Olje og energidepartementet (OED)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

I pkt. 11 Verkemiddel for energieffektivisering og energiomlegging i hushald omtales følgende anmodningsvedtak:

Vedtak nr. 565, jf. Innst. 390 S (2011–2012):

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag for Stortinget med virkemidler som bidrar til å utløse betydelig energieffektivisering og energiomlegging fra fossile til miljøvennlige kilder i private husholdninger.»