Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Møre og Romsdal

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 million kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole for logistikk, i 2011. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2013 til 2014. Totalt foreslås en bevilgning på 187,3 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskulen i Volda i 2011. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 807 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 828 000 kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også en økning på 500 000 kroner for å styrke Seanse (arena for kompetanse og utvikling av samarbeid mellom barnehage, skole og kulturfeltet). Totalt foreslås en bevilgning på 299,5 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4,2 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Ålesund i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 70 studieplasser fra 2013 til 2014. Totalt foreslås en bevilgning på 225,5 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å øke det ordinære driftstilskuddet til Teatret Vårt med 1,3 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 26,6 millioner kroner i 2014. I tillegg foreslås det et husleietilskudd på 2,4 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Nordmøre museum med 1 million kroner. Dette omfatter tilskudd til driftsutgifter ved det nye Skimuseet i Rindal.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestnorsk filmsenter med 0,39 millioner kroner og med 88 000 kr til filmfondet Fuzz. Vestnorsk filmsenter og Fuzz dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Alle beløp i 1 000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Kulturkvartalet

6 612

231

6 843

Molde Internasjonale Jazzfestival

6 588

231

6 819

Molde Internasjonale Jazzfestival - husleietilskudd

897

31

928

Nordmøre Museum

7 062

1 047

8 109

Nynorsk kultursentrum

16 865

590

17 455

Operaen i Kristiansund

14 152

495

14 647

Romsdalsmuseet

6 181

216

6 397

Sunnmøre Museum

13 939

488

14 427

Teatret Vårt - husleietilskudd

2 330

82

2 412

Teatret Vårt - Regionteateret i Møre og Romsdal AS

25 294

1 300

26 594

Sum

99 920

4 711

104 631

Romsdalsmuseet (investeringstilskudd)

4 000

 

4 000

 • E39
  Til E39 Kvivsvegen er det foreslått en statlig bevilgning på 18,9 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2012. Midlene i 2014 vil gå til restarbeider og sluttoppgjør. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet gir ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytter sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion.

  66 millioner kroner er foreslått som statlig bevilgning til skredsikringsprosjektet E39 Hjartåberga i Volda kommune. Prosjektet åpnes for trafikk i desember i år. De foreslåtte midlene går til restarbeider og sluttoppgjør.

  For 2014 er det prioritert midler til å fullføre utbedringen av E39 på strekningen Geitvika – Årset. Innenfor forslaget til riksveginvesteringer i 2014 er det satt av midler til døgnhvileplass for tungtrafikken på E39 ved Digernes.

  For prosjektet E39 Astad – Knutset i Gjemnes kommune er det satt av statlige midler til restarbeider og sluttfinansiering, medregnet tilbakebetaling til bompengeselskapet.
 • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen
  604 millioner kroner er til sammen foreslått til prosjektet E 136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen.Av de foreslåtte midlene i 2014 forutsettes 298 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

  Prosjektet Tresfjordbrua i Vestnes kommune omfatter bygging av om lag 2,8 kilometer ny veg. Selve brua er på 1,2 kilometer, og bruprosjektet omfatter også en sjø- og landfylling på 0,8 kilometer. Bygging av lokalveger, med tilbud for gående og syklende, er ellers en del av prosjektet. Tresfjordbrua fører til en innkorting av E136 på om lag 13 kilometer. Fra Vikebukt til Helland som er kommunesentrum i Vestnes kommune, blir innkortingen om lag 22 kilometer. Prosjektet Vågstrandstunnelen i Rauma kommune omfatter en om lag 3,6 kilometer lang tunnel og om lag 1,2 kilometer ny veg i dagen. Omlegging av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene tok til høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2015.
 • På E136 er det satt av statlige midler til trafikksikkerhetstiltak i Tresfjorden og til utbedring av Hjelvikbruene.

 • Riksveg 659 Gjøsund – Røysa
  På riksveg 658 Gjøsund – Røysa i Giske kommune legges det opp til å starte bygging av gang- og sykkelveg med forskutterte midler fra Avinor AS.
 • Riksveg 70
  240 millioner kroner er foreslått for å videreføre prosjektet ”Riksveg 70 Oppdølstranda” i Sunndal kommune. Prosjektet omfatter en 9 kilometer lang strekning, der 7,6 kilometer skal legges i tunnel. Bygging av om lag 0,5 kilometer gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Møre og Romsdal som er aktuell for vern.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Møre og Romsdal vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke støtten til infrastruktur i Nofima med 5 millioner kroner i 2014. Nivået på infrastrukturstøtten for 2015 og senere vil kunne bli endret når det er gjennomført en samlet vurdering av drift og finansiering for alle stasjonene som Havforskningsinstituttet og Nofima disponerer.
 • Regjeringen foreslår å etablere straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Møre og Romsdal tilsvarende fem plasser. Gjennomføringen skal skje i samarbeid med friomsorgskontoret i Sogn og Fjordane.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 130,3 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Møre og Romsdal

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Møre og Romsdal anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Møre og Romsdal anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent.

I Møre og Romsdal har 12 av 36 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hareid kommune med 6,8 prosent, mens Stordal kommune har lavest vekst med 3,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Møre og Romsdal i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Møre og Romsdal hadde 15 av 36 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Møre og Romsdal hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Møre og Romsdal hadde i gjennomsnitt 44 944 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Møre og Romsdal fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Møre og Romsdal fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Møre og Romsdal fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Møre og Romsdal fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 2,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 11 212 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7 241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1502 Molde

0,5

9 901

98

1 211 181

53 717

4,6

46 376

4,0

1504 Ålesund

-0,9

12 543

99

2 096 725

96 194

4,8

83 211

4,1

1505 Kristiansund

-1,1

46 708

99

1 148 713

45 790

4,2

39 186

3,5

1511 Vanylven

2,8

49 979

102

197 860

7 525

4,0

6 621

3,5

1514 Sande

3,2

60 549

107

161 481

8 318

5,4

7 560

4,9

1515 Herøy

2,7

54 669

104

461 377

21 869

5,0

19 193

4,3

1516 Ulstein

2,1

28 891

102

393 718

12 236

3,2

9 935

2,6

1517 Hareid

1,1

59 410

96

251 445

15 984

6,8

14 600

6,2

1519 Volda

-1,7

70 078

96

437 208

16 590

3,9

14 196

3,4

1520 Ørsta

1,2

56 985

96

529 081

27 597

5,5

24 768

4,9

1523 Ørskog

2,3

51 174

101

126 148

6 334

5,3

5 720

4,7

1524 Norddal

-0,7

56 845

105

114 146

4 449

4,1

4 003

3,6

1525 Stranda

1,2

:

98

244 531

10 045

4,3

8 794

3,7

1526 Stordal

7,8

76 358

109

72 967

2 150

3,0

1 867

2,6

1528 Sykkylven

0,0

54 484

95

377 595

14 476

4,0

12 395

3,4

1529 Skodje

1,1

60 943

98

221 224

9 978

4,7

8 814

4,1

1531 Sula

5,3

58 318

97

429 448

23 106

5,7

20 833

5,1

1532 Giske

2,8

76 876

97

381 014

17 361

4,8

15 314

4,2

1534 Haram

3,1

70 853

98

457 875

17 804

4,0

15 321

3,5

1535 Vestnes

5,9

56 146

99

319 666

12 876

4,2

11 081

3,6

1539 Rauma

0,3

37 069

98

391 671

14 942

4,0

12 930

3,4

1543 Nesset

-3,5

67 690

104

173 431

6 750

4,0

5 978

3,6

1545 Midsund

2,2

61 799

107

124 525

5 474

4,6

4 929

4,1

1546 Sandøy

-0,8

63 664

110

87 816

3 028

3,6

2 657

3,1

1547 Aukra

23,8

81 325

97

180 323

8 755

5,1

7 814

4,5

1548 Fræna

-0,1

58 272

97

486 445

29 681

6,5

27 079

5,9

1551 Eide

1,6

76 776

98

187 658

6 361

3,5

5 421

3,0

1554 Averøy

1,0

78 252

97

287 131

17 889

6,6

16 341

6,0

1557 Gjemnes

1,6

57 256

106

154 876

4 605

3,1

3 913

2,6

1560 Tingvoll

0,0

83 041

99

181 771

6 033

3,4

5 195

2,9

1563 Sunndal

4,0

53 366

97

372 035

16 378

4,6

14 461

4,0

1566 Surnadal

3,3

50 598

99

314 258

11 500

3,8

9 905

3,3

1567 Rindal

2,8

48 689

100

123 550

3 936

3,3

3 382

2,8

1571 Halsa

6,6

74 141

103

104 608

3 123

3,1

2 689

2,6

1573 Smøla

2,9

65 091

102

130 119

4 291

3,4

3 703

2,9

1576 Aure

4,4

52 863

112

227 651

9 566

4,4

8 601

3,9

Fordeles gjennom året

     

47 523

       

Møre og Romsdal

1,7

44 944

99

13 208 793

578 636

4,6

506 708

4,0

Møre og Romsdal fylkeskommune

2,4

11 212

108

3 477 912

158 176

4,8

140 432

4,2

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst