Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sør-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 27,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på310 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til husleie for midlertidige tilleggslokaler for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene ved universitetet. Regjeringen foreslår også 4,8 millioner kroner til 13 nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 3,9 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås det å bevilge om lag 25,8 millioner kroner til Artsdatabanken og 3,5 millioner kroner til BIBSYS, som administreres ved NTNU.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 15,7 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 208 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene og 5,8 millioner kroner til etableringen av et fagmiljø i arkivkunnskap. Videre foreslås det en økning på 1,7 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 625 000 kroner til to nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 849,6 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 110 millioner kroner til videreføring av byggeprosjekt for nytt teknologibygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 978 000 kroner for å videreføre studieplassene som ble tildelt Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning i 2012. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2013 til 2014. Totalt foreslås et tilskudd på 105,1 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å tildele 25,6 millioner kroner til ordinær virksomhet ved UNINETT AS i Trondheim. UNINETT AS har i tillegg ansvar for programmet eCampus som innebærer å etablere en nasjonal IKT-infrastruktur for å legge til rette for fleksibel og desentralisert utdanning. Det foreslås en tildeling på 15 millioner kroner til eCampus.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim økes med 2 millioner kroner. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab er Norges eldste vitenskapsakademi og mottar i 2014 en total bevilgning på 2,85 millioner kroner. Økningen bidrar til at Selskabet kan videreutvikle og styrke sin faglige virksomhet.

Alle beløp i 1 000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

107 247

3 755

111 002

Olavsfestdagene i Trondheim

9 470

331

9 801

Teaterhuset Avant Garden

3 414

119

3 533

Trondheim Symfoniorkester

73 479

4 472

77 951

TrondheimSolistene

2 944

453

3 397

Trøndelag Teater AS

64 561

2 260

66 821

Ungdommens Kulturmønstring

8 653

603

9 256

Midtnorsk Invest

1 000

35

1 035

Midtnorsk filmsenter

5 000

 

5 000

Sum

275 768

12 028

287 796

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet med 4,5 millioner kroner til Trondheim Symfoniorkester i 2014, som gir et samlet forslag til bevilgning på nærmere 78 millioner kroner. Av økningen skal 1 million kroner gå til å styrke musikkteatervirksomheten som fra 2009 er organisert som en avdeling i orkestret.
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til TrondheimSolistene med 0,35 millioner kroner til en samlet bevilgning på 3,4 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Ungdommens Kulturmønstring med 0,6 millioner kroner. Det gir et samlet tilskudd på nærmere 9,3 millioner kroner i 2014. Av økningen er 0,3 millioner kroner øremerket prosjekter i forbindelse med grunnlovsjubileet.
 • Regjeringen foreslår en økning til filmfondet Midtnorsk Invest på 35 000 kroner. Midtnorsk Invest og Midtnorsk filmsenter dekker fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
 • E 39
  222 millioner kroner er foreslått til E39 Harangen – Høgkjølen i Orkdal kommune. Prosjektet omfatter bygging av om lag 10,5 kilometer veg, der 7,5 kilometer er ny veg fra Høgkjølen til Stokkhaugen på fylkesveg 714. På fylkesveg 714 skal det bygges en om lag 800 meter lang tunnel gjennom Harangshammeren. Derfra vil E39 følge dagens fylkesveg 714 og fylkesveg 710 til Orkanger. Omleggingen vil føre til omklassifisering av dagens E39 mellom Høgkjølen og Orkanger til fylkesveg. Den nye vegen bygges ut med 10 meter vegbredde og forsterket midtoppmerking fra Harangen til Stokkhaugen og med 8,5 meter vegbredde videre til Høgkjølen. Anleggsarbeidene startes høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2015. Av det foreslåtte beløpet i 2014 er 3,2 millioner forskutterte midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

  I budsjettforslaget er det satt av midler til gang- og sykkelvegbru over elva Orkla i Orkanger kommune.
 • E6
  I budsjettforslaget er det prioritert midler til å videreføre prosjektet E6 Oppdal sentrum. Anleggsarbeidet tok til i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2015.

  122 millioner kroner er foreslått til sluttoppgjør for prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 109 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Miljøpakken for transport i Trondheim. Hovedarbeidene startet i oktober 2010, og prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2013.

  237 millioner kroner er avsatt til E6 Nidelv bru – Grillstad i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 177 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedvegsystem rundt Trondheim fra ny Nidelv bru (Pirbrua) i vest til Grillstad i øst. Utbyggingen omfatter om lag 5,4 kilometer dels ny firefelts veg og dels utvidelse fra to- til firefelts veg. Om lag 2,4 kilometer av strekningen bygges tunnel under Møllenberg og fram til Strindheimkrysset. Anleggsarbeidene startet våren 2009. Hele prosjektet ventes åpnet for trafikk innen sommeren 2014.

  Innenfor den statlige investeringsrammen for E6 er det ellers satt av midler til bygging av midtrekkeverk på strekningen Hagen – Gyllan. Det er også statlige midler og bompenger fra Miljøpakke Trondheim til å bygge gang- og sykkelveg mellom Klett og Heimdal og til støyskjerming på strekningen E6 Okstad – Kroppan bru.

  Innenfor Miljøpakke Trondheim er det også prioritert statlige midler og bompenger til forberedende arbeider på prosjektet E6 – Jaktøya – Klett – Sentervegen.
 • Riksveg 3
  Innenfor investeringsrammen for 2014 er det prioritert midler til tiltak mot utforkjøringsulykker på strekningen Innset – Gullikstad, på riksveg 3. 
 • Riksveg 706
  For riksveg 706 i Trondheim er det satt av midler til gang- og sykkelveg over Skansenløpet.
 • 51 millioner kroner er satt av til å sluttføre ”Byggetrinn 1 ved Trondheim stasjon”. Prosjektet omfatter nye atkomster til plattformene på stasjonen, heving av plattformer og nye plattformtak. Prosjektet er første trinn i en større utvikling av Trondheim stasjon, noe som vil gi ny tverrforbindelse over stasjonsområdet til Brattøra.
 • For 2014 er det foreslått tre millioner kroner til et nytt driftstilskudd til sivil drift ved Ørland lufthavn.
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene
  Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til belønningsordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

  For 2014 er det satt av 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheimsregionen. Avtalen med Trondheimsregionen er nå fornyet for perioden 2013-2016, med en samlet ramme på 620 millioner kroner. Utbetaling etter avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
 • Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner av midlene skal gå til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene herunder Femundsmarka NasjonalparksenterpåRøros.
 • Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til oppryddingstiltak på 60,7 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak gå til tiltak for opprydding i forurensede sedimenter. Det største opprydningsprosjektet blir i Trondheim havn.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Sør-Trøndelag som er aktuell for vern.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til videre utredning av Ocean Space Centre. Målet er at senteret skal bli et internasjonalt kunnskapsnav innen havromsteknologi.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1216 millioner kroner over statsbudsjettet til Energifondet og Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi. De totale inntektene til Energifondet anslås til om lag 2000 millioner kroner i 2014. Midlene skal konsentreres om å stimulere til å ta i bruk andre energibærere enn olje, gass og elektrisitet til oppvarming, energi­effektivisering i industri og bygninger samt fullskala demonstrasjon av ny energiteknologi. Enova SF er lokalisert i Trondheim.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Sør-Trøndelag vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 991 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder i 2014. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Trondheim.
 • Fiskerihavner
  - Hitra kommune får tilskudd til bygging av kai i Sandstad på 8,07 millioner kroner.
  - Hitra kommune får videre tilsagn om tilskudd til bygging av kai i Sandstad på 9,0 millioner kroner. Tilskuddet kan utbetales i 2015.
 • Fra 2014 blir også fjellandbruket prioritert som et ledd i en regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk. Siktemålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene, gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon med basis i ressursene fra landbruket, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Fra 2014 blir det avsatt 6 millioner kroner til en satsing på fjellandbruket. Satsingen er avgrenset til to samarbeidsprosjekter, der 4 millioner kroner blir fordelt til fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark, og 2 millioner kroner til fylkene Buskerud og Telemark.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 180 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Sør-Trøndelag i 2014. Det er godkjent prosjekter for ny innflygingsradar på Ørland og utvikling av skytefeltet på Tarva. Videre vil bevilgningen i 2014 bli benyttet til etableringen av kampflybasen på Ørland, blant annet til å starte grunnerverv, planlegging og oppstart av enkeltprosjekter.
 • Stortinget har besluttet at Ørland skal etableres som hovedbase for kampfly og legge til rette for mottak av F-35. Det legges opp til at Baseforsvarstaktisk skole og operativt baseforsvar flytter fra Rygge flystasjon til midlertidige lokaler på Ørland i løpet av 2014. Det legges videre opp til at Luftvernbataljonen ved Bodø hovedflystasjon og Luftverntaktisk skole flytter fra Bodø til midlertidige lokaler ved Ørland i løpet av 2014.
 • Stortinget har så langt gitt fullmakt til bestilling av ti nye F-35 kampfly. I budsjettet for 2014 ber Regjeringen om fullmakt til bestilling av ytterligere seks fly, for levering i 2018.
 • Forsvarets musikk består av fem profesjonelle korps som er viktige kulturbyggere gjennom sin opptreden i inn- og utland. Et av disse korpsene holder til i Trondheim.
 • Regjeringen planlegger å bruke 2,5 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Sør-Trøndelag i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Regjeringen foreslår å etablere straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Sør-Trøndelag. Til sammen vil det etableres 35 plasser i Trøndelagfylkene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 89,2 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i det programmet Sør-Trøndelag deltar i, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Sør-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent.

I Sør-Trøndelag har 8 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Ørland kommune med 7,4 prosent, mens Osen kommune har lavest vekst med 2,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Sør-Trøndelag i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sør-Trøndelag hadde 13 av 25 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 4,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 58 678 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,4 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 0,8 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 0,7 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 2,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 10 322 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1601 Trondheim

5,2

59 200

99

8 030 591

349 716

4,6

298 724

3,9

1612 Hemne

0,9

37 666

99

218 183

7 871

3,7

6 728

3,2

1613 Snillfjord

3,2

48 560

107

71 437

2 177

3,1

1 912

2,7

1617 Hitra

2,8

99 186

100

240 067

13 459

5,9

12 251

5,4

1620 Frøya

7,4

75 158

107

253 366

9 868

4,1

8 513

3,5

1621 Ørland

-2,8

84 877

97

260 531

17 889

7,4

16 495

6,8

1622 Agdenes

5,5

24 610

107

114 194

3 357

3,0

2 896

2,6

1624 Rissa

0,7

69 753

99

355 686

12 206

3,6

10 415

3,0

1627 Bjugn

2,7

74 310

101

251 832

13 665

5,7

12 413

5,2

1630 Åfjord

1,4

82 074

102

186 236

7 302

4,1

6 430

3,6

1632 Roan

-3,5

119 952

107

69 735

2 313

3,4

2 045

3,0

1633 Osen

2,5

44 945

106

73 471

1 942

2,7

1 670

2,3

1634 Oppdal

4,3

41 399

99

338 454

12 928

4,0

11 093

3,4

1635 Rennebu

1,6

52 916

100

145 981

5 827

4,2

5 146

3,7

1636 Meldal

5,8

56 353

103

224 387

7 385

3,4

6 318

2,9

1638 Orkdal

5,9

36 123

95

560 318

32 621

6,2

29 511

5,6

1640 Røros

-2,4

58 993

99

288 768

10 746

3,9

9 234

3,3

1644 Holtålen

5,7

86 457

100

118 632

4 994

4,4

4 448

3,9

1648 Midtre Gauldal

3,8

66 184

99

328 430

17 562

5,6

15 875

5,1

1653 Melhus

6,6

69 866

96

756 951

41 725

5,8

37 492

5,2

1657 Skaun

3,6

36 945

97

351 529

19 859

6,0

17 934

5,4

1662 Klæbu

4,1

39 511

96

287 310

10 974

4,0

9 369

3,4

1663 Malvik

1,2

44 864

96

608 065

25 422

4,4

21 852

3,7

1664 Selbu

-2,3

50 055

101

226 247

10 356

4,8

9 272

4,3

1665 Tydal

4,9

68 142

110

56 911

1 621

2,9

1 401

2,5

Fordeles gjennom året

     

60 500

       

Sør-Trøndelag

4,2

58 678

99

14 477 813

647 487

4,7

563 139

4,0

Sør-Trøndelag fylkeskommune

2,6

10 322

96

3 239 666

164 997

5,4

144 297

4,7

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst