Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 344 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet på Ås for veterinærmiljøene ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet og Veterinærinstituttet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 7,8 millioner kroner til studieplasser ved det nye universitetet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Universitetet for miljø og biovitenskap i 2011 og 2012. Dette gir en økning på totalt 102 studieplasser fra 2013 til 2014 ved universitetet. Det nye universitetet er et resultat av sammenslåingen av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole fra 1. januar 2014. Regjeringen foreslår også 1,1 millioner kroner til tre nye stipendiatstillinger. Det foreslås videre 50 millioner kroner til inventar og utstyr til byggeprosjektet på Ås for veterinærmiljøene ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet og Veterinærinstituttet. Det foreslås 41,4 millioner kroner til inventar og utstyr til byggeprosjektet for rehabilitering av Urbygningen. Totalt foreslås en bevilgning på 1,1 milliarder kroner til drift av det nye universitetet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 145 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet for rehabilitering av Urbygningen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge i 2014 å tildele 15 millioner kroner til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 31,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 390 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 2,5 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 938 000 kroner til tre nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås det å bevilge 1,8 milliarder kroner til høyskolen. Se også omtale under Oslo.
 • Regjeringen foreslår å tildele 3 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2014.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 6,8 millioner kroner til Høyskolen for Ledelse og Teologi i Stabekk i Bærum.

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Akershus Teater

6 715

235

6 950

Akershusmuseet

24 069

842

24 911

Grunnlovsjubileet - inventarprosjektet ved Eidsvollsbygningen

9 900

-2 500

7 400

Henie Onstad Kunstsenter

11 123

639

11 762

OscarsborgOperaen

1 931

368

2 299

 SUM

53 738

-416

53 322

 • Regjeringen foreslår å styrke driften ved OscarsborgOperaen med 0,3 millioner kroner i 2014, slik at tilskuddet blir 2,3 millioner kroner. OscarsborgOperaen har hatt tilskudd over statsbudsjettet siden 2010.
 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Henie Onstad Kunstsenter med 0,6 millioner kroner blant annet for å styrke kunstformidlingen til barn og unge. Restaureringen av Eidsvollsbygningen blir ferdig til feiringen av grunnlovsjubileet i 2014.  
 • Regjeringen foreslår en økning på 2,63 millioner kroner til Viken filmsenter. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.
 • E6 Gardermoen i Akershus – Kolomoen i Hedmark
  2,1 milliarder kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 1,7 milliarder kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av dagens tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Minnesund – Skaberud gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange i Hedmark kommune er 22 kilometer. Strekningen inngår i ”Fellesprosjektet E6-Dovrebanen”, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Tre toløps tunneler, tre planskilte kryss og bygging av sammenhengende lokalveg inngår i vegprosjektet. Anleggsarbeidene startet i mai 2012, med sikte på at hele den nye vegen skulle åpnes for trafikk i 2014. Etter konkurs i juni i år hos hovedentreprenøren for den søndre delen av veganlegget legges det nå opp til at 15,6 kilometer åpnes for trafikk høsten 2014 som planlagt. For de resterende 6 kilometer vil en eventuell forsinkelse bli avklart i forbindelse med inngåelse av en ny utbyggingskontrakt.
 • Innenfor investeringsrammen for E6 er det satt av midler til å starte utbedring av Nordbytunnelen i kommunen Ås og Frogn.
 • E16
  Innenfor Oslopakke 3 er det foreslått statlige midler og bompenger til forberedende arbeider på prosjektet E16 Sandvika – Wøyen, med sikte på anleggstart i 2015.
 • E18
  Det er lagt til grunn statlige midler og bompenger fra Oslopakke 3 til prosjektet E18 Vestkorridoren. Midlene skal blant annet brukes til å sluttføre omleggingen av vegsystemet ved Høvik i forbindelse med at Jernbaneverket bygger om Høvik stasjon i Bærum.
 • Riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund
  190 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund. Av dette beløpet forutsettes 160 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Utbyggingen omfatter en 5,1 kilometer lang strekning mellom Lillestrøm og Fetsund i kommunene Skedsmo og Fet. Om lag 4,3 kilometer av strekningen utvides til firefelts veg med 19 meter bredde. 4,9 kilometer av strekningen får midtrekkverk. Prosjektet omfatter også bygging av gang- og sykkelveg langs hele strekningen, to planskilte kryss og en rekke støyskjermingstiltak. I tillegg skal 200 meter av tilstøtende riksveg 159 utvides til firefelts veg. Anleggsarbeidene startet i mai 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk ved utgangen av 2015.
 • Prosjekt Stor-Oslo – fornyelse av infrastrukturen
  243 millioner kroner er foreslått for å videreføre ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornyelse av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling.
 • Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)
  1349 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2014. Av dette beløpet er 1220 millioner kroner satt av til prosjektering, kjøp av grunn og forberedende anleggsarbeider med sikte på oppstart i 2014. 129 millioner kroner går til videreføring av arbeidene med hensettingsspor (parkering for tog) ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet.

  Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon med innføring av Follobanen til Oslo S. Bygging av en om lag 19,5 kilometer lang tunnel, med to atskilte løp, inngår i prosjektet. Utvidelser og ombygging ved Ski stasjon inngår også i prosjektet, blant annet ombygging til flere spor enn i dag. Reguleringsplaner er nå godkjente, og ekstern kvalitetssikring startet i september i år, noe seinere enn tidligere planlagt. Prosjektet er nå planlagt ferdig i 2021.  
 • Dovrebanen
  1 024 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som bygges sammen med Statens vegvesen. Jernbanedelen av Fellesprosjektet omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor som skal bygges parallelt og samtidig med 21 kilometer ny firefelts E6 Minnesund – Skaberud. Forberedende arbeider tok til i 2011, mens selve utbyggingsarbeidene startet våren/sommeren 2012. Den nye jernbanestrekningen skal tas i bruk i 2015.
 • Nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet – ny grunnrute:
  I forbindelse med innføringen av en ny grunnrutemodell for togtrafikken i Østlandsområdet fra desember 2014 blir det gjennomført en rekke tiltak i infrastrukturen for jernbanen. I 2014 er det satt av om lag 795 millioner kroner til disse tiltakene i Akershus:
  - 142 millioner kroner til Eidsvoll (Hovedbanen og Dovrebanen): Hensettings- og vendespor fase 1 og 2. 
  - 143 millioner kroner til Lillestrøm hensetting (Hovedbanen og Kongsvingerbanen)
  - 297 millioner kroner til Høvik vendespor og hensetting
  - 126 millioner kroner til ombygging av sikringsanlegg på Gardermobanen
  -  55 millioner kroner til undergang ved Stabekk stasjon
  -  32 millioner kroner til Oslo S – Lysaker – tiltak for økt kapasitet
 • Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett
  Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Pakken skal finansiere raskere utvikling av transporttilbudet i området, og den skal sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper. Målet i klimaforliket om at vekst i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, er også lagt inn som et nytt hovedmål sammen med mål om økt framkommelighet. Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer statlige jernbaneinvesteringer i regionen.

  Det legges opp til å videreføre igangsatte prosjekter som E18 Bjørvikaprosjektet, E18 Sydhavna og riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund. På E18 Vestkorridoren foreslås det bevilget midler til å videreføre vegombyggingen ved Høvik stasjon, som gjennomføres i forbindelse med Jernbaneverkets ombygging av Høvik stasjon i Bærum.
 • Samferdselsdepartementet stiller seg bak at Oslopakke 3 får ta opp et lån på 1,2 milliarder kroner i 2014, i tillegg til de lån på til sammen 3,05 milliarder kroner som Stortinget tidligere har godkjent for å framskynde prosjekter i Oslopakke 3. I tillegg kommer 900 millioner kroner som Fjellinjen AS har tatt opp for håndtere driften av selskapet. Samferdselsdepartementet forutsetter at gjelden i Oslopakke 3 nedbetales løpende, og at maksimal gjeldsbelastning i 2018 ikke overstiger 6,3 milliarder kroner.  
 • Belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene
  Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til belønningsordningen . Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

  For 2014 er det satt av 280 millioner kroner i belønningsmidler til Oslo/Akershus. For perioden 2013-2016 er det lagt opp til en avtale med Oslo/Akershus med en samlet ramme på 1020 millioner kroner. Utbetaling etter avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Akershus som er aktuell for vern.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 70 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Akershus i 2014. Det gjennomføres investeringsprosjekter på Kjeller og Kolsås.
 • 717-skvadronen med DA-20-fly flyttes fra Rygge flystasjon til Gardermoen flystasjon i løpet av 2014.
 • Regjeringen planlegger å bruke 5,5 millioner kroner til å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Akershus i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 17,4 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert i dette er en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i programmer der Akershus deltar.

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014

Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent.

I Akershus har 17 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Rælingen kommune med 7,1 prosent, mens Gjerdrum kommune har lavest vekst med 3,4 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Akershus i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Akershus hadde 6 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Akershus hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 47 483 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.


Akershus fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 1,0 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Akershus fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 3,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 314 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7 241 kroner per innbygger.

 

Kommune

 

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

 

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

 

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

 

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

7

8

0211 Vestby

5,2

53 767

98

736 932

42 145

6,1

37 760

5,4

0213 Ski

6,2

56 076

98

1 410 381

80 380

6,0

71 866

5,4

0214 Ås

3,4

54 349

98

813 440

31 347

4,0

26 473

3,4

0215 Frogn

3,0

44 702

102

737 297

36 688

5,2

31 989

4,5

0216 Nesodden

2,6

43 922

99

835 155

36 709

4,6

31 535

3,9

0217 Oppegård

5,1

51 562

103

1 294 242

67 618

5,5

59 462

4,8

0219 Bærum

6,5

50 412

109

6 414 651

348 050

5,7

307 462

5,0

0220 Asker

4,5

56 157

107

3 042 079

156 497

5,4

137 011

4,7

0221 Aurskog-Høland

3,2

 

96

715 666

33 874

5,0

29 757

4,3

0226 Sørum

2,8

-836

99

795 003

47 894

6,4

43 317

5,8

0227 Fet

2,2

66 336

98

498 068

25 104

5,3

22 011

4,6

0228 Rælingen

2,3

50 203

98

750 926

49 683

7,1

45 004

6,4

0229 Enebakk

2,0

39 201

96

503 249

26 765

5,6

23 880

5,0

0230 Lørenskog

-0,8

77 181

99

1 579 024

79 159

5,3

69 057

4,6

0231 Skedsmo

2,3

31 097

98

2 379 932

135 463

6,0

120 945

5,4

0233 Nittedal

1,9

4 446

99

1 052 100

51 502

5,1

45 134

4,5

0234 Gjerdrum

2,5

52 294

100

307 625

9 983

3,4

8 171

2,7

0235 Ullensaker

3,8

68 616

98

1 509 986

88 105

6,2

79 241

5,5

0236 Nes

4,0

30 587

96

920 961

44 246

5,0

38 881

4,4

0237 Eidsvoll

1,2

32 133

96

1 049 775

65 834

6,7

59 842

6,0

0238 Nannestad

3,3

59 147

95

542 384

23 257

4,5

20 136

3,9

0239 Hurdal

7,6

35 732

100

144 836

5 612

4,0

4 889

3,5

Fordeles gjennom året

     

8 000

       

Akershus

3,9

47 483

102

28 041 713

1 485 913

5,6

1 313 824

4,9

Akershus fylkeskommune

3,8

314

91

5 265 161

194 141

3,8

154 486

3,0

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst