Samferdselsdepartementet (SD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Tilråding frå Samferdselsdepartementet 27. september 2013, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

Dokumentet i pdf-format