Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sogn og Fjordane

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,3 millioner kroner til studieplasser ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 42 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 890 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre en økning på 524 000 kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Videre foreslås det 3 millioner kroner til husleie ved høyskolen i 2014. Totalt foreslås en bevilgning på 340,1 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival med 1,1 millioner kroner, slik at tilskuddet blir nærmere 6,6 millioner kroner i 2014. Av tilskuddet er 150 000 kroner knyttet til grunnlovsjubileet i 2014. Førdefestivalen er i dag den største festivalen for akustisk verdensmusikk i Skandinavia. Som knutepunktinstitusjon (fra 2005) skal festivalen være en spydspiss innen sin sjanger og et kompetansesenter for andre arrangører og i egen region.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Opera Nordfjord med 0,3 millioner kroner, noe som gir en samlet bevilgning på 3,7 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Musea i Sogn og Fjordane med 4,2 millioner kroner . Økningen omfatter 3,3 millioner kroner i husleie til det nye bygget til Reiselivsmuseet i Balestrand.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestnorsk filmsenter med 0,39 millioner kroner og med 88 000 kr til filmfondet Fuzz. Vestnorsk filmsenter og Fuzz dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

5 465

1 091

6 556

Musea i Sogn og Fjordane

26 286

4 220

30 506

Nordisk kunstnarsenter Dale (NKD)

3 384

118

3 502

Norsk Country Treff

1 640

57

1 697

Opera Nordfjord

3 389

319

3 708

Sogn og Fjordane Teater LL

17 307

606

17 913

Sum

57 471

6 411

63 882

 • E39
  Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E39 er det lagt opp til å videreføre ombyggingen E39 Lavik ferjekai, med sikte på at prosjektet skal åpnes for trafikk i 2014. Det er ellers satt av midler til sluttfinansiering av prosjektene E39 Anda ferjekai og E39 Torvund – Teigen.

  225 millioner kroner er foreslått til strekningene E39 Dregebø – Grytås og E39 Birkeland – Sande nord. De to strekningene blir bygget som ett prosjekt og omfatter: Bygging av vel åtte kilometer ny veg, med tre kilometer i ny trasé forbi Sande sentrum, tunnel i en lengde på én kilometer langs Økslandsvatnet, ny bru på om lag 100 meter og to kilometer gang- og sykkelveg ved Sande. Anleggsarbeidene startet i juni i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016, mot tidligere forutsatt i 2015.

  Til E39 Kvivsvegen er det foreslått 18,9 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2012. Midlene i 2014 vil gå til restarbeider og sluttoppgjør. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet gir ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytter sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion.

  Det er prioritert midler til bygging av av gang- og sykkelveger på E39-strekningene Farsund – Kusslid og E39 Klokkargarden – Hjelle.

  Innenfor investeringsrammen for E39 er det også satt av midler til ombygging av E39 Instefjordkrysset.
 • E 16
  150 millioner kroner er foreslått til E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i kommunene Vang i Oppland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell og omfatter bygging av om lag 20 kilometer ny veg, medregnet 6 kilometer i tunnel. Vegen i dagen følger stort sett eksisterende trasé, og den legges høyt i terrenget, med slake skråninger for å redusere problemene med snødrev.

  Til E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug i Lærdal kommune foreslås det å bevilge 226 millioner kroner. Prosjektet fører til omlegging av en om lag 11 kilometer lang strekning. Fire rasutsatte punkter på strekningen blir fjernet. Det skal bygges en kjettingplass, og forholdene legges bedre til rette for venting i forbindelse med kolonnekjøring, både for E16 over Filefjell og for riksveg 52 over Hemsedalsfjellet. Hovedarbeidene startet i 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2014.
 • Riksveg 5
  På riksveg 5 prioriteres midler til Loftesnesbrua på riksveg 5 i Sogndal. Det legges opp til anleggsstart i juni 2014, mot tidligere forutsatt i 2013. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.
 • Riksveg 55
  I budsjettforslaget er det satt av midler til å sikre en fotgjengerovergang på riksveg 55 ved Stedje.
 • Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner av midlene skal gå til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene, herunder Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, Stryn.Norsk Bremuseum, Fjærland og Breheimsenteret, Luster, Sogn- og Fjordane.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 991 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder i 2014. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Førde.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Sogn og Fjordane vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Regjeringen vil videreføre stimuleringsmidler til allmennlegetjenesten i Finnmark og Sogn- og Fjordane med til sammen 0,7 millioner kroner.
 • Fiskerihavner og farleder
  - I Bremanger kommune iverksettes arbeidet med utdyping av innseilingen til Svelgen. Oppmerkingen vil bli fornyet. Totalrammen for arbeidene er beregnet til 17 millioner kroner, og de er planlagt gjennomført i 2014.
  - I Flora kommune iverksettes arbeidet med utdyping av grunner i innseilingen til Florø. Det vil også bli satt opp 9 nye navigasjonsinnretninger. Totalrammen for arbeidene er beregnet til 38 millioner kroner, og de planlegges gjennomført i 2014.
  - Askvoll kommune får tilskudd til fiskerikai i Herlandsvik på 13,1 millioner kroner.
 • Stad skipstunnel
  Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til forundersøkelser knyttet til Stad skipstunnel. I Nasjonal Transportplan 2014-2023 er det satt av 1 milliard kroner til skipstunnelen i andre del av planperioden. Prosjektet vil med dette kunne startes i siste seksårsperiode.
 • Regjeringen planlegger å bruke 0,5 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Sogn og Fjordane i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 106,1 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Sogn og Fjordane

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent.

I Sogn og Fjordane har 7 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Gaular kommune med 8,8 prosent, mens Balestrand kommune har lavest vekst med 2,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Sogn og Fjordane i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 100 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sogn og Fjordane hadde 20 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i gjennomsnitt 59 767 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Sogn og Fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,4 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 3,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Sogn og Fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,0 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 3,0 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Den svake veksten for Sogn og Fjordane fylkeskommunene sammenlignet med veksten på landsbasis, skyldes i all hovedsak ny fordeling av styrkingen av de frie inntektene på 1 mrd. kroner som ble bevilget fylkeskommunene i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010. Midlene ble bevilget som en del av de frie inntektene, og var ikke knyttet opp til konkrete oppgaveendringer. Midlene har siden 2010 blitt fordelt på grunnlag av veistandard, veilengde, innbyggertall og bindinger knyttet til konkrete investeringsprosjekter som var igangsatt da ansvaret for deler av riksveinettet ble overført til fylkeskommunene. De fleste bindingene til investeringsprosjektene er nå borte, og fra 2014 er midlene fordelt etter veilengde på veiene som ble overført til fylkeskommmunene (50 pst) og innbyggertall (50 pst).

Finansielle indikatorer
Sogn og Fjordane fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 12,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 17 377 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7 241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1401 Flora

3,5

75 551

100

608 316

22 735

3,9

19 493

3,3

1411 Gulen

5,2

29 128

106

153 674

6 599

4,5

5 942

4,0

1412 Solund

1,8

55 564

117

62 857

1 837

3,0

1 608

2,6

1413 Hyllestad

0,2

56 318

105

94 336

3 003

3,3

2 614

2,8

1416 Høyanger

-1,1

89 757

99

242 063

10 076

4,3

8 959

3,8

1417 Vik

5,7

49 118

101

161 143

5 389

3,5

4 664

3,0

1418 Balestrand

4,0

41 806

110

89 874

2 361

2,7

2 000

2,3

1419 Leikanger

6,6

54 966

100

122 208

5 176

4,4

4 556

3,9

1420 Sogndal

5,1

38 059

98

356 565

14 934

4,4

12 909

3,8

1421 Aurland

4,5

42 418

111

106 633

3 405

3,3

2 936

2,8

1422 Lærdal

0,5

107 760

104

130 041

4 546

3,6

3 959

3,1

1424 Årdal

-2,5

76 419

101

282 478

10 419

3,8

8 889

3,2

1426 Luster

0,6

51 797

101

287 847

13 397

4,9

12 092

4,4

1428 Askvoll

-3,0

58 177

100

181 433

9 532

5,5

8 718

5,0

1429 Fjaler

0,5

48 738

100

177 600

8 738

5,2

7 964

4,7

1430 Gaular

-0,9

35 291

101

172 630

13 954

8,8

13 165

8,3

1431 Jølster

4,1

61 125

100

178 587

5 905

3,4

5 071

2,9

1432 Førde

4,1

81 661

99

617 446

27 479

4,7

23 990

4,0

1433 Naustdal

1,9

53 097

101

158 456

7 963

5,3

7 230

4,8

1438 Bremanger

2,2

72 583

100

245 820

10 344

4,4

9 322

3,9

1439 Vågsøy

-0,5

47 425

102

323 738

11 578

3,7

9 917

3,2

1441 Selje

-2,0

66 114

102

162 340

6 203

4,0

5 449

3,5

1443 Eid

0,4

59 052

96

302 457

12 175

4,2

10 572

3,6

1444 Hornindal

5,6

57 779

104

80 549

2 438

3,1

2 105

2,7

1445 Gloppen

4,7

 

98

324 082

13 533

4,4

11 996

3,8

1449 Stryn

4,3

32 973

96

380 075

17 330

4,8

15 408

4,2

Fordeles gjennom året

     

10 420

       

Sogn og Fjordane

2,2

59 767

100

6 013 668

250 121

4,3

220 598

3,8

Sogn og Fjordane fylkeskommune

12,2

17 377

134

2 088 815

28 198

1,4

20 808

1,0

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst