Kunnskapsdepartementet (KD)

2.1

Nøkkeltal for søkning og opptak ved universitet og høgskolar 2007–2012

2.2

Opptak ved universitet og høgskolar 2010–12

2.3

Registrerte studentar ved universitet og høgskolar 2010–12

2.4

Studiepoeng per student ved universitet og høgskolar 2010–12

2.5

Kandidatar ved universitet og høgskolar 2010–12

2.6

Opptak, registrerte studentar og kandidatar på utvalde utdanningar 2010–12

2.7

Tal på inn- og utreisande utvekslingsstudentar ved norske lærestader 2010–12

2.8

Tal på årsverk i undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar 2012

2.9

Avlagde doktorgradar per institusjon 2003–2012

2.10

Doktorgradar etter fagområde og kjønn 2007 og 2012

2.11

Publikasjonspoeng per faglege stilling 2010–12

2.12

Forskingsmidlar frå EU og NFR, universitet og høgskolar 2010–12

2.13

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved statlege institusjonar 2010–12

2.14–2.19

Byggtabellar

2.20

Løyving per universitet og høgskole i 2014

2.21

Tilskott per fagskole i 2014

Tabell 2.1 Nøkkeltal for søkning og opptak ved universitet og høgskolar 2007–2012 1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tal på søkjarar

94 567

96 143

107 112

106 482

110 750

117 691

Søkjarar 19–24 år i pst. av totalt søkjartal

69,5

70,5

68,7

70,2

70,2

69,5

Kvalifiserte søkjarar

69 962

71 395

78 645

87 843

91 749

96 632

Av desse kvinner (i pst.)

61,9

61,9

60,5

60,0

60,3

60,1

Kvalifiserte søkjarar utan tilbod 2

5 803

5 028

7 049

9 916

10 861

11 104

Personar møtt til studiestart

43 290

45 362

48 081

49 782

51 627

53 212

Av desse kvinner (i pst.)

62,7

62,5

60,5

59,8

60,0

59,7

1 Tal for Politihøgskolen er inkluderte frå 2009.

2 Tala omfattar òg søkjarar som ikkje sette seg på venteliste etter første gongs opptak

Kjelde: Samordna opptak

Tabell 2.2 Opptak ved universitet og høgskolar 2010–2012 (pst. kvinner i parentes) 1

Lågare nivå

Høgre nivå

Integrert mastergrad/ profesjonsutdanning

Sum

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Universitet

39 178

(60)

38 059

(59)

37 279

(59)

9 400

(56)

9 951

(56)

10 323

(56)

5 435

(53)

5 971

(53)

6 423

(54)

54 013

(58)

53 981

(58)

54 025

(58)

Statlege vitskaplege høgskolar

2 531

(50)

2 504

(51)

2 604

(53)

1 321

(45)

1 259

(46)

1 411

(47)

234

(56)

201

(70)

258

(61)

4 086

(49)

3 964

(50)

4 273

(52)

Statlege høgskolar

39 128

(65)

40 274

(65)

42 341

(65)

2 939

(67)

3 072

(67)

3 506

(67)

25

(36)

30

(40)

36

(47)

42 091

(65)

43 375

(65)

45 882

(65)

Kunsthøgskolar

243

(65)

260

(67)

248

(68)

117

(73)

103

(66)

114

(62)

360

(67)

363

(66)

362

(66)

Private vitskaplege høgskolar

5 411

(51)

8 117

(52)

9 793

(53)

1 936

(56)

1 978

(57)

2 413

(58)

370

(40)

303

(42)

272

(41)

7 717

(51)

10 398

(53)

12 478

(53)

Private høgskolar

4 875

(71)

5 069

(70)

5 893

(67)

428

(74)

467

(82)

580

(75)

31

(45)

30

(30)

30

(47)

5 334

(71)

5 566

(71)

6 503

(67)

Sum

91 366

(62)

94 283

(61)

98 157

(61)

16 141

(58)

16 830

(58)

18 347

(58)

6 095

(53)

6 535

(53)

7 019

(53)

113 602

(61)

117 648

(60)

123 523

(60)

1 Omfattar studentar finansierte over rammeløyvinga til institusjonane. Program som ikkje er på universitets- og høgskolenivå, som forkurs for ingeniørutdanning, er ikkje med i tala

Kjelde: DBH (Database for statistikk om høgre utdanning)

Tabell 2.3 Registrerte studentar ved universitet og høgskolar 2010–2012 (pst. kvinner i parentes) 1

Lågare nivå

Høgre nivå

Integrert mastergrad/ profesjonsutdanning

Sum

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Universitet

54 735

(60)

54 879

(60)

55 274

(59)

17 964

(58)

19 020

(57)

19 749

(57)

23 924

(53)

24 341

(53)

25 077

(54)

96 624

(58)

98 240

(58)

100 100

(58)

Statlege vitskaplege høgskolar

4 523

(51)

4 693

(52)

4 597

(50)

2 310

(44)

2 349

(44)

2 536

(46)

940

(60)

912

(65)

983

(64)

7 773

(50)

7 954

(51)

8 116

(51)

Statlege høgskolar

70 121

(65)

72 909

(64)

75 913

(64)

5 903

(67)

6 319

(67)

7 066

(67)

62

(35)

85

(38)

100

(44)

76 086

(65)

79 314

(65)

83 079

(64)

Kunsthøgskolar

592

(65)

615

(64)

609

(66)

221

(67)

219

(68)

228

(66)

813

(65)

834

(65)

837

(66)

Private vitskaplege høgskolar

12 514

(49)

16 937

(52)

18 372

(51)

3 219

(53)

3 675

(54)

4 215

(57)

221

(46)

844

(39)

812

(41)

15 954

(50)

21 456

(51)

23 399

(52)

Private høgskolar

8 808

(74)

9 137

(73)

10 207

(71)

832

(70)

859

(77)

964

(77)

133

(37)

146

(47)

151

(43)

9 773

(73)

10 142

(73)

11 322

(71)

Sum

151 294

(62)

159 170

(62)

164 971

(61)

30 449

(58)

32 441

(58)

34 758

(59)

25 280

(53)

26 328

(53)

27 123

(54)

207 022

(60)

217 940

(60)

226 852

(60)

1 Omfattar studentar finansierte over rammeløyvinga til institusjonane. Personar utan studierett og program som ikkje er på universitets- og høgskolenivå, som forkurs for ingeniørutdanning, er ikkje med i tala

Kjelde: DBH

Tabell 2.4 Studiepoeng per student, heiltidsekvivalentar, ved universitet og høgskolar 2010–2012

2010

2011

2012

Universitet

41,9

43,6

43,2

Statlege vitskaplege høgskolar

46,3

47,8

48,0

Statlege høgskolar

48,1

48,4

48,6

Kunsthøgskolar

56,8

55,6

55,2

Private vitskaplege høgskolar

40,5

41,8

39,5

Private høgskolar

52,1

52,4

51,8

Gjennomsnitt

44,7

45,8

45,5

Kjelde: DBH (Database for statistikk om høgre utdanning)

Tabell 2.5 Kandidatar ved universitet og høgskolar 2010–2012 (pst. kvinner i parentes) 1

Lågare nivå

Høgre nivå

Integrert mastergrad/ profesjonsutdanning

Sum

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Universitet

6 430

(66)

6 863

(65)

7 185

(65)

4 633

(57)

5 215

(57)

5 469

(57)

3 161

(51)

3 351

(52)

3 564

(54)

14 224

(60)

15 429

(60)

16 218

(60)

Statlege vitskaplege høgskolar

796

(52)

810

(54)

890

(52)

814

(41)

797

(42)

907

(43)

153

(59)

144

(60)

158

(56)

1 763

(48)

1 751

(49)

1 955

(48)

Statlege høgskolar

11 929

(68)

12 478

(67)

12 893

(65)

925

(66)

1 191

(67)

1 299

(64)

7

(43)

11

(36)

13

(38)

12 861

(68)

13 679

(67)

14 205

(65)

Kunsthøgskolar

169

(64)

164

(63)

173

(63)

96

(67)

100

(60)

93

(72)

265

(65)

264

(62)

266

(66)

Private vitskaplege høgskolar

1 045

(53)

531

(51)

900

(54)

661

(48)

1 258

(53)

624

(54)

112

(45)

87

(41)

108

(41)

1 818

(51)

1 876

(52)

1 632

(53)

Private høgskolar

1 522

(77)

1 542

(77)

1 762

(76)

88

(68)

102

(77)

116

(67)

27

(52)

25

(56)

24

(54)

1 637

(77)

1 669

(77)

1 902

(75)

Sum

21 891

(67)

22 388

(66)

23 803

(65)

7 217

(56)

8 662

(57)

8 507

(57)

3 460

(51)

3 618

(52)

3 867

(54)

32 568

(63)

34 668

(63)

36 178

(62)

1 Omfattar kandidatar finansierte over rammeløyvinga til institusjonane. For lågare nivå har utdanninga eit omfang på minimum 2 år (120 studiepoeng)

Kjelde: DBH

Tabell 2.6 Opptak, registrerte studentar og kandidatar på utvalde utdanningar 2010–2012 (pst. kvinner i parentes) 1

Opptak

Registrerte studentar

Kandidatar

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Medisin

673 (65)

674 (63)

705 (61)

3 610 (63)

3 565 (63)

3 551 (63)

534 (58)

557 (61)

564 (60)

Farmasi

134 (72)

139 (70)

99 (80)

581 (76)

584 (74)

540 (76)

92 (73)

96 (78)

110 (81)

Odontologi

173 (78)

210 (75)

171 (73)

741 (75)

745 (76)

710 (76)

116 (77)

132 (73)

144 (73)

Psykologi

287 (78)

398 (73)

323 (74)

1 352 (75)

1 469 (75)

1 501 (75)

236 (72)

229 (69)

233 (78)

Tannpleiarutdanning

76 (96)

95 (91)

92 (93)

195 (96)

215 (95)

229 (95)

57 (100)

42 (100)

52 (100)

Sjukepleiarutdanning

4 885 (88)

5 133 (87)

5 136 (88)

13 192 (90)

13 796 (89)

13 930 (89)

3 179 (90)

3 294 (91)

3 506 (91)

Fysioterapiutdanning

380 (71)

380 (73)

404 (69)

993 (72)

1 022 (73)

1 064 (70)

273 (75)

270 (70)

291 (77)

Ergoterapiutdanning

288 (81)

308 (81)

319 (79)

691 (82)

734 (83)

748 (82)

176 (82)

179 (85)

198 (83)

Radiografutdanning

237 (66)

257 (68)

250 (66)

573 (70)

569 (70)

572 (69)

121 (68)

149 (77)

139 (73)

Reseptarutdanning

85 (72)

92 (77)

139 (83)

290 (80)

243 (78)

290 (80)

60 (80)

74 (82)

60 (88)

Bioingeniør

280 (85)

294 (82)

281 (76)

716 (82)

711 (83)

732 (82)

143 (84)

190 (82)

172 (82)

Audiografutdanning

35 (66)

56 (54)

34 (62)

84 (64)

108 (61)

79 (59)

34 (74)

18 (50)

29 (69)

Vernepleiarutdanning

1 013 (75)

1 018 (77)

1 178 (78)

2 829 (77)

2 950 (77)

3 156 (78)

740 (81)

678 (81)

752 (79)

Døvetolkutdanning

77 (88)

120 (89)

99 (87)

177 (90)

191 (88)

210 (88)

30 (97)

43 (95)

45 (89)

Tannteknikarutdanning

28 (57)

21 (81)

39 (62)

49 (59)

39 (69)

16 (63)

19 (58)

Ingeniørutdanning

3 582 (16)

3 696 (17)

4 289 (19)

9 411 (17)

9 852 (17)

10 578 (18)

1 919 (22)

2 053 (20)

2 203 (19)

Allmennlærarutdanning

126 (79)

178 (70)

130 (39)

4 763 (76)

3 129 (75)

1 581 (74)

1 532 (75)

1 417 (76)

1 430 (79)

Grunnskolelærarutdanning 1.–7. trinn

1 340 (82)

1 373 (84)

1 344 (83)

1 318 (83)

2 407 (84)

3 387 (84)

Grunnskolelærarutdanning 5.–10. trinn

1 349 (62)

1 285 (62)

1 305 (64)

1 323 (63)

2 337 (63)

3 246 (63)

Teknologiutdanning

2 819 (29)

2 861 (29)

3 076 (30)

9 503 (29)

9 998 (29)

10 368 (30)

1 481 (23)

1 717 (27)

1 957 (28)

Førskolelærarutdanning

2 735 (84)

2 553 (83)

2 899 (82)

7 394 (87)

7 415 (86)

7 637 (86)

1 679 (90)

1 752 (91)

1 833 (88)

Faglærarutdanning

482 (52)

411 (51)

486 (49)

1 166 (56)

1 215 (52)

1 187 (50)

322 (64)

297 (62)

292 (57)

Yrkesfaglærarutdanning

208 (51)

207 (61)

259 (54)

602 (57)

533 (58)

576 (58)

145 (66)

196 (69)

193 (48)

Praktisk-pedagogisk utdanning

2 667 (59)

2 518 (59)

2 629 (60)

3 335 (60)

3 311 (60)

3 443 (59)

1 841 (59)

1 947 (62)

2 002 (61)

1 Tal på studentar og kandidatar finansierte over rammeløyvinga til universitet, statlege og private vitskaplege høgskolar, statlege og private høgskolar og kunsthøgskolar

Kjelde:  DBH

Tabell 2.7 Tal på inn- og utreisande utvekslingsstudentar ved norske lærestader 2010–2012 1

2010

2011

2012

Innreisande

Utreisande

Innreisande

Utreisande

Innreisande

Utreisande

Erasmus/Sokrates

3 512

1 212

3 572

1 319

3 842

1 406

Nordplus

213

199

202

198

198

157

Bilaterale avtaler

957

2 915

882

3 004

986

3 219

Kvotestudentar

353

2

347

2

372

2

Andre program

676

722

904

1 050

978

882

Sum

5 711

5 050

5 907

5 573

6 376

5 666

1 Individbaserte program og forskarutdanning er ikkje med i talgrunnlaget

Kjelde: DBH

Tabell 2.8 Tal på årsverk i undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar ved statlege institusjonar i 2012 1 (pst. kvinner i parentes)

Universitet

Statlege vitskaplege høgskolar

Statlege høgskolar

Kunsthøgskolar

Sum alle institusjonar

Professor

2 577 (24)

218 (19)

378 (29)

36 (47)

3 208 (24)

Dosent/universitetsdosent

28 (33)

2 (100)

58 (34)

2 (100)

90 (37)

Høgskoledosent

5 (0)

5 (0)

Førsteamanuensis

1 927 (38)

181 (41)

1 035 (44)

32 (45)

3 175 (40)

Førstelektor

236 (49)

17 (59)

548 (51)

2 (43)

804 (50)

Amanuensis/høgskolelektor/ universitetslektor

1 015 (56)

99 (49)

2 235 (62)

36 (52)

3 386 (60)

Bistillingar (professor II)

187 (16)

17 (21)

27 (19)

1 (14)

233 (17)

Stipendiatar

3 656 (51)

235 (54)

487 (63)

14 (49)

4 392 (52)

Forskar

876 (42)

30 (47)

23 (46)

929 (43)

Postdoktor

1 046 (48)

40 (44)

18 (60)

1 103 (48)

Høgskolelærar

71 (71)

4 (64)

256 (63)

2 (0)

333 (64)

Vitskapleg assistent

154 (55)

11 (49)

16 (41)

1 (50)

181 (54)

Andre

180 (55)

24 (50)

23 (50)

1 (100)

228 (54)

Sum

11 954 (42)

878 (41)

5 110 (54)

127 (48)

18 068 (46)

1 Data per. 1. oktober 2012

Kjelde: DBH

Tabell 2.9 Avlagde doktorgradar per institusjon 2003–2012

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Universitet

686

728

813

844

975

1 175

1 080

1 115

1 247

1 376

Statlege vitskaplege høgskolar

35

40

33

44

41

55

52

55

56

52

Statlege høgskolar

1

1

4

15

Kunsthøgskolar

Private vitskaplege høgskolar

2

14

9

17

14

14

15

15

22

18

Private høgskolar

Sum

723

782

855

905

1 030

1 245

1 148

1 185

1 329

1 461

Pst. Kvinner

39

39

40

38

45

45

45

46

46

49

Kjelde: DBH

Tabell 2.10 Doktorgradar etter fagområde og kjønn 2008 og 2012

Pst. av alle dr.gradar

Pst. kvinner

2008

2012

2008

2012

Humaniora

10,5

8,8

51,1

52,7

Samfunnsvitskap

22,2

19,6

49,8

56,1

Matematikk/naturvitskap

23,5

22,6

37,2

41,8

Teknologi

11,3

12,5

21,3

20,3

Medisin/helsefag

27,1

32,2

54,6

61,6

Landbruksfag/veterinærmedisin

5,3

4,2

48,5

45,2

Sum/gjennomsnitt

100,0

100,0

45,0

49,4

Kjelde: Doktorgradsregisteret, NIFU

Tabell 2.11 Publikasjonspoeng per faglege stilling 2010–2012 1

Publikasjonspoeng

Publikasjonspoeng per stilling

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Universitet

10 522

11 514

12 137

0,91

0,99

1,04

Statlege vitskaplege høgskolar 2

493

474

540

0,77

0,73

0,84

Statlege høgskolar

1 535

1 737

1 900

0,31

0,35

0,37

Private vitskaplege høgskolar

345

375

353

0,83

0,89

0,84

Private høgskolar

228

272

260

0,43

0,50

0,43

Sum/gjennomsnitt

13 123

14 372

15 190

0,73

0,79

0,83

1 Omfattar følgjande stillingar: professor, professor II, dosent/høgskoledosent/universitetsdosent, førsteamanuensis, førstelektor, amanuensis, høgskolelektor, universitetslektor, forskar, postdoktor, høgskolelærar og stipendiat

2 Indikatoren vitskapleg publisering gjeld ikkje for Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) og Noregs musikkhøgskole (NMH) i finansieringssystemet for universitet og høgskolar. Data frå AHO og NMH er ikkje med i talgrunnlaget. Det er heller ikkje data frå Kunsthøgskolane av same grunn.

Kjelde: DBH

Tabell 2.12 Forskingsmidlar frå EU og NFR, universitet og høgskolar (beløp i 1 000 kr) 2010–2012 1

Totalt EU og NFR 2

EU 3

NFR

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Universitet

2 231 844

2 274 527

2 237 402

184 797

239 009

210 908

2 047 047

2 035 517

2 026 495

Pst. av løyving

14,8

14,1

13,8

1,2

1,5

1,3

13,6

12,6

12,5

Statlege vitskaplege høgskolar

57 205

63 896

59 138

3 990

3 819

2 433

53 216

60 077

56 705

Pst. av løyving

4,5

5

4,4

0,3

0,3

0,2

4,2

4,7

4,3

Statlege høgskolar

131 528

122 844

134 666

7 117

13 357

4 425

124 411

109 488

130 241

Pst. av løyving

1,9

1,6

1,7

0,1

0,2

0,1

1,8

1,4

1,6

Private vitskaplege høgskolar

24 103

27 464

22 138

282

0

76

23 821

27 464

22 062

Pst. av statstilskott

8,8

9,2

7

0,1

0

0

8,7

9,2

6,9

Private høgskolar

2 236

2 309

4 299

0

0

612

2 236

2 309

3 687

Pst. av statstilskott

0,4

0,4

0,6

0

0

0,1

0,4

0,4

0,5

Sum

2 446 916

2 491 040

2 457 644

196 185

256 185

218 454

2 250 730

2 234 855

2 239 189

Pst. av løyving/tilskott

10,2

9,6

9,2

0,8

1

0,8

9,3

8,6

8,4

1 Data frå avlagt rekneskap. Avvik i forhold til revidert rekneskap kan finnast

2 Summane tek høgd for tilskott frå tredjepart og utbetaling av tilskott til andre (EU og Noregs forskingsråd)

3 Inkluderer berre midlar frå program som gir utteljing i indikatoren EU-midlar i finansieringssystemet for universitet og høgskolar

Kjelde: DBH

Tabell 2.13 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved statlege institusjonar (beløp i 1 000 kr) 2010–2012 1

Totalt

Bidrag 2

Oppdrag

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Universitet

1 430 879

1 382 327

1 350 118

1 104 385

982 867

966 438

326 493

399 461

383 680

Pst. av totale driftsinntekter

7,0

6,3

6,1

5,4

4,5

4,4

1,6

1,8

1,7

Vitskaplege høgskolar

102 228

127 321

100 133

43 035

46 973

26 497

59 193

80 347

73 636

Pst. av totale driftsinntekter

6,6

8,0

6,1

2,8

2,9

1,6

3,8

5,0

4,5

Høgskolar

378 448

387 653

355 119

185 049

200 723

166 042

193 399

186 930

189 077

Pst. av totale driftsinntekter

4,8

4,5

3,9

2,3

2,3

1,8

2,4

2,2

2,1

Sum

1 911 555

1 897 301

1 805 370

1 332 468

1 230 563

1 158 977

579 086

666 738

646 394

Pst. av totale driftsinntekter

6,4

5,9

5,5

4,4

3,8

3,5

1,9

2,1

2,0

1 Data frå avlagt rekneskap. Avvik i forhold til revidert rekneskap kan finnast.

2 Midlar frå EU og NFR i tabell 2.12 er ikkje inkluderte

Kjelde: DBH.

Tabell 2.14 Ordinære bygg under oppføring i 2014, Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet, kap. 1580 post 31 og post 33 og kap. 2445 post 33

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner, prisnivå 1.7.2014

Bruttoareal

Høgskolen i Bergen

Samlokaliseringsbygg

2 543,9

51 000 m 2

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Nytt teknologibygg

705,0

16 000 m 2

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Samlokaliseringsbygg

1 064,3

14 600 m 2

Noregs idrettshøgskole

Rehabilitering

837

16 614 m 2

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Nybygg på Ås for veterinærmiljøa ved NMBU og Veterinærinstituttet

(Senter for husdyrforsøk)

6 525,5

63 100 m 2

+ 11 700 m 2

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Rehabilitering, Urbygningen

376,4

8 190 m 2

Universitetet i Bergen

Rehabilitering, universitetsmuseet, fase ein

336,9

2 515 m 2

Universitetet i Oslo

Rehabilitering, sentrumsbygningane (Domus Media), fase ein

540,2

33 000 m 2

Universitetet i Oslo

Rehabilitering, sentrumsbygningane (Domus Media), fase to

392,8

33 000 m 2

Universitetet i Tromsø

Nytt teknologibygg

439,8

9 075 m 2

Universitetet i Tromsø

Nytt bygg for medisin og helsefag (MH2) (parkeringsanlegg)

1 283,9

19 077 m 2

+ 12 000 m 2

Tabell 2.15 Kurantprosjekt under oppføring i 2014, Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet, kap. 2445 post 34

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner (per ferdistillingsdato)

Bruttoareal

Høgskolen i Gjøvik

Rehabilitering, bygg A1

149,5

ca . 7 000 m 2

Høgskolen i Telemark, studiestad Porsgrunn

Auditorium, bibliotek m.m. 1

83,8

1 600 m 2

Universitetet i Stavanger

Nytt laboratoriebygg 2

82,6

1 500 m 2

1 Forventa ferdigstilling 1. halvår 2014.

2 Forventa ferdigstilling 2. halvår 2014.

Tabell 2.16 Prosjekt som er førte fram til forprosjekt

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Universitetet i Bergen

Rehabilitering, universitetsmuseet, fase to

6 660 m 2

Universitetet i Oslo

Nytt utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum

3 388 m 2

Tabell 2.17 Prosjekt for sjølvforvaltande institusjonar under programmering eller i prosjekteringsbestilling hos Statsbygg, Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet, kap. 1580 post 30

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Vitskapsmuseet (Kalvskinnet) 1

Ikkje fastsett

Universitetet i Tromsø

Magasin- og utstillingslokale for Tromsø Museum 2

Ikkje fastsett

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Rehabilitering, tunbygningane

Ikkje oppgitt

Universitetet i Oslo

Nytt anlegg for livsvitskap, inkludert farmasi og kjemi

ca. 66 700 m 2

1 Departementet har sett i gang ei konseptvalutgreiing for framtidig campusløysing ved NTNU, som etterpå vil bli eksternt kvalitetssikra.

2 Departementet har sett i gang ei konseptvalutgreiing, som etterpå vil bli eksternt kvalitetssikra.

Tabell 2.18 Prosjekt innanfor husleigeordninga i prosjekteringsbestilling hos Statsbygg, Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet, kap. 2445 post 30

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Universitetet i Stavanger

Arkeologisk museum, nybygg og ombygging

ca. 5 900 m 2

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Nytt bygg for helse- og sosialfag, Elgesetergata

Ikkje fastsett

Tabell 2.19 Kurantprosjekt som er under programmering eller prosjektering i 2014, Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet, kap. 2445 post 32

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Høgskolen i Hedmark, studiestad Evenstad

Nybygg og ombygging

ca. 1 600 m2

Høgskolen i Molde

Nytt kantinebygg

ca. 2 800 m2

Universitetet i Nordland

Byggjetrinn 6A

Ikkje fastsett

Universitetet i Stavanger

Nybygg for samfunnsvitskaplege fag, inkludert auditorium 1

4 500 m2

1 Ferdig forprosjekt foreligger, og avventer handsaming i regjeringa.

Tabell 2.20 Løyving per universitet og høgskole i 2014 (i 1 000 kroner)

Institusjon

Løyving

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

1 121 206

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

3 855 249

Universitetet i Agder

1 030 303

Universitetet i Bergen

2 739 716

Universitetet i Nordland

550 008

Universitetet i Oslo

4 723 446

Universitetet i Stavanger

1 093 940

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

2 379 642

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

156 019

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole for logistikk

187 336

Noregs handelshøgskole

391 756

Noregs idrettshøgskole

176 601

Noregs musikkhøgskole

238 546

Høgskolen i Bergen

866 343

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

830 439

Høgskolen i Gjøvik

272 106

Høgskolen i Harstad

136 307

Høgskolen i Hedmark

515 776

Høgskolen i Lillehammer

363 045

Høgskolen i Narvik

186 647

Høgskolen i Nesna

125 630

Høgskolen i Nord-Trøndelag

438 040

Høgskolen i Oslo og Akershus

1 840 931

Høgskulen i Sogn og Fjordane

340 105

Høgskolen Stord/Haugesund

287 515

Høgskolen i Sør-Trøndelag

849 649

Høgskolen i Telemark

620 784

Høgskulen i Volda

299 502

Høgskolen i Østfold

534 082

Høgskolen i Ålesund

225 536

Kunsthøgskolen i Oslo

308 874

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

110 524

Samisk høgskole

75 530

Sum statlege verksemder

27 871 127

Det teologiske Menighetsfakultet

72 489

Handelshøyskolen BI

255 728

Misjonshøgskolen, Stavanger

22 433

Ansgar Teologiske Høgskole

12 781

Barratt Due musikkinstitutt

24 059

Bergen arkitekthøgskole

14 495

Høgskolen Betanien

26 357

Campus Kristiania – Markedshøyskolen

37 746

Den norske Eurytmihøyskole

3 484

Diakonhjemmet Høgskole

138 713

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærarutdanning

105 115

Fjellhaug internasjonale høgskole

9 026

Haraldsplass diakonale høgskole

29 487

Høgskolen Diakonova

45 354

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

2 904

Høgskolen for Ledelse og Teologi

6 793

Lovisenberg diakonale høgskole

79 170

NISS Høyskole

33 530

NLA Høgskolen

136 413

Norges Dansehøyskole

9 522

Norges informasjonsteknologiske høgskole

23 543

Rudolf Steinerhøyskolen

11 463

Westerdals Høyskole

39 262

Sum private verksemder

1 139 866

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

50 000

Sum alle verksemder

29 060 993

Tabell 2.21 Tilskott per fagskole i 2014

Fagskole

Tilskott

Bårdar Akademiet AS

12 928 000

Designinstituttet

3 271 000

Det tverrfaglige kunstinstitutt

1 828 000

Einar Granum kunstfagskole

11 776 000

Fabrikken Asker kunstfagskole

4 344 000

Fagskolen for bok og papir

1 109 000

Frelsesarmeens offiserskole

725 000

Hald internasjonale senter

4 015 000

Kunstskolen i Bergen

5 375 000

Kunstskolen i Rogaland

4 411 000

Menighetsbibelskolen

2 985 000

Nordland kunst- og filmfagskole

3 042 000

Norges byggskole

4 003 000

Oslo International Bible College

8 101 000

Tomb fagskole

1 014 000

Ålesund kunstfagskole

4 802 000

Sum

73 729 000

1 Tabellen viser kun tilskott gitte over budsjettet til Kunnskapsdepartementet, kap. 276 post 72.