Kunnskapsdepartementet (KD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

I denne proposisjonen omtaler Kunnskapsdepartementet følgjande oppmodingsvedtak:

Vedtak nr. 468, 16. mai 2013. Vedtaket er omtalt under innleiinga til programkategori 07.60.

«Stortinger ber Kunnskapsdepartementet meir aktivt følgje opp at universiteter og høgskoler som forvalter egne bygg, har en god eiendomsforvaltning.»

Vedtak 525, 10. juni 2013. Kunnskapsdepartementet vil komme attende til dette i seinare budsjettproposisjonar.

«Stortinget ber regjeringen foreslå å øke investeringene i avansert vitenskapelig utstyr og annen infrastruktur for forskning slik at norske forskere får tilgang til utstyr av verdensklasse.»

Vedtak 526, 10. juni 2013. Vedtaket omtalast under strategier og tiltak i programkategori 07.70.

«Stortinget ber regjeringen stimulere til økt konkurranse for å bidra til høyere kvalitet i norsk forskning, herunder styrke Forskningsrådets åpne programmer, særlig innen grunnforskning.»

Vedtak 527, 10. juni 2013. Vedtaket omtalast under strategier og tiltak i programkategori 07.70.

«Stortinget ber regjeringen bidra til ytterligere internasjonalisering av norsk forskning gjennom tilknytning til det europeiske forskningsområdet ERA, full deltakelse i Horizon 2020 og utvikling av programsamarbeid med ledende forskningsnasjoner.»

Vedtak nr. 528, 10. juni 2013. Vedtaket omtalast i programkategori 07.60.

«Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om studiekvalitet i høyere utdanning.»

Vedtak 529, 10. juni 2013. Nærings- og handelsdepartementet lager svar til dette oppmodingsvedtaket.

«Stortinget ber regjeringen stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling mellom akademia og næringsliv.»

Vedtak 530, 10. juni 2013. Vedtaket omtalast under tilstandsvurderinga i programkategori 07.70.

«Stortinget ber regjeringen satse mer målrettet på internasjonalt fremragende forskningsmiljøer og universitetsmiljøer i verdenstoppen, etter modell av Global Centers of Expertise.»

Vedtak nr. 577, 14. juni 2013. Vedtaket er omtalt under programkategori 07.20.

«Stortinget ber regjeringen opprette et nasjonalt tilbud om etter- og videreutdanning for PP-tjenesten.»

Vedtak nr. 581, 14. juni 2013. Vedtaket er omtalt under programkategori 07.20.

«Stortinget ber regjeringen bidra til et godt samarbeid mellom helseinstitusjon og institusjonsfylke, og utarbeide en veileder som avklarer ansvarsforholdet når en elev blir innlagt på helseinstitusjon.»