Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Østfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,4 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Østfold i 2011 og 2012. Det gir en økning på 73 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 963 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 681 000 kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Totalt foreslås en bevilgning på 534,1 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å videreføre det helhetlige opplæringstilbudet ved rusbehandlingsinstitusjonene Tyrilistiftelsen og Fossumkollektivet i Østfold og Hedmark.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Opera Østfold med 0,5 millioner kroner, slik at tilskuddet i 2014 blir nærmere 3,6 millioner kroner. Opera Østfold har hatt tilskudd over statsbudsjettet siden 2009.
 • Regjeringen foreslår et samlet tilsagn på 100 millioner kroner i tilskudd til ombygging av tidligere verkstedlokaler i Fredrikstad til ny fylkesscene. I statsbudsjettet 2014 foreslås 1 million kroner i startbevilgning.
 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Østfoldmuseene med 1,4 millioner kroner, herunder 0,5 millioner kroner til styrking av bygningsmessig vedlikehold.
 • Regjeringen foreslår 0,5 millioner kroner i økt driftstilskuddtil PUNKT Ø, herunder 0,2 millioner kroner til tiltak knyttet til grunnlovsjubileet. Museet vil gjennomføre et prosjekt som blant annet utforsker kart og kartenes definisjonsmakt.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Viken filmsenter med 2,63 millioner kroner. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.

Alle beløp i 1 000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Det Norske Blåseensemble anno 1734

22 398

784

23 182

Opera Østfold

3 060

507

3 567

Punkt Ø (Grunnlov 2014: 200)

10 198

557

10 755

Østfold Teater

7 397

259

7 656

Østfoldmuseene

24 688

1 364

26 052

Viken filmsenter

5 300

2 627

7 927

Sum

73 041

6 098

79 139

Østfoldmuseene (investeringstilskudd)

3 000

 

3 000

Fylkesscenen i Fredrikstad

   

1 000

 • E18
  70 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje i Marker kommune. Den 6,4 kilometer lange strekningen bygges ut som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtdeler og nedsatt fartsgrense. Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, med det ene krysset i Ørje sentrum. Her føres fylkesveg 21 over E18 på ei skråstagbru. Utbyggingen omfatter også en døgnhvileplass for tungtransporten i vestgående retning og en rasteplass. Det legges opp til anleggsstart i oktober i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. Av de foreslåtte midlene i 2014 forutsettes 50 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Til E18 Knapstad – Retvet er det foreslått 350 millioner kroner. Av dette forutsettes 300 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Den 6,2 kilometer lange strekningen i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus skal bygges ut som firefelts veg med 20 meter bredde. Det skal bygges to planskilte krys og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18. Vegen krysser Hobølelva i ei bru på om lag 300 meter. Det er lagt opp til anleggsstart i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

  170 millioner kroner er foreslått til arbeid på den 8,3 kilometer lange strekningen E18 Melleby – Momarken i Eidsberg kommune. På den om lag seks kilometer lange strekningen østover fra Momarken til Hærland er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. Ved Hærland skal det bygges en om lag 150 meter lang trefelts tunnel. Resten av strekningen fram til Melleby skal bygges som tofelts veg uten forbikjøringsfelt. Det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. To planskilte kryss skal bygges på strekningen. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, og prosjektet åpnes for trafikk i september 2014.

 • Riksveg 111
  I forslaget til riksveginvesteringer i 2014 er det lagt opp til å bygge ny rundkjøring på riksveg 111 Navestadveien i Sarpsborg.
 • Østfoldbanen – Østre linje
  I alt 475 millioner kroner er foreslått til modernisering av Øsfoldbanens Østre linje, som blir den første strekningen i Norge med nytt og moderne ERMTS signalanlegg.

  158 millioner kroner er foreslått til å videreføre arbeid på Østfoldbanens Østre linje med sikte på å etablere en erfaringsstrekning for ”ERMTS/ETCS – European Rail Traffic Management System/European Train Control System”. Erfaringsstrekningen skal brukes til å teste nye operasjonelle regler for togframføring. Hele erfaringsstrekningen skal etter planen tas i bruk i august 2015.

  317 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet ”Stasjonstiltak Østfoldbanens Østre linje – ERMTS/fjernstyring”. Prosjektet omfatter tiltak som må gjennomføres som følge av etableringen av erfaringsstrekningen for ERMTS/ETCS. Det er nødvendig med tiltak for å utbedre atkomster og plattformer på stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen – for å ivareta sikkerheten til publikum når strekningen blir fjernstyrt og stasjonene blir ubetjente. Prosjektene omfatter blant annet nye tekniske hus, fjerning av midtplattformer, plattformforlengelser, nye plattformer og vegsikringsanlegg ved planoverganger.
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene
  Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til belønningsordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

  I 2014 er det satt av 60 millioner kroner i belønningsmidler til Nedre Glommaregionen. (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg). Nedre Glommaregionen og staten har inngått avtale om tildeling av statlig tilskudd på til sammen 215 millioner kroner i perioden 2014-2017. Utbetalinger etter avtalene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Østfold som er aktuell for vern.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 35 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Østfold i 2014. Arbeidene med sikring av Fredrikstad festning og Fredriksten festning videreføres i 2014.
 • Rygge flystasjon legges ned som selvstendig flystasjon innen utgangen av 2014, og Luftforsvarets virksomhet ved Rygge vil bli underlagt Bardufoss flystasjon. 720-skvadronen med Bell 412-helikoptre vil bli lagt ned og det vil bli etablert et detasjement med Bell 412-helikoptre underlagt 339-skvadronen på Bardufoss. 717-skvadronen med DA-20-fly vil bli flyttet fra Rygge til Gardermoen flystasjon i løpet av 2014. Det legges opp til at Baseforsvarstaktisk skole og operativt baseforsvar flytter fra Rygge til Ørland i løpet av 2014. Generalinspektøren for Luftforsvaret med tilpasset stab flytter til Reitan innen utgangen av 2014. Gjenværende del av Luftforsvarets øverste ledelse flytter til Reitan innen utgangen av 2017.
 • Regjeringen planlegger å bruke 3,5 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Østfold i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Regjeringen foreslår å etablere straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Østfold tilsvarende 20 plasser.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 28,6 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i programmer der Østfold deltar, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Østfold

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent.

I Østfold har 10 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Våler kommune med 7,1 prosent, mens Aremark kommune har lavest vekst med 3,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Østfold hadde 3 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Østfold hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 41825 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Østfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,5 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Østfold fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 3,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 000 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

0101 Halden

-3,7

53 289

95

1 419 622

64 634

4,8

56 573

4,2

0104 Moss

-0,5

8 067

96

1 429 656

74 851

5,5

66 461

4,9

0105 Sarpsborg

1,3

42 277

95

2 579 052

126 712

5,2

112 223

4,5

0106 Fredrikstad

2,9

50 903

96

3 585 777

151 497

4,4

130 721

3,8

0111 Hvaler

0,8

59 750

101

204 366

8 103

4,1

6 889

3,5

0118 Aremark

2,2

30 227

104

89 909

2 786

3,2

2 400

2,7

0119 Marker

-0,6

36 897

95

182 617

8 399

4,8

7 433

4,2

0121 Rømskog

4

28 428

116

52 601

2 549

5,1

2 355

4,7

0122 Trøgstad

8,4

23 126

96

268 873

12 216

4,8

10 792

4,2

0123 Spydeberg

3,1

45 938

96

269 608

12 435

4,8

10 952

4,2

0124 Askim

10,6

51 429

96

716 442

35 403

5,2

31 271

4,6

0125 Eidsberg

3,2

52 968

95

553 589

21 044

4,0

18 021

3,4

0127 Skiptvet

3,9

9 272

95

186 244

7 357

4,1

6 369

3,5

0128 Rakkestad

1

61 417

95

414 898

15 324

3,8

13 200

3,3

0135 Råde

3,1

30 888

96

331 996

13 483

4,2

11 570

3,6

0136 Rygge

0,1

35 084

96

694 514

36 315

5,5

32 252

4,9

0137 Våler

0,6

30 074

97

231 201

15 316

7,1

14 001

6,4

0138 Hobøl

0,6

32 486

97

234 439

9 125

4,1

7 775

3,4

Fordeles gjennom året

     

11 200

       

Østfold

1,7

41 825

96

13 456 603

618 749

4,8

542 460

4,2

Østfold fylkeskommune

3,9

6 000

90

2 719 773

110 810

4,2

91 729

3,5

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst