Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Buskerud

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til studieplasser ved den nye Høgskolen i Buskerud og Vestfold i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 170 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 2 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre 625 000 kroner til to nye stipendiatstillinger. Regjeringen foreslår også 4,4 millioner kroner knyttet til at høyskolen overtar ansvaret for barnehagelærerutdanningen i Drammen. Totalt foreslås det en bevilgning på 830,4 millioner kroner til den nye høyskolen. Se også omtale under Vestfold.
 • Regjeringen foreslår å tildele 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i 2014.
 • Regjeringen foreslår at Brageteatret skal få status som region-/landsdelsinstitusjon fra 2014. Regjeringen foreslår at driftstilskuddet økes med 1 million kroner, noe som gir et samlet forslag til bevilgning på 12,7 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår 5,3 millioner kroner i økt driftstilskudd til museer i Buskerud til blant annet videreføring av konsolideringsprosessen. Følgende museer vil inngå i den nye museumsenheten fra 2014: Eiker og Lågendalen museum, Hallingdal museum, Hringariki, Kunstnerdalen Kulturmuseum og Stiftelsen Portåsen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 2,63 millioner kroner til Viken filmsenter. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Blaafarveværket

8 075

283

8 358

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie

7 049

247

7 296

Eiker og Lågendalen museum

5 339

1 287

6 626

Hallingdal Museum

3 733

1 231

4 964

Hringariki

1 946

1 168

3 114

Kunstnerdalen Kulturmuseum

2 905

1 202

4 107

Norsk Bergverksmuseum

15 023

526

15 549

Brageteatret

11 326

1 396

12 722

Ufordelt - Portåsen

300

11

311

 Sum

55 696

7 351

63 047

 • Riksveg 7
  350 millioner kroner er avsatt til prosjektet ”Riksveg 7 Sokna i Ringerike kommune – Ørgenvika i Krødsherad kommune”. Prosjektet er delvis fiansiert ved bompenger og omfatter bygging av 17 kilometer ny veg. Utbyggingen fører til at riksveg 7 blir forkortet med om lag 20 kilometer. Om lag 6 kilometer bygges med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Resten bygges med forsterket midtoppmerking. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2014. Det ligger nå an til store kostnadsreduksjoner i prosjektet, foreløpig anslått til om lag 270 millioner kroner eller 14 prosent lavere enn prognosen som ble oppgitt i forslag til statsbudsjett for 2013. Reduksjonene skyldes gjennomgående valg av mindre kostnadskrevende løsninger i prosjektet.
 • På riksveg 7 i Buskerud er det ellers satt av midler til blant annet disse tiltakene: Utbedring av jernbaneundergangene på Svenkerud og Trøo, utvidelse av vegbredden og forsterket midtoppmerking på strekningene Flå – Kjerringvik og Veme – kryss med fylkesveg 76.

  Innenfor budsjettforslaget er det også satt av midler til sluttfinansiering for prosjektet ”Riksveg 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingene”.

 • E 134
 • Innenfor investeringsrammen for E16 prioriteres statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda. Det kan bli aktuelt med anleggsstart med bompenger i 2014, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.

 • E 16
  Innenfor investeringsrammen for E16 er det satt av midler til restarbeider og sluttoppgjør for rehabliteringen av Nestunnelen.
 • Riksveg 35
  Innenfor foreslåtte midler til investeringstiltak er det satt av midler til å bygge gang- og sykkelveg på strekningene Toso – Prestemoen og Bjørdalssvingen – Åmot S, på riksveg 35 i Modum kommune.
 • Riksveg 23
  I budsjettforslaget er det satt av midler til bygging av midtrekkverk på strekningen Krokodden – Bjørnstad på riksveg 23.
 • I 2014 er det satt av i alt 318 millioner kroner til tiltak i Buskerud for å kunne gjennomføre et bedre togtilbud i Østlandsområdet fra desember 2014. Midlene går til tiltak på Sundland og Holmen i Drammen og til tiltak for å kunne ta i bruk Steinberg stasjon i forbindelse med ruteendringen.
 • 48 millioner kroner er avsatt til sikkerhetstiltak ved Sundland skifteområde i Drammen. Prosjektet har sammenheng med innføring av bedre togtilbud i Østlandsområdet fra desember 2014 og omfatter blant annet ombygging av dagens sikringsanlegg og flere signaltekniske oppgraderinger som til sammen bedrer sikkerheten og driftssituasjonen.
 • 140 millioner kroner er foreslått til å videreføre arbeidet med å øke kapasiteten for godstrafikken til og fra Holmen i Drammen. Prosjektet omfatter særlig ombygging ved Holmen, slik at godstogene til og fra Holmen bruker kortere tid ut og inn fra hovedspor.
 • 130 millioner kroner er foreslått satt av til prosjektet ”Steinberg stasjon, plattformer”. Steinberg stasjon ble stengt i forbindelse med innføringen av ny grunnrute i 2012. Prosjektet skal etter planen gjennomføres i 2014. Byggingen av to nye plattformer og andre tiltak vil legge til rette for at stasjonen kan gjenåpnes for trafikk i desember 2014.
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene
  Regjeringen foreslår 945 millioner kroner til belønningsordningen for 2014. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

  I 2014 kan det bli aktuelt å fornye avtalen som staten har inngått med Buskerudbyen, og som gjelder ut 2013. En ny avtale med Buskerudbyen vil være avhengig av måloppnåelsen i inneværende avtale. Avsatte midler i 2013 er utbetalt i tråd med avtalte beløp etter byområdene rapporterte om oppnådde resultater i 2012. Utbetaling etter avtalene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til områdesatsing for Indre Oslo øst og Fjell i Drammen. Målet er å medvirke til å snu en negativ levekårsutvikling. Til Fjell i Drammen foreslås en bevilgning på 15 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Buskerud som er aktuell for vern.  
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Buskerud vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Fra 2014 blir også fjellandbruket prioritert som et ledd i en regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk. Siktemålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene, gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon med basis i ressursene fra landbruket, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Fra 2014 blir det avsatt 6 millioner kroner til en satsing på fjellandbruket. Satsingen er avgrenset til to samarbeidsprosjekter, der 4 millioner kroner blir fordelt til fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark, og 2 millioner kroner til fylkene Buskerud og Telemark.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 10 millioner kroner til investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Buskerud i 2014. Det er blant annet godkjent et prosjekt for å avklare rammebetingelser for Forsvarets skytefelt på Heistadmoen og Hengsvann.
 • Regjeringen planlegger å bruke 2,5 millioner kroner til å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Buskerud i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Regjeringen foreslår å etablere straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Buskerud og Telemark. Det vil etableres totalt 30 plasser i de to fylkene. Gjennomføringen skal skje i samarbeid med friomsorgskontoret i Vestfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 39,3 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i det programmet Buskerud deltar i, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Buskerud

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent.

I Buskerud har 12 av 21 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Modum kommune med 6,5 prosent, mens Hemsedal kommune har lavest vekst med 2,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Buskerud i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Buskerud hadde 9 av 21 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Buskerud hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Buskerud hadde i gjennomsnitt 28 737 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Buskerud fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er likt som landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Buskerud fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 6,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5203 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7 241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

0602 Drammen

0,7

19 172

98

3 109 344

148 906

5,0

130 460

4,4

0604 Kongsberg

1,1

35 437

102

1 254 661

51 080

4,2

43 391

3,6

0605 Ringerike

4,5

25 998

96

1 361 493

57 370

4,4

49 403

3,8

0612 Hole

4,2

50 525

111

352 479

18 373

5,5

16 058

4,8

0615 Flå

5,6

36 758

112

70 789

2 136

3,1

1 842

2,7

0616 Nes

3,4

26 309

95

179 221

6 273

3,6

5 354

3,1

0617 Gol

2,7

30 519

96

247 764

12 894

5,5

11 636

4,9

0618 Hemsedal

1,7

56 089

99

126 943

2 750

2,2

2 128

1,7

0619 Ål

2,9

30 213

98

259 596

13 120

5,3

11 852

4,8

0620 Hol

8,3

50 768

103

235 819

9 158

4,0

7 838

3,4

0621 Sigdal

5,1

31 415

101

202 348

6 606

3,4

5 612

2,9

0622 Krødsherad

5,7

8 851

104

124 393

7 274

6,2

6 645

5,6

0623 Modum

3,6

21 126

97

645 999

39 205

6,5

35 596

5,8

0624 Øvre Eiker

-0,4

43 494

96

835 962

42 369

5,3

37 548

4,7

0625 Nedre Eiker

1,9

40 736

96

1 108 250

62 302

6,0

55 897

5,3

0626 Lier

3,2

44 508

100

1 204 160

56 963

5,0

49 656

4,3

0627 Røyken

3,1

11 041

98

956 390

57 829

6,4

52 075

5,8

0628 Hurum

3,9

3 254

96

446 560

22 431

5,3

19 859

4,7

0631 Flesberg

1,8

23 859

99

154 187

8 602

5,9

7 881

5,4

0632 Rollag

2,7

37 508

111

97 315

3 419

3,6

3 054

3,2

0633 Nore og Uvdal

5,4

33 567

105

155 467

6 232

4,2

5 576

3,7

Fordeles gjennom året

     

17 800

       

Buskerud

2,5

28 737

98

13 146 940

635 398

5,1

559 467

4,4

Buskerud fylkeskommune

6,5

5 203

95

2 539 829

115 279

4,8

96 801

4,0

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst