Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hordaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 11,8 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Bergen i 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 120 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår også 2,2 millioner kroner til seks nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 2,7 milliarder kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner til videreføring av rehabiliteringen av universitetsmuseet (fase 1, Sydfløyen) ved Universitetet i Bergen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Norges Handelshøgskole i 2011 og 2012. Det gir en økning på 45 studieplasser fra 2013 til 2014. Totalt foreslås en bevilgning på 391,8 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 18,2 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Bergen i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 235 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 3,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås også en bevilgning på 41 millioner kroner til husleie i forbindelse med nytt bygg for høyskolen på Kronstad. Regjeringen foreslår 625 000 kroner til to nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 866,3 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 230 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet på Kronstad for samlokalisering av Høgskolen i Bergen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,9 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen Stord/Haugesund i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 43 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 611 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 287,5 millioner kroner til høyskolen. Se også omtale under Rogaland.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til 15 nye studieplasser ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2014. Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 110,5 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 130 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet for samlokalisering av Kunst- og designhøgskolen i Bergen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 33,8 millioner kroner til videreføring og drift av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som administreres av Kunst- og designhøgskolen i Bergen.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 14,5 millioner kroner til Bergen arkitekthøgskole.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 378 000 kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble opprettet ved Høgskolen Betanien i 2012. Det gir en økning på 5 studieplasser fra 2013 til 2014. Totalt foreslås en bevilgning på 26,4 millioner kroner til drift av høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 378 000 kroner for videre opptak med nye kull til studieplassene som ble opprettet ved Haraldsplass diakonale høgskole i 2012. Det gir en økning på fem studieplasser fra 2013 til 2014. Totalt foreslås et tilskudd på 29,5 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 1 million kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved NLA Høgskolen. Totalt foreslås et tilskudd på136,4 millioner kroner til høyskolen. NLA Høgskolen består av studiestedene Bergen, Gimlekollen (Kristiansand) og Staffeldtsgate (Oslo).
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 15,1 millioner kroner til drift av Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) som administreres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) ved Universitetet i Bergen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 millioner kroner til Raftostiftelsen i Bergen. Tilskuddet skal bidra til at Raftostiftelsen kan tilby et godt undervisningstilbud om menneskerettighetene for elever, studenter, lærere og andre grupper.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner til et ekstra tilskudd til Kongshaug Musikkgymnas. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak i revidert nasjonalbudsjett om at det faste tilskuddet skal videreføres.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til å opprette en ny landslinje for smedfaget i Odda.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 7,3 millioner kroner for å opprette et nytt nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse ved Universitetet i Bergen.

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Baroniet Rosendal

1 280

45

1 325

Bergen Filharmoniske Orkester

115 844

5 455

121 299

Bergen Kunsthall

8 477

297

8 774

Bergen Nasjonale Opera

19 095

668

19 763

Bergens Sjøfartsmuseum

2 367

83

2 450

BIT Teatergarasjen

5 096

578

5 674

Bymuseet i Bergen

15 143

1 530

16 673

Carte Blanche AS

23 000

1 000

24 000

Den Nationale Scene A/S

106 095

6 713

112 808

Festspillene i Bergen

19 297

676

19 973

Hardanger og Voss museum

9 076

818

9 894

Hordaland Teater

10 862

380

11 242

Kunstmuseene i Bergen

18 936

663

19 599

Museum Vest

6 810

238

7 048

Museumssenteret i Hordaland

10 623

372

10 995

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

3 338

117

3 455

Ole Bull Akademiet

3 512

1 123

4 635

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

5 365

188

5 553

Sunnhordland Museum

2 831

99

2 930

Grieghallen – rehabilitering

 

2 340

2 340

Litteraturhuset i Bergen (ny fra 2014)

 

1 000

1 000

USF Verftet

2 397

84

2 481

Vestnorsk filmsenter

8 200

396

8 596

FUZZ

2 500

88

2 588

 Sum

400 144

24 951

425 095

Olav H. Hauge-senteret (investeringstilskudd)

   

1 500

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Den Nationale Scene med 6,7 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 112,8 millioner kroner. Av økningen skal 2 millioner kroner benyttes til å starte en konseptvalgutredning for oppgradering og eventuell utvidelse av eksisterende bygg. 1 million kroner skal dekke vedlikeholdsbehov som må løses før konseptvalgutredningen er ferdigstilt.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Carte Blanche med 1 million kroner, blant annet til dekning av kostnader knyttet til aspirantordningen. Dette gir et samlet forslag til bevilgning på på 24 millioner kroner i 2014,.
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til BIT Teatergarasjen med 0,4 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 5,7 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Stiftelsen Harmonien/Bergen Filharmoniske Orkester med 5,5 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 121,3 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Ole Bull Akademiet med 1,1 millioner kroner, som gir et samlet forslag til bevilgning på 4,6 millioner kroner i 2014. Institusjonen formidler kunnskap og opplæring i norsk folkemusikk og folkedans til studenter på høyskoler og universiteter, og internasjonalt. Tilskuddet skal blant annet gå til formidling og opplæringstilbud innen folkedans, og til arbeidet med å etablere et nasjonalt hardingfelemaker­studium på bachelornivå.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Norsk publikumsutvikling med 1 million kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner i driftstilskudd til Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen.
 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Bymuseet i Bergen med 1,5 millioner kroner. Økningen omfatter en styrking på 1 million kroner i forbindelse med videre omlegginger av formidlingsformer og ombygginger, blant annet ved Gamle Bergen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Hardanger og Voss museum med 0,8 millioner kroner. Dette omfatter 0,5 millioner kroner til styrking av arbeidet med immateriell kulturarv.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner i tilskudd til ny basisutstilling i Olav H. Hauge-senteret i Ulvik.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til vedlikehold av seilskipet Statsraad Lehmkuhl med 1 million kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestnorsk filmsenter med 0,39 millioner kroner og med 88 000 kr til filmfondet Fuzz. Vestnorsk filmsenter og Fuzz dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
 • E39
  108 millioner kroner er foreslått til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter 1,7 kilometer veg ved Vågsbotn, der 1,2 kilometer skal legges i en ny trasé, medregnet den 0,6 kilometer lange Eikåstunnelen. Med grunnlag i revidert reguleringsplan bygges tunnelen med to løp og resten av strekningen som firefelts veg. Utbyggingen fører til at E39 blir innkortet med om lag én kilometer. Anleggsarbeidene startet i februar 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2014.
 • Innenfor forslaget til investeringsramme for E39 er det prioritert statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal. Det kan bli aktuelt med anleggsstart med bompenger i 2014, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging.

  I budsjettforslaget er det ellers prioritert midler til blant annet disse tiltakene på E39 i Hordaland: Utbedring av Hordviktunnelen, ombygging av Vabakkenrysset, bygging av gang- og sykkelveg Kokstad – Flesland, bygging av gang- og sykkelvegundergang ved Grov og etablering av midtrekkverk E39 Tuft – Flatøy. 

 • Riksveg 7/riksveg 13 Hardangerbrua
  142 millioner kroner er satt av til Hardangerbrua i kommunene Ulvik og Ullensvang.
 • Anleggsarbeidene startet vinteren 2007, og prosjektet ble åpnet for trafikk i august 2013. Prosjektet er finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige midler. De foreslåtte midlene i 2014 stilles til disposisjon av bompengeselskapet. I tillegg er det satt av fire millioner kroner i statlige midler som refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd.

  4 millioner kroner er foreslått til sluttfinansiering av andre byggetrinn for skredsikringsprosjektet Bugjelet – Brimnes på riksveg 7. 

 • Riksveg 13/E16 Vossapakken
  93 millioner kroner er satt av til restarbeider på prosjektet Vossapakken. Av dette beløpet vil 247 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet, medregnet fire millioner kroner i statlige midler som refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd. De foreslåtte midlene for 2014 vil bli brukt til opprusting av E16 gjennom Voss sentrum og til sluttoppgjør.

  Innenfor Vossapakken er det dessuten lagt til grunn midler til ombygging av krysset på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune. Arbeidene skal etter planen bli ferdig i 2014. Innenfor investeringsrammen for riksveg 13 er det blant annet satt av midler til bygging av planskilt kryssing ved Bjørgum skole.
 • E134
  Statlige midler og bompenger er foreslått til å videreføre utbyggingen av E134 Storedalstunnelen, med tilstøtende veg. Utbyggingen starter høsten 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. I budsjettforslaget er det også satt av midler til å utbedre Svandalsflonatunnelene på E134.

  Innenfor investeringsrammen for miljø- og servicetiltak er det satt midler til bygging av døgnhvileplass på E134 Røldal i Odda kommune.
 • E16
  På E16 i Hordaland er det for 2014 satt av statlige investeringsmidler til blant annet disse tiltakene: Bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Hausåker – Kvåle og til videreføring av arbeidet med å utbedre E16 på Skulstadmo i Voss, medregnet ombygging av kryss og bygging av gangtunnel.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord lufthamn, Sørstokken.
 • Vossebanen Bergen stasjon – Fløen og Ulriken tunnel
  590 millioner kroner er foreslått til prosjektene Bergen stasjon – Fløen og Ulriken tunnel. Midlene skal brukes til oppstart av delprosjektet Ulriken tunnel og til planlegging av delprosjektet Bergen stasjon – Fløen.

  Delprosjektet Ulriken tunnel har en samlet lengde på 10,6 kilometer. Av dette skal om lag 8 kilometer gå i ny tunnel. Prosjektet omfatter driving av et nytt enkelt tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av spor og stasjon på Arna og oppgradering av dagens Ulriken tunnel. Forberedende arbeider starter høsten 2013. Nye Ulriken tunnel skal etter planen være ferdig og tas i bruk sommeren 2018. Oppgraderingen av eksisterende Ulriken tunnel planlegges startet i 2018 og skal etter planen være ferdig i 2020.
 • Delprosjektet Bergen stasjon – Fløen ble stanset våren 2010, på grunn av mangel på signalkompetanse. Det er lagt opp til felles signal- og sikringsanlegg med Ulriken tunnel som må utbygges samtidig på hele strekningen. Jernbaneverket vil foreta en detaljert gjennomgang av tekniske løsninger og systemer før ny kostnadsramme og styringsramme blir lagt fram.

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene
  Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til belønningsordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

  For 2014 legges det opp til å tildele Bergen/Hordaland 162 millioner kroner i belønningsmidler, forutsatt at byområdet overholder avtalen som Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune (Bergenregionen) inngikk med staten i 2011. Utbetaling etter avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
 • Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest-Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Hordaland som er aktuell for vern.
 • Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner av midlene skal gå til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene, herunder Folgefonna Nasjonalparksenter, Rosendal, Kvinnherad.
 • Regjeringen foreslår å investere inntil 450 millioner kroner fra statens side i modifikasjoner og videreutvikling av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) i perioden 2014-2017, hvorav 150 millioner kroner foreslås bevilget i 2014. Investeringsrammen skal blant annet muliggjøre videreutvikling av det ledige arealet på Mongstad for mindre skala teknologitesting.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Hordaland vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 millioner kroner til museums- og kulturminnetiltak innenfor energi- og vannressurssektoren i 2014. Ordningen skal bidra til å ivareta, dokumentere og formidle norsk energi- og vannressurshistorie, samt å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien. Norsk Vasskraft- og Industristad­museum (NVIM) i Odda er en av hovedsamarbeidspartnerne som er berettiget til å søke tilskudd for å dekke driftsmidler ved museet og midler til vedlikehold av det fredete kraftanlegget Tysso I.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Havforskningsinstituttet med 4 millioner kroner for å styrke arbeidet med overvåking av lakselus og rømt oppdrettslaks, og bevilgningen til Veterinærinstituttet foreslås økt med 2 millioner kroner for å styrke arbeidet med bekjempelse av lakselus og spredning av lakselus mellom fisk i oppdrett og ville bestander.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) med 5 millioner kroner for å styrke overvåkingen av fremmedstoffer i villfisk. De siste årene er det gjennomført grunnleggende kartlegging av fremmedstoffer i seks viktige kommersielle fiskeslag. Overvåkingen har så langt gitt indikasjoner på at sjømattryggheten generelt er god, men at det for enkelte arter er utfordringer. Jevn og bred stikkprøvebasert overvåking er viktig for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 250 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Hordaland i 2014. Store deler av dette vil bli benyttet til prosjekter som ble godkjent av Stortinget i juni 2013, blant annet etableringen av helikopterdetasjement på Haakonsvern, som omfatter hangarer, kontorer og oppstillingsplasser på Store Bogøy, administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon og administrasjonsbygg og flerbrukshaller til Marinejegerkommandoen.  
 • Sjøforsvarets struktur og organisasjon videreføres, med unntak av Marinejegerkommandoen (MJK), som organisatorisk vil overføres fra Sjøforsvaret til en ny driftsenhet for Forsvarets spesialstyrker. MJK lokalisering videreføres på Haakonsvern orlogsstasjon og med en enhet for styrkeproduksjon, trening og øving av maritime spesialstyrker ved Ramsund. Våren 2013 vedtok Stortinget et investeringsprosjekt på Haakonsvern for Marinejegerkommandoen med en kostnadsramme på 296 millioner kroner. Prosjektet omfatter et administrasjonsbygg og to flerbrukshaller i den gamle MTB-havnen på Haakonsvern. Eksisterende MTB-hangar rives og området miljøsaneres for å gi plass til den nye bygningsmassen. 
 • Forsvarets musikk består av fem profesjonelle korps som er viktige kulturbyggere gjennom sin opptreden i inn- og utland. Et av disse korpsene holder til i Bergen. 
 • Regjeringen planlegger å bruke 2,8 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Hordaland i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 83,2 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Hordaland

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Hordaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Hordaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent.

I Hordaland har 14 av 33 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Masfjorden kommune med 6,7 prosent, mens Jondal kommune har lavest vekst med 3,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Hordaland i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 100 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hordaland hadde 18 av 33 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 206 prosent. Kommunene i Hordaland hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 207 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hordaland hadde i gjennomsnitt 37 435 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Hordaland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Hordaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 0,9 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Hordaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,1 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 0,9 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Hordaland fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 3,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 11 987 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7 241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1201 Bergen

1,0

30 634

101

12 739 158

584 891

4,8

505 353

4,1

1211 Etne

4,3

40 511

101

224 960

11 368

5,3

10 274

4,8

1216 Sveio

0,6

32 357

97

284 327

15 369

5,7

13 904

5,1

1219 Bømlo

0,4

39 288

99

612 704

23 486

4,0

20 263

3,4

1221 Stord

1,7

4 721

98

874 566

38 067

4,6

32 920

3,9

1222 Fitjar

2,8

43 220

102

169 324

7 234

4,5

6 412

3,9

1223 Tysnes

1,6

41 436

105

166 331

5 472

3,4

4 713

2,9

1224 Kvinnherad

5,5

69 360

100

714 198

35 499

5,2

31 952

4,7

1227 Jondal

2,5

49 672

109

75 420

2 221

3,0

1 939

2,6

1228 Odda

-2,7

62 851

102

378 080

13 462

3,7

11 594

3,2

1231 Ullensvang

0,4

41 224

101

205 364

7 338

3,7

6 416

3,2

1232 Eidfjord

13,0

-19 509

119

67 593

2 114

3,2

1 849

2,8

1233 Ulvik

7,1

9 046

112

79 165

3 327

4,4

3 038

4,0

1234 Granvin

5,1

55 806

111

63 652

1 928

3,1

1 684

2,7

1235 Voss

-0,3

37 233

97

719 002

31 221

4,5

27 423

4,0

1238 Kvam

2,7

75 297

100

460 814

17 021

3,8

14 694

3,3

1241 Fusa

-0,9

44 421

97

215 883

7 373

3,5

6 336

3,0

1242 Samnanger

3,6

43 465

103

139 984

6 616

5,0

5 951

4,4

1243 Os

3,7

51 072

97

873 199

45 462

5,5

40 380

4,8

1244 Austevoll

7,9

40 913

109

293 645

14 886

5,3

13 245

4,7

1245 Sund

3,8

37 601

97

321 752

15 265

5,0

13 481

4,4

1246 Fjell

-1,1

48 528

98

1 094 242

54 246

5,2

47 668

4,6

1247 Askøy

1,9

65 167

96

1 305 603

75 941

6,2

68 660

5,6

1251 Vaksdal

4,7

37 508

98

237 488

7 965

3,5

6 853

3,0

1252 Modalen

9,4

37 922

131

38 453

1 381

3,7

1 281

3,4

1253 Osterøy

0,0

29 526

96

382 035

15 890

4,3

13 812

3,8

1256 Meland

0,5

46 732

98

366 143

20 170

5,8

18 178

5,2

1259 Øygarden

5,2

59 355

97

228 028

13 139

6,1

11 893

5,5

1260 Radøy

3,0

37 624

97

259 033

9 466

3,8

8 109

3,2

1263 Lindås

6,8

43 794

98

742 433

35 386

5,0

31 250

4,4

1264 Austrheim

2,2

37 733

108

158 615

5 476

3,6

4 596

3,0

1265 Fedje

5,0

7 121

121

50 795

1 871

3,8

1 712

3,5

1266 Masfjorden

4,6

40 166

107

113 144

7 099

6,7

6 637

6,2

Fordeles gjennom året

     

24 500

       

Hordaland

1,7

37 435

100

24 679 634

1 137 152

4,8

993 970

4,2

Hordaland fylkeskommune

3,3

11 987

102

5 625 472

202 611

3,7

168 214

3,1

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst