Olje og energidepartementet (OED)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Utgifter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet

245 925

207 921

212 204

2,1

Sum kategori 18.00

245 925

207 921

212 204

2,1

Petroleumssektoren

1810

Oljedirektoratet

634 967

446 600

456 200

2,1

1815

Petoro AS

317 276 1

320 700 1

341 000

6,3

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

25 610 149

28 000 000

30 000 000

7,1

2442

Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

27

1 800

2 000

11,1

Sum kategori 18.10

26 562 419

28 769 100

30 799 200

8,3

Energi- og vannressurssektoren

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

918 360

867 300

957 900

10,4

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

1 051 610

11 038 500

6 216 000

-43,7

1826

Statnett SF

3 250 000

2490

NVE Anlegg

4 009

2 000

5 000

150,0

Sum kategori 18.20

1 973 979

11 907 800

10 428 900

-12,4

Forskning og næringsutvikling

1830

Forskning og næringsutvikling

761 714

768 950

715 500

-7,0

1832

Internasjonalisering

22 350

21 700

1833

CO 2 -håndtering

2 206 964

3 300 800

Sum kategori 18.30

2 991 028

4 091 450

715 500

-82,5

CO 2 -håndtering

1840

CO 2 -håndtering

2 435 300

Sum kategori 18.40

2 435 300

Sum utgifter

31 773 351

45 057 071

44 591 104

-1,0

1 Under kap. 1870.

Inntekter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

Administrasjon

4800

Olje- og energidepartementet

9 664

2 752

2 702

-1,8

Sum kategori 18.00

9 664

2 752

2 702

-1,8

Petroleumssektoren

4810

Oljedirektoratet

209 675

94 800

106 400

12,2

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

174 499 402

157 400 000

143 200 000

-9,0

5685

Aksjer i Statoil ASA

13 886 558

13 887 000

14 421 000

3,8

Sum kategori 18.10

188 595 635

171 381 800

157 727 400

-8,0

Energi- og vannressurssektoren

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

172 457

155 300

154 300

-0,6

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

996 218

996 000

1 216 000

22,1

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

149 400

149 000

50 000

-66,4

5490

NVE Anlegg

28

500

1 165

133,0

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

2 429

149 000

5680

Statnett SF

117 000

38 000

-100,0

Sum kategori 18.20

1 437 532

1 338 800

1 570 465

17,3

Forskning og næringsutvikling

4833

CO 2 -håndtering

388 978

1 352 800

-100,0

Sum kategori 18.30

388 978

1 352 800

-100,0

CO 2 -håndtering

4840

CO 2 -håndtering

3 214 000

Sum kategori 18.40

3 214 000

Sum inntekter

190 431 809

174 076 152

162 514 567

-6,6

3.1 Bruk av stikkordet «kan overføres»

Under Olje- og energidepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30-49

       

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2013

Forslag 2014

1800

21

Spesielle driftsutgifter

35 927

30 845

1800

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

1 400

1800

72

Tilskudd til olje- og energiformål

3 671

2 000

1810

21

Spesielle driftsutgifter

106 353

205 100

1815

71

Unitisering

24 000

1815

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel

6 500

1820

21

Spesielle driftsutgifter

5 892

79 000

1820

22

Flom- og skredforebygging

16 468

196 300

1820

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

524

19 000

1820

70

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak

9 770

1820

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging

2 000

1820

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

120 000

1820

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak

6 600

1820

75

Tilskudd til fjellskredovervåking

42 000

1830

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling

3 369

24 000

1830

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak

1 888

19 400

1830

71

Tilskudd til forvaltningsrettet forskning og utvikling

4 000

1832

70

Internasjonalisering

2 170

1833

21

Spesielle driftsutgifter

87 400

1833

72

Lån, TCM DA

123 251

1833

73

Tilskudd, CO 2 -håndtering internasjonalt

20 000

1840

21

Spesielle driftsutgifter

15 000

1840

70

Gassnova SF

164 300

1840

71

Forskningstjenester, TCM DA

1 877 000

1840

72

Lån, TCM DA

150 000

1840

73

Fullskala CO 2 -håndtering på Mongstad

28 000

1840

75

Tilskudd, CO 2 -håndtering internasjonalt

1 000

1870

71

Unitisering

924

2442

21

Spesielle driftsutgifter

2 000

Stikkordet «kan overføres» benyttes fordi utbetaling på en inngått avtale eller tilsagn om tilskudd i 2014 helt eller delvis kan foretas i 2015 eller senere budsjettår for å sikre at alle vilkår i avtalen eller tilsagnet er oppfylt før utbetaling finner sted.

Når det gjelder kap. 1820, post 22, post 60, post 72 og kap. 1840, post 72 kan bruk av stikkordet i tillegg begrunnes ut fra at bevilgningen gjelder bygg, anlegg og materiell.