Kunnskapsdepartementet (KD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Figur 4.1 Verksemder o.a. som er markert med grå farge er styrte av Utdanningsdirektoratet.

Figur 4.1 Verksemder o.a. som er markert med grå farge er styrte av Utdanningsdirektoratet.

Forklaringar og forkortingar:

Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (AIK)

 • Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Administrasjons- og økonomiavdelinga (AØ)

 • Met.no: Meteorologisk institutt

 • NOVA: Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring

 • NUPI: Norsk Utanrikspolitisk Institutt

Barnehageavdelinga (BA) / Opplæringsavdelinga (OA)

Avdelingane er ført opp samla i tabellen, da dei samarbeider tett i etatsstyringa.

 • FUG: Foreldreutvalet for grunnopplæringa

 • FUB: Foreldreutvalet for barnehagar

 • Foreldreutvala er ført opp samla i tabellen, da dei har felles sekretariat og mottar eit felles tildelingsbrev

 • Vea: Statens fagskole for gartnare og blomsterdekoratørar

 • Udir: Utdanningsdirektoratet

 • Statped: Det statlege spesialpedagogisk støttesystemet

Nasjonale senter:

 • Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring

 • Fremmedspråksenteret

 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa

 • Lesesenteret

 • Læringsmiljøsenteret

 • Matematikksenteret

 • Naturfagsenteret

 • Nynorsksenteret

 • Skrivesenteret

 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Samiske skolar

 • Samisk vidaregåande skole og reindriftsskole

 • Samisk vidaregåande skole, Karasjok

 • Sameskolen i Midt-Noreg

 • URLU: Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning

 • SRY: Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Faglege råd for yrkesutdanninga:

 • Fagleg råd for bygg- og anleggsteknikk

 • Fagleg råd for design og handverk

 • Fagleg råd for restaurant- og matfag

 • Fagleg råd for helse- og oppvekstfag

 • Fagleg råd for service og samferdsel

 • Fagleg råd for elektrofag

 • Fagleg råd for teknikk og industriell produksjon

 • Fagleg råd for medier og kommunikasjon

 • Fagleg råd for naturbruk

Universitets- og høgskoleavdelinga (UH)

NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

SIU: Senter for internasjonalisering av utdanning

CRIStin: Current Research Information System In Norway

NUV: Noregsuniversitetet

SO: Samordna opptak

PKU: Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

Forskingsavdelingen (FO)

 • NFR: Noregs forskingsråd

 • FEK: Dei nasjonale forskingsetiske komiteane

Tilknytta verksemder

 • NSD: Norsk samfunnsvitskapeleg datateneste

 • UNIS: Universitetssenteret på Svalbard

 • CESSDA: Consortium of European Social Science Data Archives

Anna

 • FS: Felles studentsystem

 • KFU: Kunnskapssenter for utdanning