Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Finnmark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å øke opptakskapasiteten med 66 nye studieplasser fra høsten 2014 ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Universitetet er et resultat av fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark fra august 2013. Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 653 000 kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 1,7 millioner kroner til fem nye stipendiatstillinger til universitetet. Totalt foreslås en bevilgning på 2,4 milliarder kroner til drift av universitetet. Se også omtale under Troms.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark i 2014.
 • Regjeringen foreslår en økning på 93 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Samisk høgskole. Totalt foreslås en bevilgning på 75,5 millioner kroner til høyskolen.
 • I tillegg fortsetter Regjeringen oppfølging av Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning og bevilger 1,5 millioner kroner til dette formålet. Midlene fordeles på institusjoner med et særskilt ansvar for samiske saker.
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Scene Finnmark med 0,3 millioner kroner til en samlet bevilgning på 2,4 millioner kroner i 2014. Scene Finnmark er et senter for utvikling og samhandling mellom kulturaktører i Finnmark fylkeskommune, og skal blant annet sikre og videreutvikle kompetanse på produksjon, turné og lokale arrangører i Finnmark og være støttespiller og samarbeidspartner for kulturlivet i fylket og landet for øvrig.

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Kainun institutti - Kvensk institutt

5 137

180

5 317

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

5 155

180

5 335

Scene Finnmark

2 050

372

2 422

Varanger Museum

9 122

319

9 441

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum

3 279

115

3 394

Internasjonalt samisk filmsenter (ISF)

3 051

107

3 158

Sum

27 794

1 273

29 067

 • Regjeringen foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner til ombygging og innredning av et tidligere bankbygg til bruk for Nordkapp museum. Det gir et samlet tilsagn på 7,6 millioner kroner i tilskudd i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Internasjonalt samisk filmsenter (ISF) med 0,1 millioner kroner. ISF har nasjonal status, i den forstand at målgruppen for senterets virksomhet er samiske filmskapere i hele landet (og Norden). 
 •  

Tiltak Nord-Norge:

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge

18 846

760

19 606

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

46 726

3 135

49 861

Ruijan Kaiku - kvensk avis

1 065

37

1 102

Sametinget

72 702

4 500

77 202

Sum

139 339

8 432

147 771

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge med 760 000 kroner, til en samlet bevilgning på 19,6 millioner kroner i 2014. Av økningen er 100 000 kroner knyttet til grunnlovsjubileet. Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge omfatter Musikk i Nordland, Musikk i Troms, Musikk i Finnmark og Nordnorsk Jazzsenter.
 • Regjeringen foreslår å gi Folkemusikk Nord som regionalt folkemusikksenter i nord 0,8 millioner kroner i driftsstøtte for 2014.
 • E6
  264 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Halselv – Møllnes og er en del av utbyggingen av E6 vest for Alta. Prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av dagens veg på en om lag 12,9 kilometer lang strekning. I prosjektet inngår bygging av to tunneler, Kråkenestunnelen med lengde 2440 meter og Storvikatunnelen med lengde 1200 meter. Ny veg betyr at E6 blir innkortet med om lag to kilometer. Det er lagt opp opp til anleggsstart høsten 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

  Til prosjektet E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft er det foreslått 72 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør med entreprenører. Av dette beløpet vil 7 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Etablering av en kontrollstasjon på E6 ved Kvenvikmoen inngår også i investeringsrammen for 2014.
 • E105
  Det er prioritert midler til sluttfinansiering av arbeidene på E105 Storskog – Elvenes. I tillegg er det prioritert midler til å videreføre prosjektet E105 Rundvannet – Hesseng, som er første utbyggingsetappe av strekningen Elvenes – Hesseng.
 • Innenfor investeringsbudsjettet er det ellers satt av midler tiltak for å legge til rette for gående og syklende langs riksvegnettet i Finnmark, blant annet bygging av gang- og sykkelveg på riksveg 94 ved Kvalsund.

 • Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner av midlene skal gå til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene herunder Stabbursnes naturhus og museum, Porsanger og Øvre Pasvik Nasjonalparksenter –Svanhovd.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Finnmark vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Stimuleringsmidler til allmennlegetjenesten i Finnmark og Sogn- og Fjordane videreføres med til sammen 0,7 millioner kroner.
 • Fiskerihavner
  - Båtsfjord kommune får tilskudd til flytebrygger i Båtsfjord på 3,8 millioner kroner
  - Loppa kommune får tilskudd til flytebrygger i Bergsfjord på 400 000 kroner
  - Nordkapp kommune fikk i 2013 tilsagn om tilskudd på 700 000 kroner til flytebrygge i Kamøyvær. Tilskuddet kan utbetales i 2014.
  - Båtsfjord kommune fikk i 2013 tilsagn om tilskudd på 2 millioner kroner til flytebrygger i Båtsfjord. Tilskuddet kan utbetales i 2014.
  - Lebesby kommune får tilsagn om tilskudd til utdyping i Kjøllefjord på 11 millioner kroner. Tilskuddet kan utbetales i 2015.
 •  Som en del av tiltakspakken for torskenæringen foreslår Regjeringen at det bevilges 6 millioner kroner i 2014 til et opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk, der målgruppen er fiskere og ansatte ved fiskemottak. Regjeringen har foreslått en bevilgning på 4 millioner kroner til programmet i 2013.
 • Regjeringen forslår å styrke senter for sjøsikkerhet, oljevern og havovervåking i nordområdene ved sjøtrafikksentralen i Vardø.
 • Regjeringen foreslår å redusere slepebåtkapasiteten i Nord-Norge fra tre til to fartøyer. Det er innført en rekke nye sjøsikkerhetstiltak i Nord-Norge siden slepebåtberedskapen ble etablert. Seilingsleder utenfor territorialfarvannet langs hele kysten fra Vardø til Røst forbedrer mulighetene for at en slepebåt når fram til et fartøy med problemer før en eventuell grunnstøting. Det er innført AIS-overvåking langs hele kyststrekningen, og trafikksentralen i Vardø har ansvar for å koordinere slepebåtberedskapen. I tillegg er det etablert et norsk- russisk skipsrapporteringssystem for området mellom Lofoten og Murmansk fra 1. juni 2013.
 • For å styrke og videreutvikle landbruket i nordområdene er det iverksatt en satsing på arktisk landbruk fra 2013, med vekt på utvikling og økt utnyttelse av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Avsetningen til satsingen på arktisk landbruk blir videreført med 3 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 90 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Finnmark i 2014. Store deler av bevilgningen er relatert til prosjekter på Høybuktmoen, blant annet til oppgradering av skytebaner, og til videreføring av prosjektet for ny mannskapsforlegning.  
 • Prosjekt for bygging av nye stasjoner til grensevakten i Sør-Varanger ble vedtatt av Stortinget i juni 2011. Stasjonen i Svanvik planlegges overlevert i 2013. I 2014 planlegges byggestart for stasjonen på Storskog.
 • Regjeringen planlegger å bruke 5,8 millioner kroner til å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Finnmark i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016sammenlignet med 2006.
 • Den årlige støtten til Barentssekretariatet i Kirkenes er planlagt videreført med 39,5 millioner kroner for å styrke grenseoverskridende folk til folk-samarbeid mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland innen temaer som utdanning, miljø, helse, urfolk, handel og kultur.
 • Regjeringen foreslår å etablere straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Finnmark tilsvarende fem plasser. Gjennomføringen vil skje i samarbeid med friomsorgskontoret i Troms.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 123,6 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i programmer der Finnmark deltar, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

 Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Finnmark

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

I Finnmark har 5 av 19 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hammerfest kommune med 6,7 prosent, mens Berlevåg kommune har lavest vekst med 1,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Finnmark i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 118 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Finnmark hadde 19 av 19 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Finnmark hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Finnmark hadde i gjennomsnitt 64 675 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Finnmark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Finnmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 1,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Finnmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 1,0 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Finnmark fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 0,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 16 272 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7 241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2002 Vardø

10,7

91 003

130

140 394

3 056

2,2

2 482

1,8

2003 Vadsø

0,5

81 701

111

343 142

16 106

4,9

14 436

4,4

2004 Hammerfest

1,2

49 260

113

561 311

35 125

6,7

32 261

6,1

2011 Kautokeino

0,7

52 693

122

198 523

11 904

6,4

11 125

5,9

2012 Alta

1,7

52 508

110

1 103 903

60 508

5,8

55 197

5,3

2014 Loppa

3,5

43 941

146

97 093

2 119

2,2

1 832

1,9

2015 Hasvik

9,9

31 693

145

84 587

4 351

5,4

4 075

5,1

2017 Kvalsund

-1,6

54 633

141

88 739

3 119

3,6

2 839

3,3

2018 Måsøy

5,9

78 001

142

98 041

1 788

1,9

1 453

1,5

2019 Nordkapp

3,2

78 410

119

199 664

5 779

3,0

4 911

2,5

2020 Porsanger

-0,5

41 963

112

226 448

6 483

2,9

5 410

2,4

2021 Karasjok

4,0

50 902

125

180 193

5 040

2,9

4 309

2,5

2022 Lebesby

6,7

69 356

134

115 954

2 437

2,1

2 078

1,8

2023 Gamvik

3,4

81 628

150

87 716

3 481

4,1

3 195

3,8

2024 Berlevåg

2,0

13 839

145

83 717

1 288

1,6

1 011

1,2

2025 Tana

2,9

76 555

121

201 108

8 371

4,3

7 589

3,9

2027 Nesseby

7,9

111 724

144

77 905

2 217

2,9

1 981

2,6

2028 Båtsfjord

4,0

86 940

128

138 501

4 816

3,6

4 232

3,2

2030 Sør-Varanger

2,5

95 323

113

557 676

21 647

4,0

18 910

3,5

Fordeles gjennom året

     

8 000

       

Finnmark

2,5

64 675

118

4 592 614

201 636

4,6

181 325

4,1

Finnmark fylkeskommune

0,7

16 272

130

1 350 346

44 807

3,4

39 743

3,0

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst