Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oppland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Gjøvik i 2011 og 2012. Det gir en økning på 55 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår 313 000 kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 272,1 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Lillehammer i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med 12 nye studieplasser ved filmutdanningen fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 72 studieplasser ved høyskolen fra 2013 til 2014. Videre foreslås det en økning på 1,6 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår 313 000 kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 363 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,7 millioner kroner til Nansen Fredssenter i Lillehammer. Tilskuddet skal bidra til at Nansen Fredssenter kan tilby kurs og opplæring for å fremme arbeidet for fred, forsoning og menneskerettighetene, som et alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner.
 • Regjeringen foreslår et driftstilskudd på 22,2 millioner kroner til Teater Innlandet i 2014, en økning på 1,7 millioner kroner, herav 0,5 millioner kroner til grunnlovsjubileet i 2014 og 0,5 millioner kroner til styrking av teatrets turnevirksomhet i Oppland og Hedmark. Teater Innlandet flytter inn i nye lokaler i Hamar kulturhus 1. november 2013, og det foreslås et økt husleietilskudd på 4,5 millioner kroner til dekning av økte husleieutgifter for teatret, som med dette utgjør i alt 5,4 millioner kroner – i tillegg til det ordinære driftstilskuddet.
 • Regjeringen foreslår 0,3 millioner kroner i økt driftstilskudd til Randsfjordmuseene. Tilskuddet inkluderer midler til Randsfjordmuseenes prosjekt i grunnlovsjubileet.

Alle beløp i 1 000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Gudbrandsdalsmusea

4 156

145

4 301

Knutepunktinstitusjoner (Per Gynt Stemnet)

3 856

135

3 991

Lillehammer Kunstmuseum

8 027

281

8 308

Lillehammer Museum (tidl. Maihaugen)

45 527

1 593

47 120

Mjøsmuseet

8 071

282

8 353

Norsk Litteraturfestival

2 715

95

2 810

Randsfjordmuseene (grunnlov 2014:100)

6 753

336

7 089

Skibladner

879

31

910

Kistefos-museet (ny fra 2014)

 

500

500

Valdresmusea

9 300

326

9 626

Sum

89 284

3 724

93 008

Mjøsmuseet (investeringstilskudd)

1 000

 

1 000

Lillehammer Kunstmuseum (investeringstilskudd)

   

1 000

 • Regjeringen foreslår et driftstilskudd på 0,5 millioner kroner til Kistefos-museet. Midlene skal bidra til å utvikle formidlingskonseptet ved anlegget.
 • Regjeringen foreslår til sammen 2,6 millioner kroner i tilsagn til nytt tilbygg ved Lillehammer Kunstmuseum. Prosjektet omfatter blant annet en permanent utstillingssal til Jacob Weidemanns bilder. I statsbudsjettet 2014 blir det foreslått å bevilge 1 million kroner i startbevilgning.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til filmfondet Film3 med 88 000 kroner. Østnorsk filmsenter og filmfondet Film3 dekker fylkene Oppland og Hedmark.
 • E6 Øyer – Tretten
  32,6 millioner kroner er avsatt til prosjektet E6 Øyer – Tretten i Øyer kommune. Anleggsarbeidet tok til våren 2010, og hoveddelen av prosjektet ble åpnet for trafikk i desember 2012. Støytiltak og andre etterarbeider blir ferdig høsten 2013, mens bygging av en jernbaneundergang på Tretten blir ferdig i mai 2014. På grunn av uenighet mellom Statens vegvesen og entreprenøren om sluttoppgjøret er det fortsatt knyttet usikkerhet til prognosen for sluttkostnad.
 • E6 Ringebu – Otta
  E6-strekningen Ringebu – Otta er om lag 56 kilometer og delt inn i tre delstrekninger: Ringebu – Frya, Frya – Sjoa og Sjoa – Otta. Prosjektet Frya – Sjoa, som er første utbyggingsetappe av E6 Ringebu – Otta er vedtatt delvis bompengefinansiert.

  1,2 milliarder kroner er foreslått i 2014 til prosjektet E6 Frya - Sjoa i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Av det foreslåtte beløpet for 2014 forutsettes 1050 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 34 kilometer tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Vegen bygges ut i ny trasé på nesten hele strekningen og legges utenom tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam. Prosjektet er første etappe på utbyggingen av E6 Ringebu – Otta. Anleggsarbeidene startet i juni i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.
 • E16
  175 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Fønhus – Bagn. Av dette beløpet forutsettes 50 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring og dels omlegging av en om lag 10 kilometer lang strekning i Sør-Aurdal kommune. To kilometer av strekningen blir lagt i ny trasé. Bygging av den 650 meter lange Bergsundtunnelen forbi et svært rasutsatt område, er også en del av prosjektet. Vegen skal bygges som tofelts veg, med vegbredde 8,5 meter. Anleggsarbeidene startet høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk tidlig i 2015.

  150 millioner kroner er foreslått til E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i kommunene Vang i Oppland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell og omfatter bygging av om lag 20 kilometer ny veg, medregnet 6 kilometer i tunnel. Vegen i dagen følger stort sett eksisterende trasé, og legges høyt i terrenget, med slake skråninger for å redusere problemene med snødrev.

  På E16 i Oppland er det ellers satt av midler til blant annet disse tiltakene: Utbedring av kurver på vegen i Kvismo og ombygging av kryss med fylkesveg 51 i Leira.
 • Riksveg 35 Jessheim – Hønefoss – Hokksund
  Innenfor foreslåtte midler til trafikksikkerhetstiltak er det lagt opp til å starte utbyggingen av gang- og sykkelveg på riksveg 35 på strekningen Toso – Prestemoen i Jevnaker.
 • Riksveg 4
  Prosjektet ”Riksveg 4 Roa – Jaren og Lygna Sør” omfatter tre delstrekninger: Roa – Lunner grense, Lunner grense – Jaren og Lygna sør.

  Til strekningene riksveg 4 Lunner grense – Jaren og Lygna Sør i Gran kommune er det satt av 640 millioner kroner i 2014. Av dette er 610 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen Lunner grense er om lag ni kilometer og er første trinn av utbyggingen av riksveg 4 Roa – Jaren og Lygna sør. Strekningen bygges ut som firefelts veg med 20 meter vegbredde, hovedsakelig i ny trasé. Vegen legges i en 1,7 kilometer lang tunnel øst for Gran sentrum. Bygging av tre planskilte kryss og flere bruer og underganger inngår i prosjektet, sammen med om lag to kilometer gang- og sykkelveger. Utbyggingen på Lygna sør omfatter bygging av om lag 3,4 kilometer tofelts veg med midtrekkverk, hovedsakelig i ny trasé.

  Arbeidene på Lygna sør startet i mai 2013, og strekningen ventes åpnet for trafikk i juli 2014. På strekningen Lunner grense – Jaren startet anleggsarbeidene i august i år, og strekningen ventes åpnet for trafikk i 2016.
 • E136
  Innenfor investeringsrammen for 2014 er det satt av midler til bygging av gang- og sykkelveg på E136 Jora bru – Bottheim – Bø, medregnet utbedring av Jora bru.
 • Dovrebanen
  To millioner kroner er foreslått til å avslutte prosjektet Vålåsjø kryssingsspor på Dovrebanen i Dovre kommune. Det nye kryssingssporet ble satt i drift i juni i år. Sammen med andre kryssingsspor på Dovrebanen vil dette nye kryssingssporet bidra til økt kapasitet for godstog mellom Oslo og Trondheim.

  Innenfor Jernbaneverkets støtteordning for private sidespor er det satt av 8,5 millioner kroner i støtte til å reetablere en flis- og tømmerterminal på Kvam i Gudbrandsdalen. Støtten er et ledd i regjeringens tiltak for skog- og trenæringen.
 • Riksveg 15
  På riksveg 15 er det prioritert midler til bygging av gang- og sykkelveg og miljøgate i Lalm. I tillegg er det satt av midler til utbedring av kryss i Graffer.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Oppland som er aktuell for vern.
 • Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner av midlene skal gå til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene, herunder Norsk Fjellmuseum, Lom.
 • Fra 2014 blir også fjellandbruket prioritert som et ledd i en regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk. Siktemålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene, gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon med basis i ressursene fra landbruket, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Fra 2014 blir det avsatt 6 millioner kroner til en satsing på fjellandbruket. Satsingen er avgrenset til to samarbeidsprosjekter, der 4 millioner kroner blir fordelt til fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark, og 2 millioner kroner til fylkene Buskerud og Telemark.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Oppland vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 70 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Oppland i 2014. I Jørstadmoen leir videreføres prosjektet for fornyelse av infrastruktur og energiøkonomiserende (ENØK) tiltak i Jørstadmoen leir. Med dette prosjektet blir den totale infrastrukturen i Jørstadmoen leir oppgradert og videreutviklet, og det vil bli tilrettelagt for en miljøvennlig oppvarming av bygningsmassen i leiren.
 • Regjeringen planlegger å bruke 35,4 millioner kroner av forsvarsbudsjettet i 2014 på arbeidet med å tilbakeføre Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Hele prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020.
 • Regjeringen planlegger å bruke 4,5 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Oppland i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Justis- og beredskapsdepartementet har i 2013 overtatt ansvaret for forebyggende IKT-sikkerhet i samfunnet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ytterligere forskning og utvikling på feltet med fire millioner kroner som skal øremerkes Høgskolen i Gjøvik.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 86 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Oppland

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent.

I Oppland har 9 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Etnedal kommune med 6,8 prosent, mens Vågå kommune har lavest vekst med 2,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Oppland i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Oppland hadde 11 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Oppland hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Oppland hadde i gjennomsnitt 39 816 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Oppland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Oppland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,2 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 1,6 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Oppland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,6 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 1,6 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Oppland fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 8,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5 972 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7 241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

0501 Lillehammer

5,9

40 745

97

1 269 311

67 036

5,6

59 719

4,9

0502 Gjøvik

5,2

36 787

96

1 369 501

61 159

4,7

53 207

4,0

0511 Dovre

-0,2

45 177

100

151 428

5 603

3,8

4 869

3,3

0512 Lesja

-1,1

43 834

100

131 216

4 047

3,2

3 469

2,7

0513 Skjåk

5,4

15 152

100

125 957

4 150

3,4

3 537

2,9

0514 Lom

6,2

41 539

100

131 046

4 308

3,4

3 672

2,9

0515 Vågå

0,2

65 683

101

207 693

4 178

2,1

3 181

1,6

0516 Nord-Fron

3,0

36 040

98

299 765

14 932

5,2

13 359

4,7

0517 Sel

0,4

48 840

99

318 650

11 578

3,8

9 981

3,2

0519 Sør-Fron

1,4

17 996

99

172 779

6 151

3,7

5 292

3,2

0520 Ringebu

6,1

49 368

100

245 566

9 103

3,8

7 891

3,3

0521 Øyer

3,7

54 890

96

248 823

9 721

4,1

8 340

3,5

0522 Gausdal

8,6

56 740

98

317 443

10 172

3,3

8 516

2,8

0528 Østre Toten

0,6

35 135

96

715 900

26 966

3,9

22 982

3,3

0529 Vestre Toten

1,3

48 994

96

615 398

30 007

5,1

26 501

4,5

0532 Jevnaker

2,3

42 188

96

310 231

15 126

5,1

13 386

4,5

0533 Lunner

0,6

36 691

96

417 337

19 480

4,9

17 069

4,3

0534 Gran

-0,8

33 885

96

675 689

30 004

4,6

26 340

4,1

0536 Søndre Land

3,3

34 778

101

305 302

12 629

4,3

11 099

3,8

0538 Nordre Land

1,6

35 604

99

358 940

16 666

4,9

14 853

4,3

0540 Sør-Aurdal

2,9

41 748

101

189 275

5 913

3,2

5 066

2,8

0541 Etnedal

5,7

18 232

105

96 519

6 108

6,8

5 733

6,3

0542 Nord-Aurdal

6,8

42 619

96

311 072

12 052

4,0

10 322

3,4

0543 Vestre Slidre

-0,3

30 982

101

121 584

5 521

4,8

4 921

4,2

0544 Øystre Slidre

3,6

40 965

98

174 471

5 781

3,4

4 913

2,9

0545 Vang

6,8

-2 142

103

100 035

3 349

3,5

2 940

3,0

Fordeles gjennom året

     

16 000

       

Oppland

3,3

39 816

97

9 396 930

402 939

4,5

352 360

3,9

Oppland fylkeskommune

8,7

5 972

99

2 290 077

134 067

6,2

121 429

5,6

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst