Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Nordland i 2011. Det gir en økning på 50 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 963 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår en økning på 674 000 kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår 625 000 kroner til to nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 550 millioner kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til 60 nye studieplasser ved Høgskolen i Narvik i 2014. Totalt foreslås en bevilgning på186,6 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 70 millioner kroner til Narviksenteret. Om lag 67,5 millioner kroner er øremerket kostnader knyttet til nye lokaler på Narvik Torv for Narviksenteret og Nordland Røde Kors Krigsminnemusem. Tilskuddet skal bidra til at Narviksenteret kan fremme arbeidet med fred og menneskerettigheter gjennom dokumentasjon og formidling med basis i krigs- og okkupasjonshistorien til Nord-Norge.
 • Regjeringen foreslår en økning på 362 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Nesna. Totalt foreslås en bevilgning på125,6 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 0,7 millioner kroner til knutepunktinstitusjonen Nordnorsk Kunstnersenter/Lofoten International Art Festival, slik at tilskuddet i 2014 blir 6,8 millioner kroner. Institusjonen har etablert seg som en viktig kunstinstitusjon i Nord-Norge - både gjennom visninger av kunst i eget galleri i Svolvær og gjennom samarbeid m/bl.a. Barents Spektakel og Festspillene i Harstad om presentasjon av kunst rundt om i landsdelen

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Helgeland museum

15 342

537

15 879

Museum Nord

16 038

2 061

18 099

Nordland Teater - Husleietilskudd

2 157

75

2 232

Nordland Teater AS

24 604

861

25 465

Nordlandsmuseet (Salten Museum)

13 541

1 474

15 015

Nordnorsk Kunstnersenter

6 125

714

6 839

Norsk Luftfartsmuseum

11 985

419

12 404

Sum

89 792

6 141

95 933

Kulturkvartalet i Bodø (investeringstilskudd)

35 000

 

50 000

Hurtigrutemuseet - vernebygg (investeringstilskudd)

   

4 000

 • Regjeringen foreslår et samlet tilsagn på 40 millioner kroner i tilskudd til et vernebygg over det landsatte skipet MS Finnmarken, som ligger i tilslutning til Hurtigrutemuseet i Stokmarknes. I statsbudsjettet 2014 foreslås det å bevilge 4 millioner kroner til oppstart.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nordlandsmuseet med 1,5 millioner kroner.Nordlandsmuseet omfatter 20 museumsanlegg i ni kommuner. Økningen inkluderer midler til styrking av driften.
 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Museum Nord med 2 millioner kroner. Økningen omfatter tilskudd til sluttføring av en konsolideringsprosess der også Galleri Espolin, Lofotakvariet og Hurtigrutemuseet vil inngå i Museum Nord.
 • Tiltak Nord-Norge:

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge

18 846

760

19 606

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

46 726

3 135

49 861

Ruijan Kaiku - kvensk avis

1 065

37

1 102

Sametinget

72 702

4 500

77 202

Sum

139 339

8 432

147 771

 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet med 3,1 millioner kroner til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, slik at det samlede tilskuddet blir 49,9 millioner kroner.
  Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ble etablert i 2009 av Bodø og Tromsø kommuner og består i dag av Symfoniorkesteret, Operavirksomheten, samt ensemblene Bodø Sinfonietta og Tromsø kammerorkester.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge med 760 000 kroner, til en samlet bevilgning på 19,6 millioner kroner i 2014. Av økningen er 100 000 kroner knyttet til grunnlovsjubileet. Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge omfatter Musikk i Nordland, Musikk i Troms, Musikk i Finnmark og Nordnorsk Jazzsenter.
 • Regjeringen foreslår å gi Folkemusikk Nord som regionalt folkemusikksenter i nord 0,8 millioner kroner i driftsstøtte for 2014.
 • E6 med tilknytninger
  100 millioner kroner er satt av til prosjektet E6 Helgeland nord. Midlene i 2014 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring av en 62 kilometer lang strekning mellom Korgen og Bolna, fordelt på 10 delstrekninger. På store deler av strekningen vil utbyggingen skje gjennom utviding av vegbredden, utretting av svinger og forsterking av bæreevnen i dagens vegtrasé. Prosjektet er ventet å gi en reduksjon i reisetid på om lag 11 minutter.
 • Til riksveg 80 Løding - Vikan er det avsatt 43 millioner kroner. Anleggsarbeidene tok til i 2011, og prosjektet åpnes for trafikk i november 2013. Det foreslåtte beløpet går til restarbeider og sluttoppgjør.

  Innenfor den statlige rammen til ”E6 Trondheim – Fauske, med tilknytninger”, er det også lagt opp til midler til sluttfinansiering av prosjektet E6 Brenna – Kapskarmo og til å sluttføre utbedringen av E12 Umskardtunnelen.

  I tillegg kan det bli aktuelt med bompenger til anleggsstart på prosjekter innenfor Bypakke Bodø, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging.

  I budsjettforslaget er det prioritert midler til å starte bygging av døgnhvileplass for tungtransporten ved E6 i Fauske.

 • E6 Hålogalandsbrua og skredsikring E10 Trældal – Leirvik
  520 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10-strekningen Trældal – Leirvik i Narvik kommune. Av dette beløpet forutsettes 55 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer ny veg fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges en ny hengebru over Rombaken med gang- og sykkelfelt over til Øyjord. På Øyjord går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra, der den knyttes til eksisterende E6/E10. Vegen bygges ut som tofelts veg med 10 meter vegbredde og forsterket midtoppmerking. Hengebrua over Rombaken vil få en samlet lengde på 1 533 meter, med midtspenn på 1 145 meter. Seilingshøyden blir 40 meter. I prosjektet inngår også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik. 1,1 kilometer av denne strekningen skal legges i tunnel.

  Hålogalandsbrua vil erstatte Rombaksbrua som hovedveg mellom Narvik og Bjerkvik. Dette fører til at E6 blir innkortet med 18 kilometer, slik at kjøretiden blir redusert med 15 – 20 minutter mellom Narvik og Bjerkvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Anleggsarbeidene startet i februar i år. Skredsikringsprosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2014. Hålogalandsbrua ventes åpnet for trafikk i 2017, mot tidligere forutsatt i 2016.
 • E10 Solbjørnneset – Hamnøy
  Til rassikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy i kommunene Flakstad og Moskenes er det foreslått å bevilge 320 millioner kroner. Prosjektet omfatter flere rasoverbygg på til sammen om lag 0,8 kilometer, brede grøfter og voller. På delstrekningen Akkarvikodden – Hamnøy, gjennom Hamnøyfjellet, skal det bygges en tunnel på vel 1,4 kilometer. Prosjektet har nå en kostnadsramme på nær 850 millioner kroner. Anleggsarbeidene startet i september 2011, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2014.
 • Moskenes ferjekai
  I budsjettforslaget er det lagt opp til utbedring av blant annet støttekai på Moskenes ferjeleie på riksveg 80.
 • Nordlandsbanen
  10 millioner kroner er foreslått til etablering av en ny jernbaneholdeplass med parkeringsareal på Tverrlandet sørøst for Bodø. Holdeplassen skal etter planen bli ferdig i 2014, og den skal tas i bruk fra ruteomleggingen i desember 2014.
 • Ofotbanen
  For 2014 er det satt av i alt 308 millioner kroner til å videreføre tiltak for å øke kapasiteten på Ofotbanen. Disse tiltakene omfatter: Forsterking av strømforsyningen, forlenging av Bjørnfjell og Rombak kryssingsspor, tilrettelegging for Northland Resources AB på Fagerneslinja (mellom Narvik stasjon og Narvik containerhavn) og på Narvik containerhavn.

  Det er også satt midler til tilbakebetaling av tidligere forskudd fra LKAB/MTAS i forbindelse med bygging av Straumsnes kryssingsspor.

  114 millioner kroner er foreslått til å forsterke strømforsyningen på Ofotbanen. Det er den planlagte økningen i godstrafikken som har ført til behov for en slik forsterking. Prosjektet omfatter utskifting av kraftledningen mellom Narvik og Bjørnefjell. I tillegg skal det anskaffes en midlertidig mobil omformer for kjørestrøm. Anleggsarbeidene starter i 2014, og ny fjernledning skal etter planen tas i bruk i 2015.

  153 millioner kroner er foreslått til å videreføre anleggsarbeidene med kryssingsspor på Bjørnfjell og til å starte anleggsarbeidene med kryssingsspor på Rombak.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Nordland som er aktuell for vern.
 • Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner av midlene skal gå til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene herunder Nordland Nasjonalparksenter, Saltdal.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Nordland vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 991 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder i 2014. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Narvik.
 • Fiskerihavner
  - I Flakstad kommune igangsettes arbeidet med utbedring av fiskerihavna i Napp. Prosjektet omfatter utdyping av innseiling og havnebasseng, bygging av molo på 90 meter og nymerking. Totalramme er 52 millioner kroner, planlagt utbetaling i 2014 er 16 millioner kroner. Estimert sluttføring i 2015.
  - Dønna kommune får tilskudd til bygging av molo og flytebrygge i Åkervågen på 3,86 millioner kroner
  - Bø kommune får tilskudd til molo i Skårvågen på 1,93 millioner kroner
  - Herøy kommune får tilskudd til kai i Herøy næringspark på 2,77 millioner kroner
  - Andøy kommune fikk i 2013 tilsagn om tilskudd på 14,7 millioner kroner til utdyping i Andenes vestre havn. Tilskuddet kan utbetales i 2014.
  - Herøy kommune fikk i 2013 tilsagn om tilskudd på 2,6 millioner kroner til bygging av kai i Herøy næringspark. Tilskuddet kan utbetales i 2014.
 • Som en del av tiltakspakken for torskenæringen foreslår Regjeringen at det bevilges 6 millioner kroner i 2014 til et opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk, der målgruppen er fiskere og ansatte ved fiskemottak. Regjeringen har foreslått en bevilgning på 4 millioner kroner til programmet i 2013.
 • Regjeringen foreslår å redusere slepebåtkapasiteten i Nord-Norge fra tre til to fartøyer. Det er innført en rekke nye sjøsikkerhetstiltak i Nord-Norge siden slepebåtberedskapen ble etablert. Seilingsleder utenfor territorialfarvannet langs hele kysten fra Vardø til Røst forbedrer mulighetene for at en slepebåt når fram til et fartøy med problemer før en eventuell grunnstøting. Det er innført AIS-overvåking langs hele kyststrekningen, og trafikksentralen i Vardø har ansvar for å koordinere slepebåtberedskapen. I tillegg er det etablert et norsk- russisk skipsrapporteringssystem for området mellom Lofoten og Murmansk fra 1. juni 2013.
 • For å styrke og videreutvikle landbruket i nordområdene er det iverksatt en satsing på arktisk landbruk fra 2013, med vekt på utvikling og økt utnyttelse av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Avsetningen til satsingen på arktisk landbruk blir videreført med 3 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 400 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2014. Store deler av beløpet er relatert til investeringsprosjekter i tilknytning til rullebaner i Bodø og på Andøya. Videre vil det bli benyttet midler til prosjekter på Reitan, blant annet sikring av Forsvarets operative hovedkvarter og planlegging av lokalisering av Luftforsvarets ledelse på Reitan i henhold til Stortingets vedtak ved behandlingen av den gjeldende langtidsplanen for forsvarssektoren (jf. Innst. S. nr. 388 (2011–2012) til Prop. 73 S (2011­–2012)).
 • Ved Bodø hovedflystasjon vil virksomheten knyttet til kampfly videreføres i 2014. Virksomheten, med unntak av QRA-beredskap, vil overføres til ny kampflybase på Ørland innen utgangen av 2019. QRA-beredskapen med F-16 overføres fra Bodø til Evenes så snart Forsvaret finner det operativt forsvarlig, og senest 31. desember 2019. Det legges opp til at Luftvernbataljonen ved Bodø hovedflystasjon og Luftverntaktisk skole flytter fra Bodø til Ørland flystasjon i løpet av 2014. Bodø hovedflystasjon avvikles som militær hovedflystasjon innen utgangen av 2016.
 • Forsvarets operative hovedkvarter videreføres på Reitan. Planlegging for etablering av et luftoperasjonssenter på Reitan fortsetter i 2014. Generalinspektøren for Luftforsvaret med tilpasset stab vil flytte fra Rygge til Bodø i løpet av 2014. Gjenværende del av Luftforsvarets øverste ledelse flytter fra Rygge til Reitan innen utgangen av 2017.
 • Regjeringen planlegger å bruke 7,3 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nordland i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Det er inngått avtale om å etablere en bachelorgrad i internasjonal beredskap gjennom et samarbeid mellom Norges Brannskole, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. Studiet fokuserer på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap i nordområdene i et internasjonalt perspektiv. Prosjektet er på til sammen 6 millioner kroner over Utenriksdepartementets budsjett og siste planlagte utbetaling i 2014 vil være 300 000 kroner.
 • For å styrke barns rettsikkerhet og sørge for at barn som utsettes for vold og overgrep mottar all hjelp på ett sted har Regjeringen etablert til sammen åtte barnehus. I løpet av 2013 etableres ytterligere to barnehus, i henholdsvis Bodø og Sandefjord. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen i 2014 til helårsvirkningen av etableringen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 247,8 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer, en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i programmer der Nordland deltar, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår at fylket derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Nordland

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent.

I Nordland har 10 av 44 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Alstadhaug kommune med 5,7 prosent, mens Nesna kommune har lavest vekst med 0,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nordland hadde 39 av 44 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Nordland hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 49 805 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Nordland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Nordland fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 8,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5 713 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1804 Bodø

2,0

50 149

102

2 343 013

110 160

4,9

96 563

4,3

1805 Narvik

1,9

44 063

100

914 097

48 128

5,6

43 133

5,0

1811 Bindal

4,3

33 203

110

102 835

2 279

2,3

1 864

1,8

1812 Sømna

2,8

54 353

106

123 012

4 008

3,4

3 462

2,9

1813 Brønnøy

0,0

55 390

99

419 446

14 125

3,5

12 003

2,9

1815 Vega

-0,4

119 560

113

82 254

2 817

3,5

2 484

3,1

1816 Vevelstad

3,5

40 002

121

43 852

1 405

3,3

1 271

3,0

1818 Herøy

6,1

101 863

110

105 578

3 762

3,7

3 287

3,2

1820 Alstahaug

3,2

60 947

99

373 274

20 032

5,7

18 040

5,1

1822 Leirfjord

0,1

58 646

103

129 818

5 454

4,4

4 877

3,9

1824 Vefsn

2,0

54 126

100

685 716

29 015

4,4

25 433

3,9

1825 Grane

1,9

35 952

108

96 891

2 271

2,4

1 879

2,0

1826 Hattfjelldal

0,4

34 198

108

96 911

4 019

4,3

3 625

3,9

1827 Dønna

3,1

70 596

109

101 329

4 372

4,5

3 987

4,1

1828 Nesna

2,3

90 355

109

113 413

183

0,2

-319

-0,3

1832 Hemnes

0,5

75 583

100

263 990

6 871

2,7

5 731

2,2

1833 Rana

2,6

37 932

100

1 263 813

47 928

3,9

40 959

3,3

1834 Lurøy

5,2

24 227

105

161 983

7 888

5,1

7 369

4,8

1835 Træna

4,1

85 451

128

45 605

1 918

4,4

1 781

4,1

1836 Rødøy

4,5

44 621

109

105 515

3 732

3,7

3 380

3,3

1837 Meløy

-3,9

43 375

101

374 833

13 896

3,8

12 140

3,3

1838 Gildeskål

-1,8

84 992

105

135 894

6 067

4,7

5 526

4,2

1839 Beiarn

10,5

77 458

115

72 907

2 688

3,8

2 400

3,4

1840 Saltdal

0,5

31 833

100

252 690

8 456

3,5

7 176

2,9

1841 Fauske

0,3

43 515

99

476 147

18 070

3,9

15 501

3,4

1845 Sørfold

0,4

63 971

107

133 239

3 292

2,5

2 792

2,1

1848 Steigen

-1,9

69 879

107

157 856

4 932

3,2

4 244

2,8

1849 Hamarøy

-0,7

 

107

117 653

4 732

4,2

4 249

3,7

1850 Tysfjord

-7,4

69 259

106

130 387

2 984

2,3

2 452

1,9

1851 Lødingen

5,3

43 028

106

138 798

5 215

3,9

4 615

3,4

1852 Tjeldsund

0,3

57 901

110

92 955

2 514

2,8

2 171

2,4

1853 Evenes

-0,2

 

111

94 193

1 990

2,2

1 620

1,8

1854 Ballangen

0,4

64 225

103

154 193

4 992

3,3

4 296

2,9

1856 Røst

2,5

100 873

126

46 383

2 423

5,5

2 270

5,1

1857 Værøy

   

118

57 162

2 541

4,7

2 337

4,3

1859 Flakstad

-3,7

54 592

110

89 347

2 685

3,1

2 314

2,7

1860 Vestvågøy

1,1

43 560

102

575 951

20 604

3,7

17 671

3,2

1865 Vågan

-0,1

38 380

99

472 254

24 591

5,5

22 101

4,9

1866 Hadsel

0,6

22 541

100

423 401

20 728

5,1

18 547

4,6

1867 Bø

2,3

76 397

106

170 947

3 187

1,9

2 476

1,5

1868 Øksnes

1,9

55 376

99

242 311

8 146

3,5

6 939

2,9

1870 Sortland

3,9

59 305

101

529 278

27 274

5,4

24 556

4,9

1871 Andøy

0,2

40 767

101

277 693

9 423

3,5

8 065

3,0

1874 Moskenes

   

113

71 965

2 905

4,2

2 603

3,8

Fordeles gjennom året

  

  

  

66 982

  

  

  

 

Nordland

1,4

49 805

102

12 927 765

531 001

4,3

466 168

3,7

Nordland fylkeskommune

8,4

5 713

127

4 339 059

179 854

4,3

163 608

3,9

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst