Forslag
Under Utenriksdepartementet føres det i Prop. 1 S (2013–2014) statsbudsjettet for budsjettåret 2014 opp følgende forslag til vedtak:
Kapitlene 100–172, 3100

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Programkategori 02.00 Administrasjon av utenrikstjenesten

100

Utenriksdepartementet

01

Driftsutgifter

1 822 566 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

12 650 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

16 987 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

939 000

71

Diverse tilskudd

25 109 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

159 000

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

1 878 770 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

01

Driftsutgifter

47 524 000

47 524 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

01

Driftsutgifter

9 179 000

9 179 000

Sum Programkategori 02.00 Administrasjon av utenrikstjenesten

1 935 473 000

Programkategori 02.10 Utenriksformål

115

Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

27 954 000

70

Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål , kan overføres, kan nyttes under post 01

71 758 000

99 712 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 195 697 000

1 195 697 000

117

EØS- finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009-2014 , kan overføres

1 790 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009-2014 , kan overføres

1 520 000 000

3 310 000 000

118

Nordområdetiltak mv.

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

30 841 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland , kan overføres, kan nyttes under post 01

341 905 000

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv. , kan overføres

58 750 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak , kan overføres

36 248 000

467 744 000

119

Globale sikkerhetstiltak mv.

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

2 000 000

70

Globale sikkerhetstiltak mv. , kan overføres, kan nyttes under post 01

5 000 000

7 000 000

Sum Programkategori 02.10 Utenriksformål

5 080 153 000

Programkategori 03.00 Administrasjon av utviklingshjelpen

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

01

Driftsutgifter

1 257 596 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

23 200 000

1 280 796 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

01

Driftsutgifter

233 550 000

233 550 000

144

Fredskorpset

01

Driftsutgifter

44 950 000

44 950 000

Sum Programkategori 03.00 Administrasjon av utviklingshjelpen

1 559 296 000

Programkategori 03.10 Bilateral bistand

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika , kan overføres

2 220 900 000

2 220 900 000

151

Bistand til Asia

72

Bistand til Afghanistan og Pakistan , kan overføres

599 500 000

73

Regionale tiltak og strategiske partnerskap – Asia , kan overføres

50 000 000

78

Regionbevilgning for Asia , kan overføres

285 000 000

934 500 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika , kan overføres

540 000 000

540 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika , kan overføres

225 500 000

225 500 000

Sum Programkategori 03.10 Bilateral bistand

3 920 900 000

Programkategori 03.20 Globale ordninger

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

01

Driftsutgifter

33 500 000

70

Sivilt samfunn , kan overføres

1 467 000 000

71

Tilskudd til opplysningsarbeid , kan overføres

101 000 000

72

Demokratistøtte/partier , kan overføres

8 000 000

73

Kultur , kan overføres

109 000 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk , kan overføres

182 500 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset , kan overføres

160 000 000

2 061 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling , kan overføres

204 000 000

75

NORFUND – tapsavsetting

295 000 000

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

885 000 000

1 384 000 000

162

Overgangsbistand (gap)

70

Overgangsbistand (gap) , kan overføres

286 000 000

286 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer , kan overføres

517 500 000

71

Humanitær bistand , kan overføres

2 394 600 000

72

Menneskerettigheter , kan overføres

348 300 000

3 260 400 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak , kan overføres

655 900 000

71

ODA-godkjente land på Balkan , kan overføres

375 000 000

72

Utvikling og nedrustning , kan overføres

188 000 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land , kan overføres

335 500 000

1 554 400 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

01

Driftsutgifter

138 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

190 000 000

70

Forskning og høyere utdanning , kan overføres

333 000 000

71

Faglig samarbeid , kan overføres

415 900 000

1 076 900 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

01

Driftsutgifter

71 900 000

70

Ymse tilskudd , kan overføres

5 000 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv. , kan overføres

33 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling , kan overføres

208 500 000

73

Klima- og skogsatsingen , kan overføres

2 912 500 000

74

Fornybar energi , kan overføres

1 464 000 000

4 694 900 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 564 419 000

1 564 419 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling , kan overføres

313 500 000

313 500 000

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

70

Vaksine og helse , kan overføres

1 885 000 000

71

Andre helse- og aidstiltak , kan overføres

380 000 000

72

Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) , kan overføres

500 000 000

2 765 000 000

Sum Programkategori 03.20 Globale ordninger

18 960 519 000

Programkategori 03.30 Multilateral bistand

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

760 000 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

431 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

1 020 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP) , kan overføres

195 000 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

300 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

150 000 000

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv. , kan overføres

882 800 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS) , kan overføres

175 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv. , kan overføres

311 000 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps , kan overføres

77 000 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning , kan overføres

150 000 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) , kan overføres

95 000 000

4 546 800 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken , kan overføres

871 000 000

71

Regionale banker og fond , kan overføres

854 000 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner , kan overføres

559 500 000

2 284 500 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging , kan overføres

250 000 000

250 000 000

Sum Programkategori 03.30 Multilateral bistand

7 081 300 000

Sum departementets utgifter

38 537 641 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3100

Utenriksdepartementet

01

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

15 420 000

02

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

110 021 000

05

Refusjon spesialutsendinger mv.

7 068 000

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

132 827 000

Sum diverse inntekter

132 827 000

Sum departementets inntekter

132 827 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

 1. Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan:

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 100 post 01

  kap. 3100 postene 02 og 05

  kap. 140 post 01

  kap. 3140 post 05

 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd, mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 01 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd.

III

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd, til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

V

Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, post 89 Agio/Disagio.

VI

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte, multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om:

 1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  117

  EØS-finansieringsordningene

  75

  EØS-finansieringsordningen 2009-2014

  3 738,5 mill. kroner

  76

  Den norske finansieringsordningen 2009-2014

  3 209,2 mill. kroner

  161

  Næringsutvikling

  70

  Næringsutvikling

  20,0 mill. kroner

  165

  Forskning, kompetanseheving og evaluering

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  287,0 mill. kroner

  166

  Miljø og bærekraftig utvikling mv.

  73

  Klima- og skogsatsingen

  1720,0 mill. kroner

  74

  Fornybar energi

  10,0 mill. kroner

 2. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMC) med inntil USD 57 mill. i perioden 2009-2017 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

 3. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II) med inntil 1 500 mill. kroner i perioden 2010-2020 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 4. tilskudd til den globale vaksinealliansen GAVI med inntil 2 689,9 mill. kroner i perioden 2013-2015 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

 5. tilskudd til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) med inntil 1 700 mill. kroner samlet i perioden 2014-2016 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

VIII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan:

 1. gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. kap. 161 Næringsutvikling.

 2. inngå garantier for perioden 2013-2018 for avtaler om kjøp av prevensjonsimplantater til bruk i utviklingsland, innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 140 mill. USD. Prevensjonsimplantatene skal være godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO), og avtalene skal være inngått med det formål å oppnå prisreduksjoner.

IX

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme på inntil 2 500 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

X

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadomstolen, Jugoslaviadomstolen og for regulært bidrag til FN.

Andre fullmakter

XI

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan:

 1. ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under Garantiinstituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet.

 2. ettergi statlige fordringer på Sudan som stammer fra den norske skipseksportkampanjen (1976-1980) for inntil 970 mill. kroner under Garanti-instituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp, inklusive påløpte renter, på ettergivelsestidspunktet. Gjeldsettergivelsen gjennomføres uten bevilgning over bistandsbudsjettet og uten å belaste den norske gjeldsplanens ramme.

XII

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

 3. Eventuelle utbetalinger av regjeringens gave til TV-aksjoner kan i sin helhet utbetales som et engangsbeløp.

 4. Utbetaling av tilskudd til Brasils Amazonasfond (FundoAmazonia) i henhold til avtale med den brasilianske utviklingsbanken (BNDES) som fondsforvalter.

XIII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten, samt ved overføring av midler til Den brasilianske utviklingsbanken vedrørende klima- og skogsatsingen i Brasil.

XIV

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale utviklingsbanker og fond

Stortinget samtykker i at:

 1. Norge i forbindelse med den femte kapitaløkningen i Den asiatiske utviklingsbanken bidrar med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 11 617 150. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2010 – 2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 2. Norge deltar i den sjette generelle kapitaløkningen i Den afrikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen SDR 30 340 000. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011-2018, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 3. Norge deltar i den niende kapitaløkningen i Den interamerikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 2 907 287. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011-2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 4. Norge deltar i den fjerde kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 20 476 585. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011-2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 5. Norge deltar i den 13. kapitalpåfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-13) med en andel på 1 766 mill. kroner for perioden 2014-2016, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 6. Norge deltar i den 17. kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-17) med en andel på 2 508 mill. kroner for perioden 2014-2016, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 7. i forbindelse med endring av stemmefordelingen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) foretas det en justering av aksjeandelene til medlemslandene gjennom en selektiv kapitaløkning. Norge deltar i den åttende selektive kapitaløkningen i forbindelse med endring av stemmevekten i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 4 393 527. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011-2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 8. i forbindelse med formalisering av Sør-Sudans medlemskap i Afrikabanken foretas en selektiv kapitaløkning i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) på inntil 96 600 UA årlig i perioden 2014-2021 og en økning i den norske statsgarantien i AfDB med inntil 12 107 200 UA.

XV

Klima- og skogsatsingen

Stortinget samtykker i at klima- og skoginitiativet videreføres på minst dagens bevilgningsnivå fram til 2020 basert på føringene i klimameldingen.