Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Aust-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Agder i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir universitetet en økning på totalt 155 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår også 1,3 millioner kroner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1 milliard kroner til universitetet. Se også omtale under Vest-Agder.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 4,5 millioner kroner til et nytt vitensenter i Arendal.
 • Regjeringen foreslår en økning på 0,6 millioner kroner til Bomuldsfabrikens Kunsthall slik at tilskuddet i 2014 blir 3,9 millioner kroner. Tilskuddet skal gå til styrking av produksjon og formidling ved institusjonen. Det forutsettes videre oppfølging av planene i forbindelse med utvidelse av driften til å omfatte Kunstarena Torbjørnsbu.
 • Regjeringen foreslår en økning på 4 millioner kroner til en ny museumsenhet i Aust-Agder. I denne enheten vil Aust-Agder kulturhistoriske senter, Grimstad bys museer og Setesdalsmuseet inngå. Økningen vil også styrke driftsgrunnlaget for det nye museumsbygget i Arendal.
 • Regjeringen foreslår at knutepunktfestivalen Kortfilmfestivalen i Grimstad i sin helhet kommer inn igjen på statsbudsjettet fra 2014. Det foreslås en økning på 1,5 millioner kroner til festivalen, til en samlet bevilgning på 2,8 millioner kroner.

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Aust-Agder kulturhistoriske senter

8 700

2 305

11 005

Bomuldsfabriken Kunsthall

3 260

614

3 874

Designtreff 100% Risør

238

8

246

Grimstad bys museer

1 417

1 550

2 967

Næs Jernverksmuseum

2 393

84

2 477

Setesdalsmuseet

Sørnorsk filmsenter

Kortfilmfestivalen i Grimstad

5 261

4 500

1 272

184
0

1 545

5 445

4 500

2 817

 Sum

27 041

6 290

33 331

Aust-Agder kulturhistoriske senter (investeringstilskudd)

20 000

 

28 000

 • E18
  Innenfor midlene til trafikksikkerhetstiltak er det prioritert midler til å bygge midtrekkverk på strekningene Temse – Frivold og Stølen – Harebakken.
 • Riksveg 9
  Det er satt av statlige midler og bompenger til sluttfinansiering av prosjektet riksveg 9 Krokå – Langeid på riksveg 9 i Setesdal.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Aust-Agder som er aktuell for vern.
 • Regjeringen planlegger å bruke 2,8 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Aust-Agder i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Kriminalomsorgsdirektoratet har gjennomført en konseptvalg­utredning for den fremtidige fengselskapasiteten i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder- fylkene. Regjeringen har besluttet å gå videre med konseptvalg bestående av ett eller to nye fengsler i Agderfylkene med en samlet kapasitet på inntil 300 plasser.
 • Regjeringen foreslår å tildele 42,8 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert i dette er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i det programmet Aust-Agder deltar i, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Aust-Agder

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014

Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent.

I Aust-Agder har 5 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lillesand kommune med 6,8 prosent, mens Valle kommune har lavest vekst med 2,9 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Aust-Agder i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Aust-Agder hadde 7 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Aust-Agder hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Aust-Agder hadde i gjennomsnitt 41 725 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Aust-Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,9 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 2,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,3 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 2,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Aust-Agder fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 10,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7060 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7241 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

7

8

0901 Risør

3,1

63 143

97

351 199

12 865

3,8

11 018

3,2

0904 Grimstad

1,6

42 464

96

1 014 151

53 160

5,5

47 302

4,9

0906 Arendal

-1,2

16 702

96

2 004 654

84 506

4,4

72 755

3,8

0911 Gjerstad

-0,4

103 931

101

145 991

4 542

3,2

3 877

2,7

0912 Vegårshei

3,0

57 626

104

121 369

3 634

3,1

3 100

2,6

0914 Tvedestrand

0,4

33 136

95

313 387

18 232

6,2

16 593

5,6

0919 Froland

0,5

63 658

95

278 268

16 482

6,3

15 021

5,7

0926 Lillesand

0,6

84 026

96

487 158

31 151

6,8

28 425

6,2

0928 Birkenes

-0,3

75 661

96

259 559

13 823

5,6

12 497

5,1

0929 Åmli

4,9

82 322

104

122 861

3 522

3,0

3 034

2,5

0935 Iveland

6,4

5 403

105

83 091

2 397

3,0

2 053

2,5

0937 Evje og Hornnes

4,1

37 934

96

185 820

6 961

3,9

6 002

3,3

0938 Bygland

1,2

57 696

106

84 154

2 587

3,2

2 261

2,8

0940 Valle

3,5

78 033

108

83 080

2 334

2,9

1 992

2,5

0941 Bykle

16,1

39 212

133

76 000

2 605

3,5

2 314

3,1

Fordeles gjennom året

     

3 600

       

Aust-Agder

1,2

41 725

97

5 614 341

258 802

4,8

228 242

4,2

Aust-Agder fylkeskommune

10,1

7 060

95

1 333 061

86 519

6,9

78 879

6,3

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst