Kunnskapsdepartementet (KD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Utgifter fordelte på kapittel

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet

275 091

264 450

268 196

1,4

Sum kategori 07.10

275 091

264 450

268 196

1,4

Grunnopplæringa

220

Utdanningsdirektoratet

322 582

320 752

465 759

45,2

221

Foreldreutvala for grunnopplæringa og barnehagane

14 452

14 322

14 548

1,6

222

Statlege grunn- og vidaregåande skolar og grunnskoleinternat

96 007

89 468

90 885

1,6

223

Sametinget

36 518

37 723

39 043

3,5

224

Senter for IKT i utdanninga

93 116

89 565

91 664

2,3

225

Tiltak i grunnopplæringa

1 149 767

1 156 681

1 150 112

-0,6

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

1 217 885

1 455 842

1 623 116

11,5

227

Tilskott til særskilde skolar

82 992

114 074

125 363

9,9

228

Tilskott til private skolar o.a.

3 171 441

3 285 775

3 665 800

11,6

229

Statens fagskole for gartnarar og blomsterdekoratørar

28 735

23 528

23 874

1,5

230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

746 901

687 147

690 217

0,4

Sum kategori 07.20

6 960 396

7 274 877

7 980 381

9,7

Barnehagar

231

Barnehagar

341 846

331 316

364 132

9,9

Sum kategori 07.30

341 846

331 316

364 132

9,9

Vaksenopplæring m.m.

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

177 584

242 402

290 360

19,8

253

Folkehøgskolar

685 582

718 206

743 343

3,5

254

Tilskott til vaksenopplæring

212 537

221 951

229 719

3,5

255

Tilskott til freds- og menneskerettssentra

65 698

67 856

139 623

105,8

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

65 458

65 346

67 653

3,5

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

74 027

91 888

95 104

3,5

258

Tiltak for livslang læring

44 784

52 968

90 146

70,2

Sum kategori 07.50

1 325 670

1 460 617

1 655 948

13,4

Høgre utdanning og fagskoleutdanning

260

Universitet og høgskolar

26 077 758

27 538 941

29 060 993

5,5

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar

346 687

340 667

452 591

32,9

276

Fagskoleutdanning

62 914

71 236

73 729

3,5

280

Felles einingar

364 879

391 794

455 134

16,2

281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

414 323

361 511

351 722

-2,7

Sum kategori 07.60

27 266 561

28 704 149

30 394 169

5,9

Forsking

283

Meteorologiformål

322 446

336 463

346 620

3,0

284

Dei nasjonale forskingsetiske komitéane

16 300

17 236

5,7

285

Noregs forskingsråd

2 688 103

2 773 611

2 951 629

6,4

286

Forskingsfond

219 044

287

Forskingsinstitutt og andre tiltak

251 164

476 817

488 440

2,4

288

Internasjonale samarbeidstiltak

1 407 118

1 945 993

1 593 468

-18,1

Sum kategori 07.70

4 887 875

5 549 184

5 397 393

-2,7

Utdanningsstøtte

2410

Statens lånekasse for utdanning

30 777 477

31 403 552

32 999 101

5,1

Sum kategori 07.80

30 777 477

31 403 552

32 999 101

5,1

Sum utgifter

71 834 916

74 988 145

79 059 320

5,4

Utgifter fordelte på postgrupper

 

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

01-29

Driftsutgifter

3 628 030

3 587 080

3 667 459

2,2

30-49

Nybygg, anlegg o.a.

175 736

227 555

110 337

-51,5

50-59

Overføringar til andre statsrekneskapar

33 767 203

35 480 640

37 188 323

4,8

60-69

Overføring til kommunesektoren

1 352 498

1 474 469

1 745 136

18,4

70-89

Overføring til private

13 196 187

13 987 758

14 737 260

5,4

90-99

Utlån, avdrag o.a.

19 715 262

20 230 643

21 610 805

6,8

Sum under departementet

71 834 916

74 988 145

79 059 320

5,4

Inntekter fordelte på kapittel

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

Administrasjon

3200

Kunnskapsdepartementet

8 035

Sum kategori 07.10

8 035

Grunnopplæringa

3220

Utdanningsdirektoratet

5 491

4 805

4 973

3,5

3221

Foreldreutvala for grunnopplæringa og barnehagane

9

3222

Statlege grunn- og vidaregåande skolar og grunnskoleinternat

7 609

4 732

4 898

3,5

3224

Senter for IKT i utdanninga

7 080

1 500

1 553

3,5

3225

Tiltak i grunnopplæringa

44 846

42 858

51 929

21,2

3229

Statens fagskole for gartnarar og blomsterdekoratørar

7 382

2 617

2 706

3,4

3230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

88 426

70 581

73 051

3,5

Sum kategori 07.20

160 843

127 093

139 110

9,5

Vaksenopplæring m.m.

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

12 863

10 654

11 027

3,5

Sum kategori 07.50

12 863

10 654

11 027

3,5

Høgre utdanning og fagskoleutdanning

3280

Felles einingar

1 465

1 211

1 263

4,3

3281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

10

10

0,0

Sum kategori 07.60

1 465

1 221

1 273

4,3

Forsking

3286

Forskingsfond

80 219 044

3287

Forskingsinstitutt og andre tiltak

209 102

419 000

219 000

-47,7

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4 518

4 492

4 684

4,3

Sum kategori 07.70

80 432 664

423 492

223 684

-47,2

Utdanningsstøtte

5310

Statens lånekasse for utdanning

12 768 100

11 099 458

13 622 640

22,7

5617

Renter frå Statens lånekasse for utdanning

3 494 766

3 377 934

3 866 755

14,5

Sum kategori 07.80

16 262 866

14 477 392

17 489 395

20,8

Sum inntekter

96 878 736

15 039 852

17 864 489

18,8

Inntekter fordelte på postgrupper

 

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

01-29

Sal av varer og tenester o.a.

240 771

192 041

206 545

7,6

50-89

Skatter, avgifter og andre overføringar

3 802 235

3 686 819

4 204 424

14,0

90-99

Utlån, avdrag o. a.

92 835 730

11 160 992

13 453 520

20,5

Sum under departementet

96 878 736

15 039 852

17 864 489

18,8