Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Rogaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 13,1 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Stavanger i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt universitetet i 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 185 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 1,6 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 1,4 millioner kroner for å styrke barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 1,3 millioner kroner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1,1 milliarder kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,9 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen Stord/Haugesund i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 43 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 611 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 287,5 millioner kroner til høyskolen. Se også omtale under Hordaland.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 22,4 millioner kroner til Misjonshøgskolen.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 2,9 millioner kroner til Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3,7 millioner kroner til toppidrettstilskudd til Haugesund Toppidrettsgymnas.

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Dalane Folkemuseum

3 291

115

3 406

Haugalandmuseene (Grunnlov 2014:300)

4 106

944

5 050

Haugesund Teater AS

10 330

362

10 692

Jærmuseet

16 801

588

17 389

Misjonsarkivet

1 281

45

1 326

Museum Stavanger

17 365

608

17 973

Rogaland Teater AS

52 489

2 937

55 426

Ryfylkemuseet

5 392

189

5 581

Stavanger Symfoniorkester

74 081

2 593

76 674

Filmkraft Rogaland filmfond

Filmkraft Rogaland filmsenter

New Nordic Films

2 000

4 700

400

68

0

14

2 068

4 700
414

Sum

192 236

8463

200 699

Jærmuseet (investeringstilskudd)

4 000

 

4 000

Stavanger konserthus (investeringstilskudd)

39 000

 

39 000

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Rogaland teater med 1,1 millioner kroner til finansiering av ny scenerigg, slik at teatret kan ivareta de kunstneriske, tekniske og sikkerhetsmessige behovene på hovedscenen. Tilskuddet utgjør statens andel av forventet delårsvirkning av finansieringskostnadene for sceneriggen. Samlet foreslått statstilskudd til Rogaland Teater i 2014 blir 55,4 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at driftstilskuddet til Haugalandmuseene øker med 0,9 millioner kroner. Av økningen gjelder 0,5 millioner kroner arbeidet med langsiktig samlingsforvaltning og 0,3 millioner kroner til museets grunnlovsprosjekt om monumenter og motmonumenter, med Haraldsstøtta som utgangspunkt.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,414 millioner kroner for 2014 til New Nordic Films, som kom inn igjen på statsbudsjettet fra 2013. Regjeringen foreslår en økning på 68 000 kr til filmfondet Filmkraft Invest.
 • Riksveg 509
  33 millioner kroner er foreslått til sluttoppgjør for prosjektet Riksveg 509 Solasplitten. Av dette beløpet forutsettes 18 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet ble åpnet for trafikk i desember 2012.

  Til anleggsstart på prosjektet Riksveg 509 Sømmevågen i Sola kommune er det foreslått 302 millioner kroner. Av de foreslåtte midlene forutsettes 272 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter ombygging riksveg 509 til firefelts veg over en strekning på om lag én kilometer fra Solasplitten til Sømmevågen vest. Ombygging av Flyplassvegen inn mot Stavanger lufthavn Sola, er også en del av prosjektet, sammen med blant annet tilrettelegging for gående og syklende. Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken. Det legges opp til anleggsstart i mars 2014, med sikte på at den nye vegen skal åpnes for trafikk i 2016.
 • E39
  150 millioner kroner er foreslått til anleggsstart på den 1,6 kilometer lange strekningen E39 Hove – Sandved i Sandnes kommune. Av de foreslåtte midlene forutsettes 130 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Nord-Jæren pakken og er første utbyggingsetappe for E39-strekningen Ålgård – Sandved. Prosjektet omfatter ombygging av dagens tofelts veg med midtrekkverk til firefelts veg med 25-28 meter bredde. I tillegg kommer ombygging av om lag 3 kilometer fylkesveg i området og utbygging av om lag to kilometer gang- og sykkelveger som vil sikre et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen Ålgård - Sandved. Ombygging av kryss og omfattende miljø- og støytiltak i området, er også en del av prosjektet. Det legges opp til anleggsstart i september 2014 og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

  425 millioner kroner er foreslått til å videreføre utbyggingen av prosjektet E39 Eiganestunnelen i Stavanger. Av dette beløpet forutsettes 325 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengselskapet. Prosjektet omfatter bygging av fem kilometer firefelts veg forbi Stavanger sentrum, medregnet den 3,7 kilometer lange Eiganestunnelen. Tunnelen har en fellesstrekning på om lag 0,9 kilometer med Hundvågtunnelen på Ryfast-prosjektet. Det er lagt opp til anleggsstart i desember 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.

  I budsjettforslaget er det ellers satt av midler til fornying og utbedring av Byfjord- og Mastrafjordtunnelene på E39. Helle

  Det er satt av midler til ombygging av den tidligere bomstasjonen på Sokn til døgnhvileplass for tungtrafikken.

 • Riksveg 13 Ryfast
  1175 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 13 Ryfast. Av dette beløpet forutsettes 99 millioner kroner i lokale tilskudd og 926 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. De statlige midlene til prosjektet på 150 millioner kroner er kompensasjon for økt merverdiavgiftsbelastning. Prosjektet er i alt 20,7 km langt og omfatter to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Hundvågtunnelen er om lag 5,7 kilometer og Solbakktunneolen er 14,3 kilometer lang. Ryfastprosjektet vil, sammen med prosjektet E39 Eiganestunnelen i Stavanger, gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Ryfylke. I tillegg vil Hundvågtunnelen gi bydelen Hundvåg/Buøy et nytt fastlandssamband og avlaste Bybrua i Stavanger. Anleggsarbeidene startet i desember 2012. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt 2018.
 • Skredsikring på riksveg 13
  Til skredsikringsprosjektet ved Tysdalsvatnet (Vatne – Melkeråna) på riksveg 13 i kommunene Strand og Hjelmeland er det foreslått i alt 74 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør. Prosjektet består av den om lag 4,6 kilometer lange Svotunnelen og om lag to kilometer veg i dagen. Bygging av 1,8 kilometer gang- og sykkelveg i Vatne inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i februar 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2013.

  Innenfor den statlige investeringsrammen for skredsikring er det ellers satt av midler til sluttfinansiering av prosjektet riksveg 13 Osebergtunnelen.
 • E 134
  Innenfor Haugalandspakken er det satt av statlige midler og bompenger til sluttfinansiering av E134 Kryss Førresbotn og til videreføring av prosjektet E134 Skjold – Solheim.
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene
  Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til belønningsordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

  For 2014 er det satt av 60 millioner kroner i belønningsmidler til Stavangerregionen (Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola). Det er lagt opp til en avtale med Stavangerregionen om tildeling statlig tilskudd på til sammen 215 millioner kroner i perioden 2014-2017. Utbetalinger etter avtalene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
 • Jærbanen
  I alt 261 millioner kroner er avsatt til nytt signal- og sikringsanlegg på Jærbanen. Beløpet er fordelt med 209 millioner kroner til prosjektet ”Jærbanen Sandnes – Stavanger” og 52 millioner kroner til prosjektet Ganddal godsterminal. Begge prosjektene skal etter planen sluttføres i 2015. Prosjektene fører til at dagens midlertidige anlegg blir erstattet med moderne signal- og sikringsanlegg.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 460 millioner kroner under Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder i 2014. OD har en sentral rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel og er et viktig rådgivende organ for Olje- og energi­departementet. OD utøver forvaltningsmyndighet i forbindelse med tildeling av areal, undersøkelser etter og utvinning av petroleumsforekomster på sokkelen. OD skal være en pådriver for å realisere mest mulig av resurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. OD har hovedkontor i Stavanger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 341 millioner kroner til Petoro AS i 2014. Selskapet ivaretar, på vegne av staten, interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Petoro er lokalisert i Stavanger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner i driftsstøtte til Norsk Oljemuseum. Driften av virksomheten blir finansiert gjennom en kombinasjon av egne inntekter, avkastning fra sponsorfond, prosjektinntekter og offentlige tilskudd.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Forskningssenteret for økt oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel som er etablert ved Universitetet i Stavanger. Senteret, som vil være i full drift i 2014, skal utvikle kunnskap og teknologi for å øke utvinningsgraden ut over det som ligger i dagens vedtatte planer for drift av feltene.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 15 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Rogaland i 2014. Ledelsen til 330 skvadron med redningshelikopter skal organisatorisk underlegges Bardufoss flystasjon, men skal fortsatt være lokalisert på Sola.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Rogaland

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent.

I Rogaland har 15 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Strand kommune med 7,6 prosent, mens Utsira kommune har lavest vekst med 2,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Rogaland i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Rogaland hadde 16 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Rogaland hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Rogaland hadde i gjennomsnitt 30 850 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Rogaland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Rogaland fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 957 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1101 Eigersund

2,0

36 296

97

701 314

33 698

5,0

29 632

4,4

1102 Sandnes

2,9

26 051

100

3 369 774

181 700

5,7

160 722

5,0

1103 Stavanger

3,1

25 280

108

6 510 864

290 667

4,7

247 085

3,9

1106 Haugesund

0,0

39 652

99

1 711 623

68 728

4,2

58 606

3,5

1111 Sokndal

1,4

71 058

98

180 798

7 568

4,4

6 676

3,8

1112 Lund

1,2

38 373

100

176 334

6 629

3,9

5 771

3,4

1114 Bjerkreim

2,9

32 725

100

154 083

5 457

3,7

4 702

3,1

1119 Hå

8,1

15 203

96

824 810

35 554

4,5

30 707

3,9

1120 Klepp

1,6

27 807

99

862 668

43 781

5,3

38 604

4,7

1121 Time

0,4

31 068

98

836 211

52 833

6,7

47 805

6,1

1122 Gjesdal

5,0

46 135

98

537 382

33 989

6,8

30 904

6,1

1124 Sola

5,2

32 348

105

1 248 028

64 860

5,5

56 934

4,8

1127 Randaberg

2,6

41 080

103

522 378

19 994

4,0

16 823

3,3

1129 Forsand

-1,4

59 857

113

88 436

2 395

2,8

2 064

2,4

1130 Strand

3,0

30 463

97

594 852

41 987

7,6

38 698

7,0

1133 Hjelmeland

-3,4

61 678

103

167 622

5 651

3,5

4 875

3,0

1134 Suldal

2,9

32 318

106

244 329

14 032

6,1

12 985

5,6

1135 Sauda

0,2

60 659

102

264 001

13 909

5,6

12 625

5,0

1141 Finnøy

4,0

29 540

107

184 336

9 676

5,5

8 821

5,0

1142 Rennesøy

2,0

68 975

103

256 956

12 765

5,2

11 383

4,6

1144 Kvitsøy

3,0

30 462

123

42 873

1 924

4,7

1 780

4,3

1145 Bokn

3,2

33 696

108

60 350

3 626

6,4

3 391

6,0

1146 Tysvær

3,1

58 376

98

533 538

28 731

5,7

25 848

5,1

1149 Karmøy

2,1

23 364

96

1 922 899

79 490

4,3

68 327

3,7

1151 Utsira

4,0

76 569

150

27 982

541

2,0

481

1,7

1160 Vindafjord

5,6

40 886

105

475 443

19 911

4,4

17 400

3,8

Fordeles gjennom året

     

16 152

       

Rogaland

2,8

30 850

102

22 516 037

1 083 524

5,1

947 077

4,4

Rogaland fylkeskommune

5,0

6 957

94

4 669 597

225 582

5,1

193 944

4,3

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst