Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nord-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2011. Det gir en økning på 29 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 714 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 438 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 17,1 millioner kroner til Falstadsenteret på Ekne i Levanger. Tilskuddet skal bidra til at Falstadsenteret kan drive et opplærings- og dokumentasjonssenter om fangehistorie fra andre verdenskrig samt fremme kunnskap om demokrati, humanitær folkerett og menneskerettighetene.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nord-Trøndelag Teater med 3,3 millioner kroner, slik at tilskuddet i 2014 blir 13,9 millioner kroner. Statens andel av driftstilskuddet vil med denne økningen være på 70 prosent.
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Opera Trøndelag (tidligere Steinvikholm Musikkteater) med 0,3 millioner kroner knyttet til grunnlovsjubileet. Tilskuddet i 2014 er foreslått til 4,1 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 0,8 millioner kroner i driftsstøtte til Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans/Stiftinga Hilmar Alexandersen.

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Museet Midt IKS (Namdal fylkesmuseum)

9 666

338

10 004

Nord-Trøndelag Teater

10 663

3 273

13 936

Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival

2 266

79

2 345

Rock City Namsos

5 839

204

6 043

Steinvikholm musikkteater (Grunnlov 2014: 300)

3 668

428

4 096

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

22 368

783

23 151

 Sum

54 470

5 105

59 575

 • E6
  46 millioner kroner er foreslått til E6 Værnes – Kvithammar i Stjørdal kommune. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes én million kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet i 2008. Deler av prosjektet ble åpnet for trafikk i 2011 og 2012. Hele E6-delen av prosjektet skal åpnes i desember i år. I 2014 gjenstår sluttføring av Ringveg nord og avsluttende arbeider på nordre del av E6.

  Det er satt midler til prosjektet E6 Harran – Nes bru som ventes åpnet for trafikk i 2014.

  Innenfor investeringsrammen for E6 er det også satt av midler til bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Nedre Fiskumfoss – Fiskemelv og til bygging av midtrekkverk og gang- og sykkelveg på strekningen Mære – Vist.
 • Modernisering og elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen
  154 millioner kroner er foreslått til prosjektet dobbeltspor Hell – Værnes. Utskifting av Stjørdalselva bru fra 1900 inngår som en del av byggingen av dobbeltspor fra Hell stasjon og fram til Værnes. Det nye dobbeltsporet vil øke hastigheten og kapasiteten i togframføringen på Trønderbanen. Prosjektet legger også til rette for bedre utnyttelse av kapasiteten i Gevingåsen tunnel som ble åpnet i 2011. Prosjektet har også sammenheng med ombyggingen av Værnes holdeplass. Detaljplan og reguleringsplan ventes godkjent i oktober i år. Etter planen skal prosjektet tas i bruk i 2018, og det vil være ferdig i 2019. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med forslag til kostnadsramme etter at reguleringsplanen for prosjektet er ferdig behandlet.
 • 29 millioner kroner er foreslått til Værnes holdeplass. Midlene skal brukes for å bedre atkomsten for togreisende til og fra Værnes lufthavn. Utbyggingen skjer i sammenheng med utbyggingen av dobbeltsporet Hell – Værnes og Avinors ombygging av terminalen og utbygging av flyplassen.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Nord-Trøndelag som er aktuell for vern.  
 • Fra 2014 blir også fjellandbruket prioritert som et ledd i en regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk. Siktemålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene, gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon med basis i ressursene fra landbruket, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Fra 2014 blir det avsatt 6 millioner kroner til en satsing på fjellandbruket. Satsingen er avgrenset til to samarbeidsprosjekter, der 4 millioner kroner blir fordelt til fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark, og 2 millioner kroner til fylkene Buskerud og Telemark.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 40 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nord-Trøndelag i 2014. Prosjektet for kai i Namdalseid ble vedtatt av Stortinget høsten 2012. Prosjektet omfatter etablering av en ny kai øst for dagens anlegg for fartøy som skal ivareta mottak og utskifting av forhåndslagret utstyr i Trøndelag. Prosjektet har en kostnadsramme på 136 millioner kroner.
 • Regjeringen planlegger å bruke 4,5 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nord-Trøndelag i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Banemyra skytefelt er lagt ned, og skal miljøsaneres i 2014.
 • Regjeringen foreslår å etablere straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Nord-Trøndelag. Til sammen vil det etableres 35 plasser i Trønderlagfylkene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 115,7 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i det programmet Nord-Trøndelag deltar i, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Nord-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent.

I Nord-Trøndelag har 7 av 23 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lierne kommune med 5,9 prosent, mens Flatanger kommune har lavest vekst med 1,8 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Nord-Trøndelag i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 100 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nord-Trøndelag hadde 15 av 23 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 56 639 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,5 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 1,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 1,0 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var -1368 kroner (Nord-Trøndelag fylkeskommune har negativ netto lånegjeld. Dette skyldes store videreutlån til kraftselskap som blir trukket fra når en regner ut netto lånegjeld) per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7 241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1702 Steinkjer

2,5

31 612

97

1 050 685

47 861

4,8

42 097

4,2

1703 Namsos

-2,1

58 194

99

664 317

29 212

4,6

25 707

4,0

1711 Meråker

-1,0

86 910

100

144 170

5 877

4,2

5 203

3,7

1714 Stjørdal

1,4

57 938

96

1 082 252

53 811

5,2

47 756

4,6

1717 Frosta

-3,6

55 989

106

147 719

6 723

4,8

6 019

4,2

1718 Leksvik

0,2

57 194

101

210 685

7 484

3,7

6 534

3,2

1719 Levanger

0,5

61 394

97

911 540

36 779

4,2

31 631

3,6

1721 Verdal

2,2

65 974

98

716 032

26 095

3,8

22 182

3,2

1724 Verran

1,6

57 924

104

152 153

4 873

3,3

4 113

2,8

1725 Namdalseid

0,8

55 131

106

112 318

3 402

3,1

2 946

2,7

1736 Snåsa

7,2

81 932

110

133 026

4 225

3,3

3 646

2,8

1738 Lierne

4,3

56 781

111

106 241

5 890

5,9

5 513

5,5

1739 Røyrvik

-2,7

91 936

126

44 529

964

2,2

837

1,9

1740 Namsskogan

0,5

85 093

115

72 374

1 518

2,1

1 294

1,8

1742 Grong

2,2

91 192

110

150 023

5 489

3,8

4 824

3,3

1743 Høylandet

-2,0

35 716

108

96 061

2 623

2,8

2 284

2,4

1744 Overhalla

2,4

53 814

98

202 024

8 116

4,2

7 122

3,7

1748 Fosnes

-1,3

52 662

122

53 532

2 129

4,1

1 950

3,8

1749 Flatanger

2,9

54 611

122

78 738

1 383

1,8

1 071

1,4

1750 Vikna

3,1

61 461

99

238 744

12 035

5,3

10 872

4,8

1751 Nærøy

2,3

65 624

99

285 275

13 075

4,8

11 703

4,3

1755 Leka

1,1

54 915

127

47 050

2 312

5,2

2 158

4,8

1756 Inderøy

4,2

52 959

106

372 221

11 921

3,3

10 116

2,8

Fordeles gjennom året

     

23 500

       

Nord-Trøndelag

1,3

56 639

100

7 095 209

299 697

4,4

263 479

3,9

Nord-Trøndelag fylkeskommune

4,0

-1 368

110

2 008 864

67 245

3,5

58 192

3,0

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst