Sum Statlig eierskap

61 500 000

Statsbankene

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

235 200 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

351 650 000

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer , kan overføres

430 000 000

72

forsknings- og utviklingskontrakter , kan overføres

285 000 000

76

Miljøteknologi , kan overføres

143 400 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

4 200 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet , overslagsbevilgning

41 750 000 000

43 199 450 000

2426

SIVA SF

70

Tilskudd

49 800 000

90

Lån , overslagsbevilgning

100 000 000

149 800 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

105 000 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

90

Utlån

19 500 000 000

19 605 200 000

Sum Statsbankene

62 954 450 000

Statens forretningsdrift

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-143 000 000

2 Driftsutgifter , overslagsbevilgning

143 000 000

Sum Statens forretningsdrift

Sum departementets utgifter

69 567 150 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Ordinære inntekter

3900

Nærings- og handelsdepartementet

02

Ymse inntekter

306 000

306 000

3901

Patentstyret

05

Inntekt av informasjonstjenester

7 250 000

07

Inntekter knyttet til NPI

5 200 000

08

Gebyrer immaterielle rettigheter

41 100 000

53 550 000

3902

Justervesenet

01

Gebyrinntekter

70 800 000

03

Inntekter fra salg av tjenester

11 200 000

04

Oppdragsinntekter

2 400 000

84 400 000

3903

Norsk akkreditering

01

Gebyrinntekter og andre inntekter

33 000 000

33 000 000

3904

Brønnøysundregistrene

01

Gebyrinntekter

500 000 000

02

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

31 000 000

03

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

57 000 000

588 000 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

01

Oppdragsinntekter

27 000 000

02

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

47 000 000

74 000 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

01

Leie av bergrettigheter og eiendommer

100 000

02

Behandlingsgebyrer

700 000

800 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

01

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

153 000 000

02

Maritime personellsertifikater

12 400 000

03

Diverse inntekter

3 500 000

04

Gebyrer for skip i NIS

39 400 000

05

Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt

4 500 000

212 800 000

3914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

01

Gebyrer

500 000

500 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

97

Salg av EWOS

1 800 000 000

1 825 000 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 112 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

11 112 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

52

Tilbakeføring av tapsfondsmidler

100 000 000

70

Låneprovisjoner

57 200 000

90

Avdrag på utestående fordringer

42 200 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

42 372 200 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

6 600 000

90

Avdrag på utestående fordringer

100 000 000

106 600 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

40 000 000

90

Avdrag på utestående fordringer

6 350 000 000

6 390 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

13 300 000

91

Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen

100 000

13 400 000

Sum Ordinære inntekter

51 765 668 000

Skatter og avgifter

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

150 000 000

150 000 000

Sum Skatter og avgifter

150 000 000

Renter og utbytte m.v.

5613

Renter fra SIVA SF

80

Renter

21 900 000

21 900 000

5614

Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt

80

Renter

100 000

100 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

320 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordingen

5 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

17 400 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

342 900 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

1 150 000 000

1 150 000 000

5650

Renter på lån fra Nærings- og handelsdpartementet

81

Renter på lån til Secora AS

4 000 000

4 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

10 333 453 000

10 333 453 000

Sum Renter og utbytte m.v.

11 852 353 000

Sum departementets inntekter

63 768 021 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 postene 01 og 21

kap. 3900 post 02

kap. 901 post 01

kap. 3901 postene 05, 07 og 08

kap. 902 post 01

kap. 3902 postene 01 og 03

kap. 902 post 21

kap. 3902 post 04

kap. 903 post 01

kap. 3903 post 01

kap. 904 post 01

kap. 3904 post 02

kap. 904 post 22

kap. 3904 post 03

kap. 905 post 21

kap. 3905 postene 01 og 02

kap. 910 post 01

kap. 3910 post 03

III

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan foreta utbetalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

IV

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan:

 1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 2. overskride bevilgningen under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

 3. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, for å opprettholde statens eierandel gjennom deltakelse i egenkapitalutvidelser i henholdsvis Yara International ASA og Kongsberg Gruppen ASA. Fullmakten er begrenset til emisjoner på inntil 10 prosent av aksjekapitalen og hvor verdien av statens andel av emisjonen ikke overstiger 3 mrd. kroner.

 4. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den statlige eksportfinansieringsordningen, men slik at utlån i 2014 ikke overstiger 50 mrd. kroner.

V

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan:

 1. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

 2. utgiftsføre kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer. Fullmakten gjelder for kjøp som gir staten en eierandel på opp til 39,9 prosent.

 3. utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutakurstap og valutakursgevinst i eksportkredittordningen under henholdsvis kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutatap og kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutagevinst.

 4. utgiftsføre eventuelle utbetalinger av likviditetslån i statsregnskapet uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 91 Likviditetslån til SAS-konsernet.

 5. inntektsføre følgende innbetalinger i statsregnskapet uten bevilgning:

  1. gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet under kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 71 Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet.

  2. avdrag på lån til SAS-konsernet under kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 91 Avdrag på lån til SAS-konsernet.

  3. renteinntekter fra lån til SAS-konsernet under kap. 5650 Renter på lån fra Nærings- og handelsdepartementet, post 80 Renter på lån til SAS-konsernet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

2421

Innovasjon Norge

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

100 mill. kroner

 1. gi tilsagn om tilskudd på 125,19 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 162,17 mill. euro.

 2. gi tilsagn om likviditetslån til SAS-konsernet innenfor en ramme på 500,5 mill. svenske kroner i perioden fram til 31. mars 2015.

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VIII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan gi:

 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 138 mill. kroner.

 2. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 145 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 3. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, men likevel slik at rammen ikke overskrider sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og handelsdepartementet kan i samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 4. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 5. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

IX

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan:

 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

X

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan:

 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportfinansieringsordningens formål uten en øvre ramme.

XI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

Andre fullmakter

XII

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

XIII

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan:

 1. selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning.

 2. redusere statens eierandel i SAS AB ned til 10,0 pst. ved framtidige konverteringer av obligasjonslån til aksjekapital i selskapet.

 3. konvertere det ansvarlige lånet til Secora AS til egenkapital innen utløpet av lånets løpetid.

 4. redusere eierskapet i Entra Eiendom AS ned mot 33,4 prosent i forbindelse med et nedsalg og/eller børsnotering av selskapet.

 5. selge, med oppgjør i kontanter og/eller aksjer i et annet selskap i samme bransje, samtlige av statens aksjer i Cermaq ASA som en del av en industriell løsning.

XIV

Fullmakt til å forvalte lån

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan forvalte likviditetslånet til SAS-konsernet innenfor markedsmessige rammer, herunder til å gi sin tilslutning til endringer i låneavtalen og til å innvilge og sette vilkår for eventuelle endringer i lånebetingelser.