Olje og energidepartementet (OED)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Forslag
Under Olje- og energidepartementet føres det i Prop. 1 S (2013–2014) statsbudsjettet for budsjettåret 2014 opp følgende forslag til vedtak:
Kapitlene 1800–1840, 2440, 2442, 2490, 4800–4840, 5440, 5490, 5582 og 5685

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet

01

Driftsutgifter

165 959 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 72

30 845 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv. , kan overføres

1 400 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

12 000 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål , kan overføres, kan nyttes under post 21

2 000 000

212 204 000

Sum Administrasjon

212 204 000

Petroleumssektoren

1810

Oljedirektoratet

01

Driftsutgifter

247 100 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

205 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

4 000 000

456 200 000

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

307 000 000

71

Unitisering , kan overføres

24 000 000

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

3 500 000

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel , kan overføres

6 500 000

341 000 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

30 000 000 000

30 000 000 000

2442

Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

2 000 000

2 000 000

Sum Petroleumssektoren

30 799 200 000

Energi- og vannressurssektoren

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

01

Driftsutgifter

487 000 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

79 000 000

22

Flom- og skredforebygging , kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

196 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

6 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging , kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

19 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging , kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

2 000 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer , kan overføres

120 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak , kan overføres

6 600 000

75

Tilskudd til fjellskredovervåking , kan overføres, kan nyttes under post 22

42 000 000

957 900 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

1 216 000 000

95

Kapitalinnskudd

5 000 000 000

6 216 000 000

1826

Statnett SF

90

Innskuddskapital

3 250 000 000

3 250 000 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

-63 000 000

2 Driftsutgifter

57 400 000

3 Avskrivninger

4 800 000

4 Renter av statens kapital

800 000

5 Investeringsformål

1 000 000

6 Reguleringsfond

-1 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

5 000 000

5 000 000

Sum Energi- og vannressurssektoren

10 428 900 000

Forskning og næringsutvikling

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling , kan overføres, kan nyttes under post 71

24 000 000

50

Overføring til Norges forskningsråd

647 600 000

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak , kan overføres

19 400 000

71

Tilskudd til forvaltningsrettet forskning og utvikling , kan overføres, kan nyttes under post 22

4 000 000

72

Tilskudd til INTSOK

16 500 000

73

Tilskudd til INTPOW

4 000 000

715 500 000

Sum Forskning og næringsutvikling

715 500 000

CO 2 -håndtering

1840

CO 2 -håndtering

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

15 000 000

50

CLIMIT

200 000 000

70

Gassnova SF , kan overføres, kan nyttes under post 73

164 300 000

71

Forskningstjenester, TCM DA , kan overføres

1 877 000 000

72

Lån, TCM DA , kan overføres

150 000 000

73

Fullskala CO 2 -håndtering på Mongstad , kan overføres, kan nyttes under post 70

28 000 000

75

Tilskudd, CO 2 -håndtering internasjonalt , kan overføres

1 000 000

2 435 300 000

Sum CO 2 -håndtering

2 435 300 000

Sum departementets utgifter

44 591 104 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Ordinære inntekter

4800

Olje- og energidepartementet

03

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

1 502 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 200 000

2 702 000

4810

Oljedirektoratet

01

Gebyrinntekter

25 000 000

02

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

71 400 000

03

Refusjon av tilsynsutgifter

10 000 000

106 400 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

01

Gebyrinntekter

68 000 000

02

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

70 000 000

40

Flom- og skredforebygging

16 300 000

154 300 000

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

85

Fondsavkastning

1 216 000 000

1 216 000 000

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

50

Overføring fra fondet

50 000 000

50 000 000

4840

CO 2 -håndtering

80

Renter, TCM DA

100 000 000

86

Avdrag, TCM DA

1 114 000 000

95

Fondskapital

2 000 000 000

3 214 000 000

5490

NVE Anlegg

01

Salg av utstyr mv.

165 000

30

Avsetning til investeringsformål

1 000 000

1 165 000

Sum Ordinære inntekter

4 744 567 000

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

179 300 000 000

2 Driftsutgifter

-33 700 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 400 000 000

4 Avskrivninger

-22 800 000 000

5 Renter av statens kapital

-4 900 000 000

115 500 000 000

30

Avskrivninger

22 800 000 000

80

Renter av statens kapital

4 900 000 000

143 200 000 000

Sum Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

143 200 000 000

Skatter og avgifter

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

71

Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

149 000 000

149 000 000

Sum Skatter og avgifter

149 000 000

Renter og utbytte mv.

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

14 421 000 000

14 421 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

14 421 000 000

Sum departementets inntekter

162 514 567 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1800 post 21

kap. 4800 post 03

kap. 1810 post 21

kap. 4810 post 02

kap. 1820 post 21

kap. 4820 post 02

kap. 1820 post 22

kap. 4820 post 40

kap. 1830 post 22

kap. 4830 post 10

kap. 2490 post 45

kap. 5490 post 01

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan:

 1. overskride bevilgningen under kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorar og utgifter til faglig bistand ved statlig kjøp/salg av aksjeposter, rådgivning samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i Statoil ASA.

 2. godkjenne utøvelse av statens forkjøpsrett ved overdragelser av andeler i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel og overskride bevilgningen med inntil 5 mrd. kroner under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

IV

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan:

 1. utgiftsføre uten bevilgning tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen under kap. 2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen, post 70 Tilskudd.

 2. utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt udekket ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

400 mill. kroner

1840

CO 2 -håndtering

75

Tilskudd, CO 2 -håndtering internasjonalt

1 mill. kroner

VI

Fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 mill. kroner

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

10 mill. kroner

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

35 mill. kroner

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging

50 mill. kroner

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 mill. kroner

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 mill. kroner

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling

10 mill. kroner

1840

CO 2 -håndtering

70

Gassnova SF

20 mill. kroner

72

Lån, TCM DA

300 mill. kroner

VII

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan gi Gassco AS garanti innenfor en samlet ramme på inntil 1 mrd. kroner for skader og tap ved mottaksterminalene på kontinentet som har oppstått som følge av forsettelige handlinger hos ledende personell i Gassco AS.

VIII

Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, knyttet til:

 1. løpende forretningsvirksomhet i interessentskapene, samt deltakelse i annen virksomhet som har tilknytning til leting og utvinning av petroleum.

 2. avsetning av statens petroleum etter avsetningsinstruksen gitt Statoil ASA.

IX

Utbyggingsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, hvor øvre grense for SDØE sin forholdsmessige andel for det enkelte prosjekt/fase utgjør 5 mrd. kroner knyttet til deltakelse i:

 1. utbyggingsprosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel.

 2. utviklingsprosjekter under Gassled.

X

Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten knyttet til kontraktsmessige forpliktelser i fasen før plan for utbygging og drift er godkjent eller før tillatelse til anlegg og drift er gitt, herunder forpliktelser knyttet til en pre-interessentskapsfase.

Andre fullmakter

XI

Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan godkjenne prosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel under følgende forutsetninger:

 1. prosjektet må ikke ha prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

 2. øvre grense for de samlede investeringer per prosjekt utgjør 20 mrd. kroner.

 3. hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel samfunnsøkonomisk lønnsomhet og være rimelig robust mot endringer i prisutviklingen for olje og naturgass.

XII

Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne overføring av eiendomsrett fra en rettighetshavergruppe hvor Petoro AS som forvalter av SDØE er en av rettighetshaverne, til en annen rettighetshavergruppe. Det forutsettes at Petoro AS som forvalter av SDØE er sikret tilstrekkelig bruksrett. Denne fullmakt vil gjelde for de prosjekter hvor Kongen har fått fullmakt til å godkjenne plan for utbygging/anlegg og drift, samt ved mindre endringer for prosjekter hvor plan for utbygging/anlegg og drift allerede er godkjent. Fullmakten gis under forutsetning av at overføring av eiendomsrett ikke har prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

XIII

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler for Petoro AS som forvalter av SDØE der det antas at ressursene i utvinningstillatelsen på tidspunkt for overdragelsen er mindre enn 3 mill. Sm 3 oljeekvivalenter.

XIV

Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 i tråd med forutsetningene i St.prp. nr. 41 (2003–2004) kan godkjenne at Petoro AS kan delta i:

 1. overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler i interessentskap hvor en rettighetshaver velger å tre ut av interessentskapet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

 2. forenklet samordning av utvinningstillatelser med SDØE-andeler.

 3. ny/endret plan for utbygging og drift av forekomster innenfor et samordnet område med SDØE-deltakelse.

 4. overdragelse av deltakerandeler for å oppnå fortsatt harmonisering av deltakerandeler i utvinningstillatelser som er samordnet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

XV

Overdragelse av andeler i rørledninger til Gassled

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne nødvendige transaksjoner for overdragelse av andeler for Petoro AS som forvalter av SDØE for å innlemme rørledninger med SDØE-andel i Gassled. Statens andel i Gassled skal justeres for å gjenspeile innlemmelsen.

XVI

Opphevelse av generalforsamlingsklausulen

Stortinget samtykker i at generalforsamlingsklausulen skal kunne oppheves for gitte tillatelser og erstattes av en vetorett i tråd med konsesjonsdirektivet og petroleumsforskriftens § 12, dersom rettighetshaverne skulle ønske dette. Olje- og energidepartementet skal i så fall godkjenne dette i hvert enkelt tilfelle.

XVII

Lån til TCM DA

Stortinget samtykker i at lån til TCM DA aktiveres i statens kapitalregnskap.

XVIII

Nettoføring av refusjoner

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan nettoføre refusjoner for fellestjenester som utgiftsreduksjoner under kap. 1810 Oljedirektoratet, post 01 Driftsutgifter.

XIX

Realisering av ett fullskalaanlegg innen 2020

Stortinget samtykker i ambisjonen om å realisere minst ett fullskala anlegg for fangst og lagring av CO 2 innen 2020.

XX

Etablering av CO 2 -håndteringsprogram

Stortinget samtykker til etablering av et CO 2 -håndteringsprogram som har som mål å realisere fullskala CO 2 -håndteringsprosjekter i Norge. Stortinget legger til grunn at staten skal sikre økonomiske og andre rammevilkår som kan utløse minst ett slikt prosjekt.