Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hedmark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Hedmark i 2011 og 2012. Det gir en økning på 60 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår 313 000 kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 515,8 millioner kroner til høyskolen. I tillegg mottar høyskolen en særskilt bevilgning på 300 000 kroner knyttet til desentralisert utdanning i Kongsvinger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å videreføre det helhetlige opplæringstilbudet ved rusbehandlingsinstitusjonene Tyrilistiftelsen og Fossumkollektivet i Østfold og Hedmark.
 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskudd med 1,7 millioner kroner til Teater Innlandet, herav 0,5 millioner kroner til grunnlovsjubileet i 2014 og 0,5 millioner kroner til styrking av teatrets turnevirksomhet i Oppland og Hedmark. Det samlede tilskuddet blir 22,2 millioner kroner i 2014. Teater Innlandet flytter inn i nye lokaler i Hamar kulturhus 1. november 2013, og det foreslås et økt husleietilskudd på 4,5 millioner kroner til dekning av økte husleieutgifter for teatret, som med dette utgjør i alt 5,4 millioner kroner – i tillegg til det ordinære driftstilskuddet.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Ringsakeroperaen med 3,75 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir 3,9 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Festspillene i Elverum med 0,3 millioner kroner, slik at tilskuddet blir 2,6 millioner kroner i 2014. Festspillene i Elverum er knutepunkt for festspill i et samarbeid med ”Ungdomssymfonikerne”. Det legges særlig vekt på presentasjon av unge talentfulle og lovende kunstnere.

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Festspillene i Elverum

2 266

379

2 645

Hedmark fylkesmuseum

56 029

1 961

57 990

Norsk Skogfinsk Museum

2 627

92

2 719

Ringsakeroperaen

3 567

375

3 942

Teater Innlandet – husleietilskudd

900

4 532

5 432

Teater Innlandet (Hedmark teater) Grunnlov 2014: 500

20 520

1 718

22 238

Prøysen-jubileet

 

5 000

5 000

Film3

Østnorsk filmsenter

2 500

4 000

88
0

2 588

4 000

Sum

92 409

14 145

106 554

 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 5 millioner kroner til Prøysen-jubileet. Midlene skal gå til innhold i det nye Prøysenhuset og til forberedelse av aktiviteter og arrangementer i 100-årsjubileet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner til igangsetting av nytt arkivbygg på Tynset. Det skal gi lokaler for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv. Kostnadsrammen foreslås satt til 808 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår en økning til filmfondet Film3 på 88 000 kroner. Østnorsk filmsenter og filmfondet Film3 dekker fylkene Oppland og Hedmark.
 • E6
  2,1 milliarder kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 1,7 milliarder kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av dagens tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Minnesund – Skaberud gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange i Hedmark kommune er 22 kilometer. Strekningen inngår i ”Fellesprosjektet E6-Dovrebanen”, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Tre toløps tunneler, tre planskilte kryss og bygging av sammenhengende lokalveg inngår i vegprosjektet. Anleggsarbeidene startet i mai 2012, med sikte på at hele den nye vegen skulle åpnes for trafikk i 2014. Etter konkurs i juni i år hos hovedentreprenøren for den søndre delen av veganlegget, legges det nå opp til at 15,6 kilometer åpnes for trafikk høsten 2014 som planlagt. For de resterende 6 kilometer vil en eventuell forsinkelse bli avklart i forbindelse med inngåelse av en ny utbyggingskontrakt. I budsjettforslaget er det satt av midler til bygging av gang- og sykkelveg på E6 forbi Olrud.
 • Riksveg 3
  Innenfor investeringsrammen for riksveg 3 er det prioritert midler til å videreføre prosjektet Åsta bru med tilstøtende veg.
  I tillegg er det satt av midler til utvidelser av vegbredden på strekningen riksveg 3 Opphus nord - Søkkunna bru – Evenstad bru og til tiltak mot utforkjøringsulykker på riksveg 3 Lappland – Hovda bru.
 • E16
  560 millioner kroner er foreslått til den om lag 16,5 kilometer lange strekningen E6 Kongsvinger – Slomarka (tidligere riksveg 2-strekning). Av dette beløpet forutsettes 150 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Vegen skal bygges som firefelts veg med bredde 16,5 meter og midtrekkverk. Anleggsarbeidene tok til i september i fjor, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2014.
 • I budsjettforslaget legges det ellers opp til å utbedre strekningen E16 Kongevegen – Vingersnoret i Kongsvinger kommune, medregnet ny Norsenga bru. Forslaget omfatter også etablering av forsterket midtoppmerking på riksveg 2 Lier – Magnormoen, utbedring av krysset mellom riksveg 2 og fylkesveg 455 og utbedring av et kryss mellom E16 og en kommunal veg på Korsmo.

 • Dovrebanen
  1 024 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som bygges sammen med Statens vegvesen. Jernbanedelen av Fellesprosjektet omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor som skal bygges parallelt og samtidig med 21 kilometer ny firefelts E6 Minnesund – Skaberud. Forberedende arbeider tok til i 2011, mens selve utbyggingsarbeidene startet våren/sommeren 2012. Den nye jernbanestrekningen skal tas i bruk i 2015.
 • Kongsvingerbanen
  38 millioner kroner er foreslått til å sluttføre prosjektet ”Kongsvinger hensetting”. Innføringen av bedre togtilbud i Østlandsområdet og økt trafikk med NSBs nye tog betyr at flere og lengre togsett føres til Kongsvinger som endestasjon. For hensetting og klargjøring av togsettene skal det etableres en driftsbanegård ved Kongsvinger stasjon. 25 millioner kroner er avsatt til å videreutvikle tømmerterminalen på Norsenga, ved Kongsvinger stasjon.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Hedmark som er aktuell for vern.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 991 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder i 2014. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Hamar.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Hedmark vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 millioner kroner til museums- og kulturminnetiltak innenfor energi- og vannressurssektoren i 2014. Ordningen skal bidra til å ivareta, dokumentere og formidle norsk energi- og vannressurshistorie, samt å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien. Norsk Skogmuseum på Elverum er en av hovedsamarbeidspartnerne som er berettiget til å søke tilskudd for å dekke driftsmidler ved museet.
 • Regjeringen vil styrke de landbruksfaglige miljøene ved Høyskolen i Hedmark og Høyskolen i Nord-Trøndelag. Satsingen skal styrke grunnlaget for å opprettholde og videreutvikle gode kunnskapsklynger for norsk landbruk. Den skal også ytterligere bidra til å nå målet om økt matproduksjon innenfor et klima i endring. Regjeringen vil derfor øke støtten til Høyskolen i Nord-Trøndelag.'
 • Regjeringen vil styrke de landbruksfaglige miljøene i Hamarregionen. En styrking av disse miljøene er avgjørende for at dette kan bli et kraftsenter når det gjelder utdanning, kunnskapsproduksjon og etablering av arbeidsplasser i regionen. Midlene skal gi miljøene mulighet til å videreutvikle sin virksomhet som pådriver for ytterligere verdiskapning og arbeidsplasser innen de biobaserte næringene.
 • Fra 2014 blir også fjellandbruket prioritert som et ledd i en regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk. Siktemålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene, gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon med basis i ressursene fra landbruket, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Fra 2014 blir det avsatt 6 millioner kroner til en satsing på fjellandbruket. Satsingen er avgrenset til to samarbeidsprosjekter, der 4 millioner kroner blir fordelt til fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark, og 2 millioner kroner til fylkene Buskerud og Telemark.
 • I Hedmark planlegger Regjeringen å bruke om lag 120 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i 2014. De største utbetalingene er på prosjektene for nytt bygg for dropp- og fallskjermmateriell på Rena, rehabilitering av Forsvarets veteransenter på Bæreia, og til fullføring av grunnervervet i Regionfelt Østlandet.
 • Regjeringen planlegger å bruke 1 million kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Hedmark i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Hedmark er Hærens tyngdepunkt i Sør-Norge. Forsvarets spesialstyrker/Hærens jegerkommando (FSK/HJK), vil organisatorisk overføres fra Hæren til en ny driftsenhet i Forsvaret. FSK/HJK viderefører sin lokalisering i Rena leir. Prosjektet Rena – nytt bygg for dropp- og fallskjermmateriell ble vedtatt av Stortinget i juni 2013 med en kostnadsramme på 108 millioner kroner.
 • Forsvaret kjøpte i 2008 Bæreia fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke for å etablere et rekreasjons- og velferdstilbud for Forsvarets veteraner og deres pårørende. Senteret har vært i drift siden august 2009. Bygningsmassen hadde behov for omfattende oppgradering, og det gjennomføres rehabilitering av hovedbygget og erstatning av forlegningsfløyen og boligene med nybygg.
 • Pilotprosjekt Østerdalen, som er et samarbeid mellom Forsvaret, NAV og kommunene Åmot og Elverum vil bli ferdigstilt i 2014. Prosjektets mål er å utprøve modeller for samarbeid i kommunenes førstelinjetjeneste innenfor områdene NAV, helse og omsorg, barn og familier. Erfaringene fra prosjektet skal bidra til kompetanseheving i landets kommuner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 94,1 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i det programmet Hedmark deltar i, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Hedmark

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Hedmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Hedmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent.

I Hedmark har 5 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Alvdal kommune med 5,8 prosent, mens Rendalen kommune har lavest vekst med 2,9 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Hedmark i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hedmark hadde 11 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Hedmark hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hedmark hadde i gjennomsnitt 41 651 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Hedmark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Hedmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,0 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 1,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Hedmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 1,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Hedmark fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 7,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 408 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7 241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

7

8

0402 Kongsvinger

1,9

43 390

96

842 161

38 100

4,7

33 340

4,1

0403 Hamar

8,1

29 625

96

1 373 659

61 819

4,7

53 842

4,1

0412 Ringsaker

3,5

25 709

95

1 570 532

76 505

5,1

67 501

4,5

0415 Løten

1,8

35 183

96

352 093

13 660

4,0

11 649

3,4

0417 Stange

2,1

32 818

96

908 622

37 875

4,3

32 643

3,7

0418 Nord-Odal

3,9

52 309

98

274 894

13 098

5,0

11 706

4,4

0419 Sør-Odal

6,0

58 753

97

377 130

14 548

4,0

12 443

3,4

0420 Eidskog

2,1

56 382

99

344 270

13 716

4,1

12 029

3,6

0423 Grue

0,9

56 615

102

280 729

9 161

3,4

7 817

2,9

0425 Åsnes

-0,1

46 677

102

413 445

14 902

3,7

12 860

3,2

0426 Våler

2,9

57 145

100

212 419

6 883

3,3

5 856

2,8

0427 Elverum

-1,9

49 713

96

972 368

45 538

4,9

40 040

4,3

0428 Trysil

1,5

66 919

99

367 834

13 746

3,9

11 944

3,4

0429 Åmot

3,0

66 926

102

250 596

8 298

3,4

7 117

2,9

0430 Stor-Elvdal

-2,5

54 597

102

152 685

4 953

3,4

4 244

2,9

0432 Rendalen

6,2

44 607

102

124 116

3 473

2,9

2 960

2,4

0434 Engerdal

11,3

24 230

107

94 363

3 746

4,1

3 377

3,7

0436 Tolga

1,2

41 228

103

105 043

3 546

3,5

3 095

3,0

0437 Tynset

2,8

58 021

99

312 506

12 689

4,2

11 189

3,7

0438 Alvdal

2,5

32 940

101

144 510

7 900

5,8

7 241

5,3

0439 Folldal

3,6

53 617

104

100 443

4 027

4,2

3 583

3,7

0441 Os

2,3

77 205

103

124 750

4 375

3,6

3 828

3,2

Fordeles gjennom året

  

  

  

13 000

  

  

  

 

Hedmark

3,0

41 651

97

9 712 168

414 819

4,5

362 564

3,9

Hedmark fylkeskommune

7,2

4 408

96

2 366 556

133 012

6,0

119 954

5,3

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst