Samferdselsdepartementet (SD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Forslag
Under Samferdselsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2013–2014) statsbudsjettet for budsjettåret 2014 opp følgende forslag til vedtak:
Kapitlene 1300–1380, 4300–4380, 5611, 5618, 5619, 5622 og 5624

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet

01

Driftsutgifter

141 700 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

32 800 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

38 200 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

2 800 000

215 500 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

15 700 000

50

Samferdselsforskning , kan overføres

126 300 000

72

Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet , kan overføres

69 600 000

211 600 000

Sum Administrasjon m.m.

427 100 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter , kan overføres, kan nyttes under kap. 1311, post 71

681 000 000

681 000 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser , kan overføres, kan nyttes under kap. 1310, post 70

35 000 000

35 000 000

1313

Luftfartstilsynet

01

Driftsutgifter

194 000 000

194 000 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

01

Driftsutgifter

63 400 000

63 400 000

Sum Luftfartsformål

973 400 000

Vegformål

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. , kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

9 347 000 000

26

Vegtilsyn

16 000 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter , kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

433 000 000

30

Riksveginvesteringer , kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

9 764 200 000

31

Skredsikring riksveger , kan overføres, kan nyttes under post 30

1 150 000 000

35

Vegutbygging i Bjørvika , kan overføres

18 000 000

36

E16 over Filefjell , kan overføres

377 000 000

37

E6 vest for Alta , kan overføres

380 000 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

176 700 000

62

Skredsikring fylkesveger , kan overføres

564 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester , kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

516 100 000

22 742 000 000

Sum Vegformål

22 742 000 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport , kan overføres

78 300 000

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene , kan overføres

945 300 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

763 000 000

1 786 600 000

Sum Særskilte transporttiltak

1 786 600 000

Jernbaneformål

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 30

5 556 900 000

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen , kan overføres

112 400 000

30

Investeringer i linjen , kan overføres, kan nyttes under post 23

8 559 500 000

31

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski , kan overføres

1 349 000 000

15 577 800 000

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog , kan overføres

3 047 000 000

3 047 000 000

1354

Statens jernbanetilsyn

01

Driftsutgifter

59 600 000

21

Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

19 200 000

78 800 000

Sum Jernbaneformål

18 703 600 000

Post og telekommunikasjoner

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester

320 000 000

320 000 000

1380

Post- og teletilsynet

01

Driftsutgifter

160 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

12 300 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap , kan overføres

58 900 000

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging

50 000 000

281 600 000

Sum Post og telekommunikasjoner

601 600 000

Sum departementets utgifter

45 234 300 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Samferdselsdepartementet

4300

Samferdselsdepartementet

01

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 400 000

2 400 000

4312

Oslo Lufthavn AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

444 400 000

4313

Luftfartstilsynet

01

Gebyrinntekter

138 800 000

138 800 000

4320

Statens vegvesen

01

Salgsinntekter m.m.

172 400 000

02

Diverse gebyrer

317 500 000

03

Refusjoner fra forsikringsselskaper

32 900 000

522 800 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

25 000 000

25 000 000

4350

Jernbaneverket

01

Kjørevegsavgift

33 800 000

02

Salg av utstyr og tjenester mv.

255 800 000

06

Videresalg av elektrisitet til togdrift

291 000 000

07

Betaling for bruk av Gardermobanen

112 400 000

693 000 000

4354

Statens jernbanetilsyn

01

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

13 000 000

13 000 000

4380

Post- og teletilsynet

01

Diverse gebyrer

152 700 000

51

Fra reguleringsfondet

10 000 000

162 700 000

Sum Samferdselsdepartementet

2 002 100 000

Renter og utbytte mv.

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

225 000 000

225 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

188 000 000

188 000 000

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

80

Renter

116 300 000

116 300 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

478 000 000

478 000 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

30 000 000

30 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

1 037 300 000

Sum departementets inntekter

3 039 400 000

Samferdselsdepartementets alminnelige fullmakter

Andre fullmakter

II

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

Luftfartsformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1313 post 01

kap. 4313 post 02

Vegformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

IV

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1320 postene 23, 30 og 72

kap. 4320 postene 01, 02 og 03

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Skredsikring riksveger, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 5 400 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

VI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan:

  1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1320 Statens vegvesen i Prop. 1 S (2013–2014) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

  2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Skredsikring riksveger, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 700 mill. kroner.

VII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 5 500 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 2 400 mill. kroner.

VIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 4 900 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 800 mill. kroner.

Jernbaneformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

IX

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1350 postene 23 og 30

kap. 4350 postene 01, 02 og 06

kap. 1350 post 25

kap. 4350 post 07

kap. 1350 post 30

kap. 4350 post 37

kap. 1354 post 21

kap. 4354 post 01

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

X

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1350

Jernbaneverket

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

800 mill. kroner

XI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan gi tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1350

Jernbaneverket

30

Investeringer i linjen

20 mill. kroner

XII

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til jernbaneformål utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 200 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

XIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan:

  1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1350 Jernbaneverket i Prop. 1 S (2013–2014) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

  2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen og post 31 Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 800 mill. kroner.

XIV

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold og post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 500 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 600 mill. kroner.

Andre fullmakter

XV

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet, for det materiellet som inngår i statens rammeavtale med NSB AS, i 2014 kan:

  1. gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 5 305 mill. kroner.

  2. gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 585 mill. kroner.

Post og telekommunikasjoner

Andre fullmakter

XVI

Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.

Andre fullmakter

XVII

Oslopakke 3

Stortinget samtykker i at Fjellinjen AS i 2014 får fullmakt til å ta opp lån på inntil 1 200 mill. kroner i tråd med vilkårene i omtalen under programkategori 21.30 Vegformål i Prop. 1 S (2013–2014).